اثربخشی کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری شناختی بر سوگیری تفسیری و فراهیجانات زنان مبتلا به اختلال افسردگی پیرا زایمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

3 استاد، گروه روان شناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

5 استادیار، گروه مامایی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری شناختی سوگیری تفسیری و فراهیجانات مبتلا به اختلال افسردگی پیرا زایمان بود. روش پژوهش: طرح پژوهشی نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی زنان مبتلا به اختلال افسردگی پیرا زایمانی شهرستان سلماس بود که در سال 1400 جهت دریافت خدمات روانشناختی به مراکز بهداشت ارجاع داده ‌شده بودند. حجم نمونه شامل 50 نفر (25 نفر گروه آزمایش و 25 نفر گروه گواه) از جامعه آماری به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده و در دو گروه گواه و آزمایش جایدهی شدند. برای گروه آزمایشی، کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری شناختی براساس مدل استارک (1996) اجرا شد در حالی‌که گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی ادینبرگ کوکس و همکاران (1996)، آزمون سناریوهای مبهم برای افسردگی برنا و همکاران (2011) و مقیاس فراهیجان توسط میتمانسگروبر، بک، هوفر و شولبر (2009) بود. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که که کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری شناختی بر سوگیری تفسیری (60/258=F، 001/0>P) و فراهیجان مثبت (70/120=F، 001/0>P) و فراهیجان منفی (79/56=F، 001/0>P) در مراحل پس‌آزمون و پیگیری تاثیر معنی‌دار داشته است. نتیجه‌گیری: یافته‌های این پژوهش اطلاعات مفیدی را در ارتباط با کارگاه یک روزه مبتنی بر درمان رفتاری شناختی فراهم می‌کند و مشاوران و روانشناسان می‌توانند برای بهبود سوگیری تفسیری و فراهیجانات مبتلا به اختلال افسردگی پیرا زایمان از این مداخله استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of a one-day workshop based on cognitive behavioral therapy interpretation bias and meta-Emotions of women with postpartum depressive disorder

نویسندگان [English]

  • Nasim Ghazanfari 1
  • Ali khademi 2
  • Majid Mahmoud Alilou 3
  • Mahin Etemadinia 4
  • Rita Dousti 5
1 Ph.D. Student of Psychology, Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
3 Professor, Department of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran
4 Assistant professor, Department of Psychology, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
5 Assistant professor, Department of Midwifery, Faculty of Midwifery, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research was to investigate the effectiveness of a one-day workshop based on cognitive behavioral therapy of interpretation bias and hyperexcitability in patients with postpartum depression. Methods: It was a quasi-experimental research design of pre-test, post-test and follow-up type with a control group. The statistical population of this study included all women with perinatal depression in Selmas city who were referred to health centers in 2021 to receive psychological services. The sample size includes 50 people (25 people in the experimental group and 25 people in the control group) from the statistical population were selected by available sampling method and divided into two control and experimental groups. For the experimental group, a one-day workshop based on cognitive behavioral therapy based on the Stark model (1996) was implemented, while the control group did not receive any training. The research tools included the Edinburgh Depression Questionnaire by Cox et al. (1996), the Ambiguous Scenarios Test for Depression by Brena et al. The data was analyzed using descriptive statistics and analysis of variance test with repeated measurements. Results: The results showed that the one-day workshop based on cognitive behavioral therapy on interpretation bias (F=258.60, P<0.001) and positive euphoria (F=120.70, P<0.001) and negative excitement (F=56.79, P<0.001) had a significant effect in the post-test and follow-up stages. Conclusion: The findings of this research provide useful information regarding a one-day workshop based on cognitive behavioral therapy, and counselors and psychologists can use this intervention to improve interpretation bias and hyper-excitement in postpartum depression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive behavioral therapy
  • interpretation bias
  • hyperexcited
  • postpartum depression disorder
احمدی، کانی.، گلزار، ارسلان.، و قلی‌زاده، زلیخا. (1394). اعتبار سنجی ایرانی آزمون افسردگی پس از زایمان ادینبرگ برای غربالگری افسردگی پس از زایمان. روان پرستاری، ۳ (۳):۱۰-۱.
باقری‌نیا، حسن.، یمینی، محمد.، جوادی علمی، لیلا.، و نورادی، طیبه. (1394). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر حضور ذهن بر بهبود تنظیم شناختی هیجان در اختلال افسردگی اساسی. ارمغان دانش. ۲۰ (۳):۲۱۹-۲۱۰.
