مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر نشخوار فکری و ابرازگری هیجانی زنان مطلقه شهر تهران

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران غرب، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر نشخوار فکری و ابرازگری هیجانی زنان مطلقه شهر تهران می­باشد. روش پژوهش: طرح پژوهش از نوع مطالعات تجربی با طرح نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بوده است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مطلقه منطقه 5 تهران می­باشد که از این بین 45 نفر به عنوان حجم نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده، و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. هر دو گروه به مقیاس نشخوار فکری نالن هوکسما و مارو (1991) و مقیاس ابراز هیجان کینگ و آمونز و همکاران (1990) در دو مرحله پیش­آزمون، پس آزمون و پیگیری پاسخ دادند. گروه آزمایش اول، طرحواره درمانی براساس پروتکل یانگ و همکاران (2003) و گروه آزمایش دوم، درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی را براساس پروتکل مک­کی و وست (2016) به مدت ده جلسه، و هر هفته دو جلسه کارگاه آموزشی 90 دقیقه ای دریافت نمودند اما گروه گواه، آموزشی دریافت نکرد. داده­ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر و نرم افزار Spss.22 تجزیه و تحلیل شدند. یافته­ ها: نتایج نشان داد که طرحواره درمانی  و درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر نشخوار فکری (00/8=F، 009/0=P) و ابرازگری هیجانی (68/6=F، 016/0=P) زنان مطلقه تاثیرگذار است. همچنین نتایج نشان داد طرحواره درمانی تاثیر بیشتری در مقایسه درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی بر نشخوار فکری و ابرازگری هیجانی زنان داشت. نتیجه­ گیری: می­توان از هر دو مدخله طرحواره درمانی و درمان مبتنی بر کارآمدی هیجانی در جهت بهبود مشکلات روان­شناختی زنان مطلقه استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of schema therapy and therapy based on emotional efficiency on rumination and emotional expression of divorced women in Tehran

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghadiani 1
  • Saeideh Nejad Hosseini 2
1 Department of Psychology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research is to compare the effectiveness of schema therapy and therapy based on emotional efficiency on rumination and emotional expression of divorced women in Tehran. Method: The research design was experimental studies with a semi-experimental design and a pre-test-post-test type with a control group. The current research population includes all divorced women in the 5th district of Tehran, of which 45 people were selected as the sample size by cluster sampling method, and were randomly divided into three experimental and control groups of 15 people. Both groups answered the rumination scale of Nalan Hoeksma and Maro (1991) and the emotion expression scale of King and Ammons et al. (1990) in two phases: pre-test, post-test and follow-up. The first experimental group received schema therapy based on Yang et al.'s (2003) protocol, and the second experimental group received emotional efficiency therapy based on McKay and West's (2016) protocol for ten sessions, and two 90-minute workshop sessions per week. Received, but the control group did not receive training. The data were analyzed by variance analysis with repeated measurements and Spss.22 software. Results: The results showed that schema therapy and therapy based on emotional efficiency was effective on rumination (F=8.00, P=0.009) and emotional expression (F=6.68, P=0.016) of divorced women. Also, the results showed that schema therapy had a greater effect on women's rumination and emotional expression compared to treatment based on emotional efficiency. Conclusion: It is possible to use both schema therapy and therapy based on emotional efficiency to improve the psychological problems of divorced women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • schema therapy
  • Emotional efficiency
  • rumination
  • emotional expression
  • divorced women
  بیداری، فرزانه.، امیرفخرایی، آزیتا.، و زارعی، اقبال. (2021). اثربخشی طرحواره‌درمانی بر باورهای غیرمنطقی و خودتنظیمی هیجانی زنان دارای تعارض زناشویی با طرحواره‌های ناسازگار اولیه. مجله دست آوردهای روان شناختی، 28(2): 241-264.‎
سررشته دارانپور،  زهرا.، و نامدارپور، فهیمه. (1400). اثربخشی طرحواره درمانی بر نشخوار فکری زنان دارای تعارضات زناشویی شهر اصفهان. رویش روان شناسی، 10(10): 231-240.
سنگانی، علیرضا.، و دشت بزرگی، زهرا. (1397). اثربخشی طرحواره درمانی بر سلامت روانی، نشخوار ذهنی و احساس تنهایی زنان مطلقه. مجله دست آوردهای روان شناختی، 25 (2): 201-216.
