روش شناسی انتقادی تبیین نظام خانواده و حقوق زن از منظر محمد مجتهدشبستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزشی معارف اسلامی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، باوی، ایران

چکیده

هدف: خانواده به‌عنوان مهم‌ترین کانون اجتماعی در سال‌های اخیر دچار تحولات مختلفی شده است؛ به تبع تحولات کانون خانواده، جایگاه زن و مرد نیز دچار تغییر و تحول شده است. مجتهدشبستری از جمله نواندیشان دینی است که در این زمینه ایده‌هایی مطرح کرده و از منظر هرمنوتیک و پارادایم تفسیری در علوم انسانی، احکام و وظایف و جایگاه زن در تفاسیر موجود از متون دینی را به چالش کشیده و خواهان بازخوانی و تفسیر جایگاه و وظایف و حقوق خانواده و زن براساس فرهنگ، سنت و فضای فرهنگی حاکم بر جوامع شده است. روش پژوهش: تحقیق حاضر، بر اساس روش‌شناسی بنیادین و با استمداد از روش تحلیل محتوا انجام شد. یافته ها: در این مطالعه مبانی معرفتی مجتهد شبستری را تحلیل کرده و بنیان‌های هرمنوتیکی قرن نوزده و از جمله هرمنوتیک شلایرماخر و دیلتای را در نظریه شبستری نشان داده، از منظر حکمت اسلامی، خلأهای معرفتی، وجودی و اجتماعی اندیشه ایشان ترسیم شده است. از این منظر، براساس تفکر شبستری، هیچ حکم ابدی، دائمی، ازپیش معین و به‌عبارتی وضع طبیعی و تکوینی وجود ندارد؛ بلکه به تناسب فرهنگ و فضای اجتماعی می‌توان احکامی جدید صادر شود. نتیجه گیری: مبنای نظریه شبستری را می‌توان در نظریه تفسیری، دیدگاه وحی‌شناسی و دیدگاه اسلام فقاهتی وی رهگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical methodology of explaining the family system and women's rights from the point of view of Mohammad Mojtahad Shabastri

نویسندگان [English]

  • Abdolhadi Salehizadeh
  • seyyedmohammadhosein miri
Department of Islamic Studies, University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Khuzestan - Bavi - Iran
چکیده [English]

Purpose: The family, as the most important social center, has undergone various changes in recent years; According to the changes in the family center, the position of men and women has also changed. Mujtahadshabastri is one of the new religious thinkers who put forward ideas in this field and from the perspective of hermeneutics and interpretation paradigm in human sciences, he challenged the rulings and duties and position of women in the existing interpretations of religious texts and demanded a re-interpretation and interpretation of the position and duties of women. And family and women's rights are based on culture, tradition and the cultural atmosphere that governs societies. Research method: The current research was conducted based on fundamental methodology and with the help of content analysis method. Findings: In this study, the epistemological foundations of Mujtahid Shabestri were analyzed and the hermeneutic foundations of the 19th century, including the hermeneutics of Schleiermacher and Diltay, were shown in Shabestri's theory, from the perspective of Islamic wisdom, the epistemic, existential and social gaps of his thought were drawn. . From this point of view, based on Shabestri's thinking, there is no eternal, permanent, pre-determined rule, in other words, there is no natural and developmental state; Rather, new orders can be issued according to the culture and social environment. Conclusion: The basis of Shabestri's theory can be traced in his interpretive theory, his vision of revelation and his jurisprudential Islam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hermeneutics
  • tradition
  • woman
  • default
  • family