خانجانی، زینب.، باقری، فاطمه.، و هاشمی، تورج. (1399). مقایسه سوگیری توجه نسبت به تهدید درپسران دارای نشانه‌های اختلالات افسردگی و پرخاشگری. فصلنامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی. 11(3): 107-93.
داداش‌زاده، حسین.، یزداندوست، رخساره.، غرایی، بنفشه.، و اصغرنژاد فرید، علی اصغر. (1391). اثربخشی درمان شناختی – رفتاری گروهی و مواجهه‌درمانی بر میزان سوگیری تعبیر و ترس از ارزیابی منفی در اختلال اضطراب اجتماعی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۱۸ (۱):۵۱-۴۰.
دوستکام، محسن.، پورحیدری، سپیده.، کریمی صدر، فائزه.، و حسینی، سید ابوالفضل. (1400). اثر بخشی درمان شناختی رفتاری واحدپردازه‌ای بر سوگیری تعبیر چهره و ترس از ارزیابی منفی در دانشجویان دارای خصیصه پارانوئید. مجله دست آوردهای روان شناختی. 28(1): 110-91.
رضایی، نورمحمد.، پارسایی، ایمان.، نجاتی، عصمت.، نیک آمال، میترا.، و هاشمی رزینی، سعداله. (1393). وی‍ژگیهای روانسنجی مقیاس فراهیجان دانشجویان. فصلنامه تحقیقات روانشناختی، 6 (23):124-111.
سلیمانی، مهدی.، محمدخانی، پروانه.، و دولتشاهی، بهروز (1395). مقایسه اثر درمان فعال سازی رفتاری گروهی و شناخت‌درمانی گروهی بر هیجانهای مثبت و منفی و فرایندهای تنظیم هیجان. نشریه پژوهش‌های روان شناختی. 19(2): ۷.
قدم پور، عزت اله.، و باوزین، فاطمه. (1400). اثربخشی سیستم روان‌درمانی تحلیل شناختی - رفتاری بر سوگیری توجه در دانش‌آموزان نوجوان دارای نشانه‌های اضطراب اجتماعی. مطالعات روان‌شناختی. 17(4): 77-57.
میکاییلی، نیلوفر.، مولوی، پرویز.، عینی، ساناز.، و تقوی، رامین. (1396). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر بدتنظیمی هیجانی، افکار خودکشی و ناامیدی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس سانحه. طب جانباز. 9(3): 111-117.
نیک بخت، علی.، نشاط دوست، حمیدطاهر.، و مهرابی، حسینعلی. (1396). بررسی ویژگی‌های روان سنجی مقیاس سوگیری تفسیری برای خلق افسرده (AST-D) در جامعه ایرانی: آزمون سناریوهای مبهم. فصلنامه اندازه گیری تربیتی. 7(28): 179-15.
Abadiga, M. (2019). Magnitude and associated factors of postpartum depression among women in Nekemte town, EastWollega zone, west Ethiopia, 2019: A community-based study. PLoS One.14(11).
Ahmadi, K., Golzar, A., & Qolizadeh, Z. (2015). Iranian validation of the Edinburgh postpartum depression test for postpartum depression screening. Psychiatric Nursing, 3 (3): 1-10.
Alavi, M. S., Jabal Ameli, S.(2018). The Effectiveness of Cognitive-Behavioral Therapy on Emotional Control of MS Patients in the City of Isfahan. Jorjani Biomed J. 6 (1):44-54
Azad, R., Fahmi, R., Shrestha, S., Joshi, H., Hasan, M., Khan, A.N., Chowdhury, M.A, El Arifeen, S., Billah, S.M.(2019). Prevalence and riskfactors of postpartum depression within one year after birth in urban slums of Dhaka, Bangladesh. PLoS One.14(5):e0215735.
Azale, T., Fekadu, A., Hanlon, C.(2018). Postpartum depressive symptoms in the context of high social adversity and reproductivehealth threats: a population-based study. Int J Ment Heal Syst.12(1):42.
Bagherinia, H., Yamini, M., Javadi Elmi, L., & Noradi, T. (2015). Comparing the effectiveness of cognitive behavioral therapy and presence of mind therapy on improving cognitive regulation of emotion in major depressive disorder. Armaghane knowledge. 20 (3): 210-219.
Bar-Sella, A., Richter, T., Zilcha-Mano, S., Okon-Singer, H. (2022). How Social Experiences Affect Interpretation Bias Among Individuals With Non-clinical Depression: The Role of Ostracism. Front. Psychiatry. 13:819143.
