ابعاد رضایت زناشویی در ایام کرونا: یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استاد گروه روان شناسی، دانشکده ی علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: با توجه به اهمیت روابط زوج در خانواده این پژوهش با هدف تدوین الگوی رضایت زناشویی در ایام کرونا اجرا شد. روش پژوهش: این پژوهش به صورت کیفی از نوع نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. در این مرحله پژوهشگر به شناسایی مولفه‌های سازنده در رضایت زناشویی در ایام کرونا و مقایسه دو گروه دارای رضایت زناشویی و عدم رضایت زناشویی پرداخته است. در این مرحله روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس بوده است. از بین این افراد 12 نفر از افرادی که دارای رضایت زناشویی پایین قرار داشتند و 12 نفر از افرادی که رضایت زناشویی خوبی داشتند، انتخاب شد و مصاحبه ای به عمل آمد. یافته‌ها:نتایج نشان داد عوامل اصلی موثر در رضایت زناشویی در ایام شیوع کرونا شامل هشت مورد عشق‌ورزی (همدلی، محبت، قدردانی، رضایت جنسی، درک متقابل و اهمیت دادن به خواسته های همسر)، مدیریت مرز (رعایت انصاف در تقسیم وظایف، مدیریت دخالت خانواده ها و حفظ استقلال، ایجاد حفظ حریم فرزندان و والدین، تامین نیازهای عاطفی والدین و حمایت و کمک به والدین)، تعادل کار خانوده (انعطاف‌پذیری در نقش‌ها، مسئولیت پذیری در انجام کارها، و اولویت دادن به خانواده در برابر کار بیرون)، دلبستگی ایمن (داشتن اعتماد به توانمندی های خود، داشتن دید مثبت نسبت به همسر و تعادل در صمیمیت و استقلال شخصی)، پختگی هیجانی (زنده نگهداشتن کودک درون، انعطاف‌پذیری و محدود کردن دخالت‌های خانواده‌ها)، اعتقادات مذهبی (اعتقاد به توکل به خدا، گذرا و موقتی بودن بودن درد و رنج، همکاری در خدمت رسانی خیرانه و حضور در مراسم مذهبی با رعایت پروتکل‌ها)، حل مساله (قناعت پیشه‌گی، گفت‌و‌گو کردن، رفع سوء تفاهم، مشورت کردن و کمک گرفتن از منابع بیرونی حمایتی) و مدیریت زمان (استفاده از فضای مجازی برای امور شخصی، تفریحات دو نفره بین زن و شوهر، داشتن اوقات فراغت برای خود و وقت گذاشتن برای تفریح خانواده) بود. ن

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dimensions of marital satisfaction in the days of Corona: a qualitative study

نویسندگان [English]

  • Akram Motahari Nasab 1
  • Kiumars Farah Bakhsh 2
  • Ahmad Borjali 3
  • Norali Farokhi 4
1 PhD Student, Department of Counseling, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
3 Professor,Department of clinical psychology, allame tabatabaie University, Tehran,iran
4 Associate Professor, Department of Measurement, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: Considering the importance of couples' relationships in the family, this study was conducted to develop a pattern of marital satisfaction during the corona period. Methods: This qualitative study was conducted on the basis of data theory. In this stage, the researcher has identified the constructive components in marital satisfaction during the corona period and compared the two groups with marital satisfaction and marital dissatisfaction. Among them, 12 subjects with low marital satisfaction and 12 people who had good marital satisfaction were selected and interviewed. The codes were confirmed by 10 professors and finally comparisons were made between the two groups and a conceptual model was developed. Results: The results of this study showed that the main factors affecting marital satisfaction during the coronavirus outbreak include eight cases of love (empathy, affection, appreciation, sexual satisfaction, mutual understanding and caring about the wishes of the spouse), border management (fairness in the division of