پیش‌بینی اختلالات شخصیت مرزی و وسواسی- اجباری بر اساس ابعاد آسیب‌های دوران کودکی و روابط موضوعی در زوج‌های متعارض

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استاد گروه مشاوره، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 استاد گروه مشاوره، دانشگاه الزهراء،تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی اختلالات شخصیت مرزی و وسواسی- اجباری بر اساس ابعاد آسیب‌های دوران کودکی و روابط موضوعی در زوج‌های متعارض انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه‌آماری مردان و زنان متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره در سال 1400 در شهر تهران بودند. 8 منطقه شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب و 15 مرکز مشاوره در این مناطق انتخاب شدند. بر اساس نقطه برش 75 به بالا در پرسشنامه میلون-3، طبق ملاک‌های ورود به پژوهش و طبق نظر کلاین (2005)، 205 شرکت کننده با اختلال شخصیت مرزی و 209 شرکت‌کننده با اختلال شخصیت وسواسی- اجباری انتخاب شدند و پرسشنامه‌های چندمحوری بالینی میلون-3 (1994)، روابط موضوعی بل (1986) و آسیب دوران کودکی برنشتاین و همکاران (2003) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری به شیوه همزمان تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که ابعاد روابط موضوعی و آسیب‌های دوران کودکی با اختلال شخصیت مرزی و وسواسی- اجباری رابطه مثبت و معنادار دارند (01/0>p). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد روابط موضوعی و آسیب‌های دوران کودکی می‌توانند اختلال شخصیت مرزی و وسواسی- اجباری را پیش‌بینی کنند (01/0P<). نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که روابط موضوعی و تجارب آسیب‌زای دوران کودکی در بروز اختلالات شخصیت مرزی و وسواسی- اجباری زوج‌ها تاثیر دارند. لذا پیشنهاد می‌شود در جلسات مشاوره و درمان اختلالات شخصیت مرزی و وسواسی- اجباری به نقش این متغیرها توجه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of borderline and obsessive-compulsive personality disorders based on the dimensions of childhood traumas and thematic relationships in conflictual couples

نویسندگان [English]