قوتی، عاطفه.، آهوان، مسعود.، شهامت ده سرخ، فاطمه.، و فرنوش، مریم. (1399). اثربخشی طرح‌واره‏ درمانی هیجانی بر نشخوارفکری و مسئولیت‌پذیری افراطی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی‏ جبری. مطالعات         روان‌شناختی، 16(4): 7-24.
محمدی، حانیه.، سپهری شاملو، زهره.، و اصغریابراهیم آباد، جواد (1398). اثربخشی طرح‏ واره درمانی هیجانی گروهی بر کاهش احساس تنهایی و نشخوار فکری زنان مطلقه. مطالعات زن و خانواده، 7(2): 115-136.‎
یانگ، جفری.، کلوسکو، ژانت.، و ویشار، مارجوری .(1389). طرحواره درمانی، ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز، تهران، نشر ارجمند (انتشار اثر به زبان اصلی، 2003).
References
Anvari, M., Hill, C. E., & Kivlighan, D. M. (2020). Therapist skills associated with client emotional expression in psychodynamic psychotherapy. Psychotherapy Research30(7), 900-911.
Bidari, F., Amirfakhraei, A., Zarei, E., & Keramati, K. (2021). Effectiveness of Schema Therapy on The Irrational Beliefs and Emotional Self-Regulation of the Women with Marital Conflict with Early Maladaptive Schemata. Journal of Psychological Achievements, 28(2), 241-264
Dadomo, H., Panzeri, M., Caponcello, D., Carmelita, A., & Grecucci, A. (2018). Schema therapy for emotional dysregulation in personality disorders: A review. Current opinion in psychiatry31(1), 43-49.
Heilman, K. M. (2021). Disorders of facial emotional expression and comprehension. Handbook of Clinical Neurology183, 99-108.
Kiaeerad, H., Pasha, R., Asgari, P., & Makvandi, B. (2020). The Effect of Cognitive-Behavioral Therapy on Attitude to Extramarital Relationship and Violence in Women with Emotional Divorce. Iranian Journal of Nursing Research, 15(5), 49-60.
Kim, J. M., & Hwang, K. (2020). Roles of emotional expressions in review consumption and generation processes. International Journal of Hospitality Management86, 102454.
Körük, S., & Özabacı, N. (2018). Effectiveness of Schema Therapy on the Treatment of Depressive Disorders: A Meta-Analysis. Current Approaches in Psychiatry/Psikiyatride Guncel Yaklasimlar10(4).
Leahy, R. L. (2019). Introduction: Emotional schemas and emotional schema therapy. International Journal of Cognitive Therapy12(1), 1-4.
Louis, J. P., Wood, A. M., & Lockwood, G. (2018). Psychometric validation of the Young Parenting Inventory-Revised (YPI-R2): Replication and Extension of a commonly used parenting scale in Schema Therapy (ST) research and practice. PloS one13(11), e0205605.
Morvaridi, M., Mashhadi, A., & SEPEHRI, S. Z. (2019). The effectiveness of group therapy based on emotional schema therapy on decrease of anxiety sensitivity in woman with social anxiety disorder.
 Nikoogoftar, M., & Sangani, A. (2020). The Effectiveness of schema therapy on rumination, loneliness and general health of divorced women. Knowledge & Research in Applied Psychology, 21(2), 1-12
Renner, F., DeRubeis, R., Arntz, A., Peeters, F., Lobbestael, J., & Huibers, M. J. (2018). Exploring mechanisms of change in schema therapy for chronic depression. Journal of behavior therapy and experimental psychiatry58, 97-105.
Sangani, A., & Dasht Bozorgi, Z. (2018). The effectiveness of schema therapy on general health, ruminating and social loneliness of divorce women. Psychological achievements25(2), 201-216.
Takano, K., Moriya, J., & Raes, F. (2017). Lost in distractors: reduced autobiographical memory specificity and dispersed activation spreading over distractors in working memory. Behaviour research and therapy94, 19-35.
Watkins, E. R., & Roberts, H. (2020). Reflecting on rumination: Consequences, causes, mechanisms and treatment of rumination. Behaviour Research and Therapy127, 103573.
Zhou, H. X., Chen, X., Shen, Y. Q., Li, L., Chen, N. X., Zhu, Z. C., ... & Yan, C. G. (2020). Rumination and the default mode network: Meta-analysis of brain imaging studies and implications for depression. Neuroimage, 206, 116287.