Beevers, C. G., Mullarkey, M. C., Dainer-Best, J., Stewart, R. A., Labrada, J., Allen, J. J. B., McGeary, J. E., & Shumake, J. (2019). Association between negative cognitive bias and depression: A symptom-level approach. Journal of Abnormal Psychology, 128(3), 212–227
Berle, J.O., Spigset, O.(2011). Antidepressant UseDuring Breastfeeding. Curr Womens HealthRev.7(1):28-34
Berna, C., Lang, T. J., Goodwin, G. M., & Holmes, E. A. (2011). Developing a measure of interpretation bias for depressed mood: An ambiguous scenarios test. Personality and Individual Differences, 51(3), 349-354.
Brown, J.S.L., Elliott, S.A., Boardman, J., Andiappan, M., Landau, S., Howay, E. (2008).Can the effects of a 1-day CBT psychoeducational workshop on self-confidence be maintained after 2 years? A naturalistic study. Depress Anxiety. 25: 632–40
Buhrman, M., Skoglund, A., Husell, J., Bergström, K., Gordh, T., Hursti, T., et al. (2013). Guided internet-delivered acceptance and commitment therapy for chronic pain patients: a randomized controlled trial. Behaviour research and therapy. 51(6):307-15.
Butler, E., Mobini, S., Rapee, R.M., Mackintosh, B., Reynolds, S.A. (2015) Enhanced effects of combined cognitive bias modification and computerised cognitive behaviour therapy on social anxiety. Cogent Psychology, 2:1.
Citu, C., Gorun, F., Motoc, A., Sas, I., Burlea, B., Citu, I.M., Biris, M., Forga, M., Neagoe, O., Gorun, O.M.(2022). Prevalence and Risk Factors of Postpartum Depression in Romanian Women during Two Periods of COVID-19 Pandemic. J. Clin. Med. 11, 1628.
Ciucci, E., Baroncelli, A., & Toselli, M. (2015). Meta-emotion philosophy in early childhood teachers: Psychometric properties of the crèche educator emotional styles questionnaire. Early Childhood Research Quarterly. 33(4), 1-11.
Cox, J. L., Chapman, G., Murray, D., & Jones, P. (1996). Validation of the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS) in non-postnatal women. Journal of affective disorders, 39(3), 185-189.
Dadashzadeh, H., Yazdandoost, R., Gharai, B., & Asgharanjad Farid, A. A. (2012). The effectiveness of group cognitive-behavioral therapy and exposure therapy on interpretation bias and fear of negative evaluation in social anxiety disorder. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 18 (1): 51-40.
Dein, S. (2008). Cognitive behavioral therapy in the palliative care setting. European Journal Palliative Care, 12, 174-176.
Doostkam, M., Pourheidari, S., Karimi Sadr, F., & Hosseini, S. A. (2021). The effectiveness of single-process cognitive behavioral therapy on face interpretation bias and fear of negative evaluation in paranoid students. Journal of Psychological Achievement. 28(1): 110-91.
Everaert, J., Koster, E. H. W., & Derakhshan, N. (2012). The combined cognitive bias hypothesis in depression. Journal of Clinical Psychology Review. 32(5): 413-424.
Everaert, J., Podina, I.R., Koster, E.H. (2017). A comprehensive meta-analysis of interpretation biases in depression. Clin Psychol Rev. 58:33–48.
Ford, B. Q., & Gross, J. J. (2018). Emotion regulation: Why beliefs matter. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne. 59(1): 1–14.
Ghadampour, E., & Bavazin, F. (2021). The effectiveness of cognitive-behavioral analysis psychotherapy system on attention bias in adolescent students with symptoms of social anxiety. Psychological studies. 17(4): 57-77.
Greenberg, L.S., Foerster, F. (1996). Task analysis exemplified: The process of resolving unfinished business. J Cons Clin Psychol. 64(3):439-46.
Haradhvala, N. (2017). Meta-emotions in daily life: associations with emotional awareness and depression, Master thesis in Psychology, Washington University.
Hirsch, C.R., Meeten, F., Krahé, C., Reeder, C. (2016). Resolving ambiguity in emotional disorders: the nature and role of interpretation biases. Annu Rev Clin Psychol. 12:281–305
Holm, D.M.L., Wohlfahrt, J., Rasmussen, M.L.H. Corn. G.(2022). A quantitative comparison of two measures of postpartum depression. BMC Psychiatry. 22, 202 (2022).
Horrell, L., Goldsmith, K., Tylee, A., Schmidt, U., Murphy, C., Bonin, E.,... Brown, J. (2014). One-day cognitive–behavioural therapy self-confidence workshops for people with depression: Randomised controlled trial. British Journal of Psychiatry, 204(3), 222-233.
Hutchens, B.F.; Kearney, J.(2020). Risk Factors for Postpartum Depression: An Umbrella Review. J. Midwifery Women’s Health, 65, 96–108.