  • Bita Bayani 1
  • Asghar Jafari 2
  • Abdollah Shafie Abadi 3
  • Simin Hoseinian 4
1 PhD student, Department of Counseling, Science &amp;amp; Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, University of Kashan, Kashan, Iran
3 Professor, Department of Counseling, Allameh Tabatabaee University, Tehran, Iran.
4 Professor of Counseling Department , Alzahra University, Dehe Vanak, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of predicting borderline and obsessive-compulsive personality disorders based on the dimensions of childhood traumas and thematic relationships in conflictual couples. Method: The research method was descriptive-correlation. Sociostatistics of married men and women referring to counseling centers in 1400 in Tehran. 8 regions of Tehran city were selected using multi-stage cluster sampling method and 15 counseling centers were selected in these regions. Based on the cut-off point of 75 and above in the Milon-3 questionnaire, according to the research entry criteria and according to Klein (2005), 205 participants with borderline personality disorder and 209 participants with obsessive-compulsive personality disorder were selected, and Milon's clinical multi-axis questionnaires 3 (1994), supplemented Bell's (1986) thematic relationships and Bernstein et al.'s (2003) childhood trauma. Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient and multivariate regression simultaneously. Results: The results showed that the dimensions of subjective relationships and childhood injuries have a positive and significant relationship with borderline personality disorder and obsessive-compulsive disorder (p<0.01). Also, the results of regression analysis showed that the dimensions of subject relationships and childhood traumas can predict borderline personality disorder and obsessive-compulsive disorder (P<0.01). Conclusion: Therefore, it can be concluded that thematic relationships and traumatic childhood experiences have an effect on the occurrence of borderline and obsessive-compulsive personality disorders in couples. Therefore, it is suggested to pay attention to the role of these variables in counseling sessions and treatment of borderline and obsessive-compulsive personality disorders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borderline personality disorder
  • obsessive-compulsive disorder
  • trauma
  • thematic relationships
  • conflicted couples
امامی، فلاحت.، ابوالقاسمی، عباس.، احدی، بتول.، و نریمانی، محمد. (1392). شیوع اختلال وسواسی – جبری در بین زنان 20 تا 40 ساله شهرستان اردبیل. مجله اصول بهداشت روانی، 15(3): 242-233.
 آفتاب، رویا.، کربلایی محمد میگونی، احمد.، و تقی لو، صادق. (1393). نقش میانجی‌گر راهبردهای تنظیم هیجانی در رابطه بین شخصیت مرزی و خشونت زناشویی. فصلنامه روان شناسی کاربردی، 8(1): 27-7.
حسینی، کتایون.، و سلیمانی، اسماعیل. (1398). نقش تمیزی ترومای کودکی و تحریف‌های شناختی در تبیین علایم بالینی اختلال وسواسی جبری. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی (اندیشه و رفتار)، 14 (54): 26-17.
کریمی، حسنی.، و کولائیان، ساحده. (1399). پیش بینی راهبردهای حل تعارض همسران براساس نشانه های اختلال شخصیت مرزی با واسطه گری تنظیم هیجان. مجله روان شناسی بالینی، 12(3): 24-13.
نیک‌فلاح، راضیه.، و گلشنی، فاطمه. (1400). مقایسه روابط ابژه‌ای، ذهنیت‌های طرحواره‌ای و آسیب دوران کودکی در افراد دارای نشانگان اختلال‌های شخصیت مرزی و شخصیت وسواسی- جبری. رویش روان‌شناسی، 10(2): 137-125.
References
Baranger DAA, Few LR, Sheinbein DH, Agrawal A, Oltmanns TF, Knodt AR, et al. (2020). Borderline personality traits are not correlated with brain structure in two large samples. Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging.
Bassir Nia A, Eveleth MC, Gabbay JM, Hassan YJ, Zhang B, Perez-Rodriguez MM. (2018). Past, present, and future of genetic research in borderline personality disorder. Current opinion in psychology, 21:60-8.
Clarkin, J. F., Caligor, E., & Sowislo, J. F. (2020). An object relations model perspective on the alternative model for personality disorders (DSM-5). Psychopathology, 53(3): 141-148.
Ernst, M., Mohr, H. M., Schött, M., Rickmeyer, C., Fischmann, T., Leuzinger-Bohleber, M., ... & Grabhorn, R. (2018). The effects of social exclusion on response inhibition in borderline personality disorder and major depression. Psychiatry research262, 333-339.‏
Herner, E. (1984). Object relations, role models, and cultivation of the self. Environment and Behavior16(3), 335-368.‏
Hinshelwood, R. D., & Fortuna, T. (2018).Melanie Klein: The Basics. New York: Taylor & Francis.
Huprich, S. K., Nelson, S. M., Paggeot, A., Lengu, K., & Albright, J. (2017).Object relations predicts borderline personality disorder symptoms beyond emotional dysregulation, negative affect, and impulsivity. Personality disorders, 8(1): 46 – 53.
Levy, H. C., Hannan, S. E., Diefenbach, G. J., & Tolin, D. F. (2018). Change in obsessive beliefs in therapist-directed and self-directed exposure therapy for obsessive-compulsive disorder. Journal of obsessive-compulsive and related disorders18, 1-7.‏
Masterson, J. F. (2013). The real self: A developmental, self and object relations approach. Routledge.
Reichl, C., & Kaess, M. (2021). Self-harm in the context of borderline personality disorder. Current opinion in psychology37, 139-144.‏
Rouda, B. (2020). The Role of Borderline Personality Disorder in the Rise of the Sith: Diagnosing Anakin Skywalker.‏
Solomonov, N., Kuprian, N., Zilcha-Mano, S., Muran, J. C., & Barber, J. P. (2020). Comparing the interpersonal profiles of obsessive-compulsive personality disorder and avoidant personality disorder: Are there homogeneous profiles or interpersonal subtypes? Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment11(5), 348.‏
Storebø, O. J., Stoffers-Winterling, J. M., Völlm, B. A., Kongerslev, M. T., Mattivi, J. T., Jørgensen, M. S., ... & Simonsen, E. (2020). Psychological therapies for people with borderline personality disorder. Cochrane Database of Systematic Reviews, (5).‏
Vicheva, P., Butler, M., & Shotbolt, P. (2020). Deep brain stimulation for obsessive-compulsive disorder: A systematic review of randomized controlled trials. Neuroscience & Bio behavioral Reviews109, 129-138.‏
Woszidlo A, Segrin CG. (2013). Negative affectivity and educational attainment as predictors of newlywed’s problem solving communication and marital quality. Journal of Psychology: Interdisciplinary and Applied, 147(1):49-73.