duties, management of family involvement and independence, creating the privacy of children and parents, providing emotional needs of parents and supporting and assisting parents), family work balance (flexibility in role ( taking responsibility for things, and prioritizing the family against working outside), secure attachment (trusting in your abilities, having a positive view of your spouse and balancing intimacy and personal independence), emotional maturity (keeping the child alive, flexibility and limiting the involvement of families), religious beliefs (belief in trust in God, transient and temporary suffering, cooperation in the service of charity and good service). Attending religious ceremonies in accordance with protocols, problem solving (contentment, dialogue, resolving misunderstandings, consulting and getting help from external sources of support) and time management (using cyberspace for personal affairs, two-person recreation between husband and wife, having leisure time for yourself and taking time for family fun).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corona outbreak
  • marital satisfaction
  • couple
  • qualitative study
بلالی، محبی.، حسینی، شیما سادات. (1396). واکاوی کیفی چالش‌های ایفای هم‌زمان نقش‌های دانشجویی و خانوادگی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان سابق). 19(75): 32-63.‎
بنائیان، شایسته.، پروین، ندا.، کاظمیان، افسانه. (1386) بررسی ارتباط سلامت روان و رضایت زناشویی زنان متاهل. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن‌سینا. 14(2): 52-62.‎
حاجی پهلوان، گوهر.، کریمی نیا، محمد مهدی.، انصاری مقدم، مجتبی (1400). افزایش و کاهش طلاق با توجه به نقش خانواده همسر در زندگی خصوصی. پیشرفتهای نوین در روان شناسی، علوم تربیتی وآموزش و پرورش4(26): 92-77.
دهدست، کوثر.، کاظمیان، سمیه.، باقری، صدیقه (1396). تبیین الگوی مفهومی در فرایند سازگاری با خانواده همسر. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده. 11(37): 49-75.
رجبی، غلامرضا.، فرامرزی، سحر.، خجسته‌مهر، رضا. (1391). بررسی نقش ادراک انصاف بر کیفیت زناشویی. ‎مطالعات روان-شناختی. 8(30): 31-50.
ریدلی، جین.،کرو، مایکل (2000). زوج درمانی کاربردی، ترجمه اشرف السادات موسوی (1384)، نشر مهرکاویان، چاپ دوم.
گراوند، هوشنگ (2021). مدل‌یابی ساختاری سبک‌های حل مسئله و اضطراب کرونا در دانشجویان با تأکید بر نقش واسطه‌ای خودکارآمدی. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری. 10(2): 145-166.‎
محسن زاده، فرشاد.، نظری، علی محمد.، عارفی، مختار (1390). مطالعه کیفی عوامل نارضایتی زناشویی و اقدام به طلاق (مطالعه موردی شهر کرمانشاه)، مطالعات راهبردی زنان. 14 (53): 7-42.
مرتضایی، ‌نسترن.، رضازاده، ‌سید ‌محمد‌رضا (2020). نقش میانجی تعهد زناشویی در رابطه بین ادراک انصاف و رضایت‌مندی زناشویی. پژوهش‌های کاربردی روان شناختی. 42(11): 281-293.‎
یوسفی افراشته، مجید.، حیاتی، مژگان (1400). شناسایی مولفه‌های خوشبختی زوجی در خانواده‌های ایرانی: رویکرد نظریه زمینه ای. رویش روان شناس،10 (5): 96-87.
Agate, J. R., Zabriskie, R. B., Agate, S. T., & Poff, R. (2009). Family leisure satisfaction and satisfaction with family life. Journal of leisure research, 41(2), 205-223.
Ay, E. (2018). An analysis of marital satisfaction and perceived social support in mothers with cancer-diagnosed children. International Journal of Caring Sciences, 11(1), 145-156.
Harper, C. A., Satchell, L. P., Fido, D., & Latzman, R. D. (2020). Functional fear predicts public health compliance in the COVID-19 pandemic. International Journal of Mental Health and Addiction, 27, 1–14.