Kashdan, T. B., Barrett, L. F., & McKnight, P. E. (2015). Unpacking emotion differentiation: Transforming unpleasant experience by perceiving distinctions in negativity. Current Directions in Psy-chological Science. 24(1): 10–16.
Khanjani, Z., Bagheri, F., & Hashemi, T. (2020). Comparison of attention bias towards threat in boys with symptoms of depression and aggression disorders. Quarterly Journal of Applied Psychological Research. 11(3): 107-93.
Kucab, A., Barnas, E., Błajda, J. (2022). Assessment of the Postpartum Emotional Wellbeing among Women Participating and Not Participating in Antenatal Classes. Int. J. Environ. Res. Public Health,19, 4476.
Marrs, R.W. (1995). A meta-analysis of bibliotherapy studies. American journal of community psychology. 23(6):843-70.
Miceli, M., & Castelfranchi, C. (2019). Meta-emotions and the complexity of human emotional experience. New Ideas in Psychology. 55: 42-49.
Mikaeili, N., Molavi., P., Eini, S., & Taghavi, R. (2017). The effectiveness of emotion-focused therapy on emotional dysregulation, suicidal thoughts and hopelessness in veterans with post-traumatic stress disorder. veteran medicine 9(3): 111-117.
Mitmansgruber, H., Beck, T. N., Höfer, S., & Schübler, G. (2009). When you don’t like what you feel: Experiential avoidance, mindfulness and meta-emotion in emotion regulation. Personality and Individual Differences, 46(4), 448-453.
Nik Bakht, A., Neshat Dost, H. T., & Mehrabi, H. A. (2017). Examining the psychometric properties of the Interpretive Bias Scale for Depressed Mood (AST-D) in Iranian society: testing ambiguous scenarios. Educational Measurement Quarterly. 7(28): 15-179.
Predatu, R., David, D. O., & Maffei, A. (2020). Beliefs about emotions, negative meta-emotions, and perceived emotional control during an emotionally salient situation in individuals with emotional disorders. Cognitive Therapy and Research. 44(2): 287–299
Rezaei, N. M., Parsai, I., Nejati, E., Nik Amal, M., & Hashemi Razini, S. (2014). Psychometric properties of students' overexcitement scale. Psychological Research Quarterly, 6(23):111-124.
Rosenberg K. (2022). One-Day Workshop Beneficial for Postpartum Depression. The American journal of nursing, 122(2), 49–50.
Royeen, C. B. (2020). Meta-emotion of Occupation with Wissen (MeOW): Feeling about feeling while doing with meaning. Journal of Occupational Science, 27:4, 460-473.
Shahi,A., Banaei, M., Dabiri, F., Kamjoo, A., Pormehr-Yabandeh, A. (2018). Postpartum Depression and Its Associated Factors among Women in Bandar Abbas City. Int Electron J Med. 7(1):1-6
Soleimani, M., Mohammadkhani, P., & Dolatshahi, B. (2016). Comparing the effects of group behavioral activation therapy and group cognitive therapy on positive and negative emotions and emotion regulation processes. Journal of psychological research. 19(2): 7.
Tolossa, T., Fetensa, G., Yilma, M.T. Abadiga, M., Wakuma, B., Besho, M., et al.(2020). Postpartum depression and associated factors among postpartum women in Ethiopia: a systematic review and meta-analysis. Public Health Rev. 41(21): 1-20
Tyng, C.M., Amin, H.U., Saad, M.N.M., Malik, A.S. (2017). The Influences of Emotion on Learning and Memory. Front. Psychol. 8:1454.
Van Lieshout, R. J., Layton, H., Savoy, C. D., Brown, J., Ferro, M. A., Streiner, D. L., Bieling, P. J., Feller, A., & Hanna, S. (2021). Effect of Online 1-Day Cognitive Behavioral Therapy-Based Workshops Plus Usual Care vs Usual Care Alone for Postpartum Depression: A Randomized Clinical Trial. JAMA psychiatry, 78(11), 1200–1207.
Visco-Comandini, F., Gragnani, A., Giacomantonio, M., Romano, G., Petrucci, M., Mancini, F. (2021). Depression in the Mirror: Depression Severity and Its Link to Negative Judgments of Symptoms. Front. Psychiatry. 12:621282.
Wang, F., Zhu, H., Yang, X., & Liao, F. (2022). Effects of internet-based cognitive behavioral therapy on postpartum depression: A protocol for systematic review and meta-analysis. Medicine, 101(9), e28964.
Watkins, P.L., Clum, G.A. (1995). Handbook of selfhelp therapies: Taylor & Francis.