اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود‌مهارگری و طرحواره‌ ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد نایین، دانشگاه آزاد اسلامی، نایین، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود‌مهارگری و طرحواره ظاهر در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه بود. روش پژوهش: طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه گواه نابرابر بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل زنان با شاخص توده بدنی بالای 30 مراجعه کننده به کلینیک تغذیه و درمان چاقی نور در شهر ری در سال 1400 بود. حجم نمونه شامل 30 نفر بود که به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه جایدهی شدند. برای گروه آزمایشی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براساس بسته هیز و همکاران (2006) اجرا شد در حالیکه گروه گواه آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل مقیاس خودمهارگری تانجنی و همکاران (٢٠٠٤) و پرسشنامه طرحواره ظاهری کش، ملنیک و هاربوسکی (2004) بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در نرم‌افزار spss نسخه 26 انجام یافت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود‌مهارگری (25/24=F، 001/0>P) و طرحواره ظاهر (13/27=F، 001/0>P) در مراحل پس‌آزمون و پیگیری تاثیر معنی‌دار داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد می‌تواند خود‌مهارگری و طرحواره ظاهر را در زنان چاق فاقد رژیم تغذیه بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on Self-Control and appearance schema in obese women without diet

نویسندگان [English]

  • Jafar pooyanmehr 1
  • Mohamad Zarehneystanak 2
  • Fateme Sadat Tabatabaei 2
  • Hasan Khoshakhlagh 2
1 Ph.D. student of Psychology, Department of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Naein Branch, Islamic Azad University, Naein, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on self-control and appearance schema in obese women without a diet. Methods: It was a semi-experimental research design of pre-test-post-test and follow-up type with an unequal control group. The statistical population of this research included women with a body mass index above 30 who referred to the Noor Nutrition and Obesity Treatment Clinic in the city of Ray in the year 2021. The sample size consisted of 30 people who were selected by available sampling method and were placed in two experimental and control groups. For the experimental group, treatment based on acceptance and commitment was implemented based on the package of Hayes et al. (2006), while the control group did not receive training. The research tools included the self-control scale of Tanjeni et al. (2004) and the appearance schema questionnaire of Kash, Melnik and Harbosky (2004). Data analysis was done using descriptive statistics and analysis of variance test with repeated measurements in spss software version 26. Results: The results showed that the treatment based on acceptance and commitment on self-control (F=24.25, P<0.001) and appearance schema (F=27.13, P<0.001) in the post stages. The test and follow-up has had a significant impact. Conclusion: The findings of the present study show that treatment based on acceptance and commitment can improve self-control and appearance schema in obese women without a diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-control
  • appearance schema
  • women
  • obesity
  • treatment based on acceptance and commitment