Luetke, M., Hensel, D., Herbenick, D., & Rosenberg, M. (2020). Romantic relationship conflict due to the COVID-19 pandemic and changes in intimate and sexual behaviors in a nationally representative sample of American adults. Journal of Sex & Marital Therapy, 46(8), 747-762
McRae, C., Henderson, A. M., Low, R., Chang, V., & Overall, N. (2020). Parents’ distress and poor parenting during COVID-19: The buffering effects of partner support and cooperative coparenting.
Mokhles, H., Fattahi Andbil, A., & Shafiabady, A. (2021/1400s.c.). The Effectiveness “Solution - Focused Brief Therapy” on Marital Intimacy and Contingencies of Self-Worth in Divorce Applicant Couples. Journal of Health Promotion anagement, 10 (2), 110-122.URL: http://jhpm.ir/article-1-1289- fa.html (In Persian)
Morgan, M., & Freedman, J. (2018). From fear of intimacy to perversion. In Sex, Attachment and Couple Psychotherapy (pp. 185-198). Routledge
Mousavi, S. F. (2020). Psychological well-being, marital satisfaction, and parental burnout in Iranian parents: The effect of home quarantine during COVID-19 outbreaks. Frontiers in Psychology, 3305.
Neff, L. A., & Karney, B. R. (2009). Stress and reactivity to daily relationship experiences: How stress hinders adaptive processes in marriage. Journal of Personality and Social Psychology, 97(3), 435–450. doi:10.1037/a0015663
Nguyen, T. P., Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2020). When poor communication does and does not matter: The moderating role of stress. Journal of Family Psychology, 34(6), 676.‏
Overall, N. C., Chang, V. T., Pietromonaco, P. R., Low, R. S., & Henderson, A. M. (2021). Partners’ attachment insecurity and stress predict poorer relationship functioning during COVID-19 quarantines. Social Psychological and Personality Science, 1948550621992973.‏
Pietromonaco, P. R., & Overall, N. C. (2021). Applying relationship science to evaluate how the COVID-19 pandemic may impact couples’ relationships. American Psychologist, 76(3), 438.
Prasso, S. (2020). China’s divorce spike is a warning to rest of locked-down world. https://www.bloomberg   news/articles/2020-03-31/divorces-spike-in-china-after-coronavirus-quarantines
Prime, H., Wade, M. and Browne, D. T. (2020) ‘Risk and resilience in family wellbeing during the COVID-19 pandemic’, American Psychologist. 75(5): 1–13.
Rafaeli, E., & Gleason, M. E. (2009). Skilled support within intimate relationships. Journal of Family Theory & Review, 1(1), 20-37.‏
Rao, S. (2020). A natural disaster and intimate partner violence: Evidence over time. Social Science & Medicine, 247, 112804.
Schmid, L., Wörn, J., Hank, K., Sawatzki, B., & Walper, S. (2021). Changes in employment and relationship satisfaction in times of the COVID-19 pandemic: Evidence from the German family Panel. European Societies, 23(sup1), S743-S758.‏
Singhal, T. (2020). A review of coronavirus disease-2019 (COVID-19). Indian Journal of Pediatrics, 87(4), 281–286.
Sorokoumova, E. A., Matveeva, N. E., Cherdymova, E. I., Puchkova, E. B., Temnova, L. V., Chernyshova, E. L., & Ivanov, D. V. (2020). Features of communication between spouses during long-term forced self-isolation as a factor of constructive marital relationships. EurAsian Journal of BioSciences, 14(2), 3863-3868.
Valentina, T. D., & Nurcahyo, F. A. (2021). Family Strength During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. Journal of Family Issues, 0192513X211068921.
Wu, Q., & Xu, Y. (2020). Parenting stress and risk of child maltreatment during the COVID-19 pandemic: A family stress theory-informed perspective. Developmental Child Welfare, 2(3), 180-196.
Yang, H., & Ma, J. (2020). How an epidemic outbreak impacts happiness: Factors that worsen (vs. Protect) emotional well-being during the coronavirus pandemic. Psychiatry Research, 289, 113045–113045.