تأثیر تمرینات بینایی محور بر ریسک فاکتورهای روان‌شناختی مؤثر بر سقوط سالمندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم تربیتی ، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد بوکان، دانشگاه آزاد اسلامی، بوکان، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر تأثیر تمرینات بینایی محور بر ریسک فاکتورهای روان‌شناختی سقوط سالمندان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه کنترل و ازلحاظ هدف کاربردی بود. کلیه سالمندان شهر تهران بودند. نمونه آماری با مراجعه ‌به مراکز نگهداری سالمندان و بهزیستی و فهرستی از سالمندان (بالای 60 سال) شهر تهران تهیه شد و کسانی که در دسترس بودند و تمایل به شرکت در پژوهش رادارند به‌صورت هدفمند و در دسترس در دو گروه 15 نفری تجربی و گروه کنترل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که در هر دو متغیر زمان واکنش و حافظه گروه تمرین عملکرد بهتری را نسبت به گروه گواه در پس‌آزمون به دست آورد (05/0=P). نتیجه‌گیری: با توجه به مناسب بودن تمرینات بینایی برای افراد سالمند، پیشنهاد می‌شود از این تمرینات در برنامه‌های ورزشی برای بهبود حافظه و زمان واکنش افراد سالمند استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of vision-based exercises on the psychological risk factors affecting falls in the elderly

نویسندگان [English]

  • Aref dehghani jarje kandi rod 1
  • Sadegh Nasri 2
  • Negar Arazeshi 3
1 Department of Physical Education and Sports Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Educational Sciences, Shahid Rajaee University of Education, Tehran, Iran
3 Department of Physical Education and Sports Sciences, Bukan Branch, Islamic Azad University, Bukan, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of the current research was the effect of vision-based exercises on the psychological risk factors of falling in the elderly. Method: The current research was of a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group and in terms of practical purpose. All the elderly were from Tehran. A statistical sample was prepared by referring to elderly care and welfare centers and a list of elderly people (over 60 years old) in Tehran, and those who were available and willing to participate in the research were purposefully and available in two experimental and control groups of 15 people. Results: The results of covariance analysis showed that in both reaction time and memory variables, the training group achieved better performance than the control group in the post-test. The results of the correlated t-test showed that there were significant changes in the reaction time and memory results from the pre-test to the post-test in the training group (P=0.05). Conclusion: Considering the suitability of vision exercises for the elderly, it is suggested to use these exercises in sports programs to improve the memory and reaction time of the elderly

کلیدواژه‌ها [English]

  • memory
  • reaction time
  • fall
  • elderly
  • visual training
  ارغوانی، حامد.، ذوالاکتاف وحید.، و لنجان نژادیان، شهرام. (1399). تأثیر هشت هفته تمرینات متمرکز بر مکانیسم پیش‌بین کنترل تعادل بر کنترل قامت و عملکرد حرکتی سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران، ۱۵ (۲): ۲۴۵-۲۳۶
ایراندوست، خدیجه.، و طاهری، مرتضی. (1395). تأثیر تمرینات یوگا و پیلاتس بر افراد مسن. مجله سالمندی ایران، 11(1): 152-161
بحری، رقیه.، شالچی، بهزاد.، و بافنده قراملکی، حسن. (1398). مقایسه‌ی کارکردهای اجرائی حل مسئله و حافظه‌ی فعال در زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان و زنان غیر افسرده‌ی سالم. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، ۶ (۴): ۱۲-۱
حسین پور دلاور، صدیقه.، بهپور، ناصر.، تأدیبی وحید.، و رمضان خانی، حسن. (1396) تأثیر تمرینات شناختی حرکتی بر وضعیت سلامت جسمانی و شناختی در سالمندان. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، ۵ (۴): ۳۴۴-۳۳۶
خواجوی داریوش.، فرخی، احمد.، جابری مقدم علی اکبر.، و کاظم نژاد، انوشیروان. (1395). تأثیر یک برنامه تمرین قدرتی و تعادلی بر عملکرد تعادل و کیفیت زندگی مردان سالمند دارای ترس از افتادن. مجله سالمندی ایران، 11 (2): 270-9.
رامش، سیما.، آزادیان، الهه.، و مجلسی، مهدی. (1399). مقایسه و رابطه بین عملکرد شناختی و حرکتی در سالمندان با و بدون تجربه افتادن. مجله سالمندی ایران. 10 (20): 150-138
فرهبد، مژگان.، و مینایی، اصغر.(1383). انطباق و هنجاریابی نسخه بازبینی‌شده آزمون مهارت‌های بینایی-حرکتی. مجله توانبخشی.5 (1 و 2):48-39
کاویانی پور، حدیث.، و فارسی، علیرضا. (1398). تأثیر دشواری تکلیف تعادلی و بازخورد بینایی بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب زنان سالمند. روانشناسی ورزش، 4(2): 61-76
کریمی، الهام.، حسنی مهربان، افسون.، اکبر فهیمی، ملاحت.، مغفوری، بهاره.، و جمالی، علیرضا.(1398) طراحی و تعیین روایی و پایایی نسخه خودگزارشی ابزار غربالگری افتادن در منازل سالمندان ایرانی. مجله سالمندی ایران، 14 (3): 272-83.
محمدزاد، حسن.، و صفری، حدیث. (1398). بررسی تمرینات بینایی بر عملکرد حرکتی و رفتارهای جستجوی بینایی در مهارت پرتاب دارت. دوماهنامه علمی - پژوهشی طب توانبخشی، 8 (2) 155-146
References
Alfailakawi, A. (2016). THE EFFECTS OF VISUAL TRAINING ON VISION FUNCTIONS AND SHOOTING PERFORMANCE LEVEL AMONG YOUNG HANDBALL PLAYERS. Ovidius University Annals, Series Physical Education & Sport/Science, Movement & Health16(1).
Ambrose, A. F., Paul, G., & Hausdorff, J. M. (2013). Risk factors for falls among older adults: a review of the literature. Maturitas75(1), 51-61.
Anderson, P. G., Nienhuis, B., Mulder, T., & Hulstijn, W. (1998). Are older adults more dependent on visual information in regulating self-motion than younger adults?. Journal of motor behavior30(2), 104-113.
Angelakis, E., Stathopoulou, S., Frymiare, J. L., Green, D. L., Lubar, J. F., & Kounios, J. (2007). EEG neurofeedback: a brief overview and an example of peak alpha frequency training for cognitive enhancement in the elderly. The clinical neuropsychologist21(1), 110-129.
Aramaki, M., Kronland-Martinet, R., & Ystad, S. (Eds.). (2017). Bridging People and Sound: 12th International Symposium, CMMR 2016, São Paulo, Brazil, July 5–8, 2016, Revised Selected Papers (Vol. 10525). Springer.
Avelar, B. P., Costa, J. N. D. A., Safons, M. P., Dutra, M. T., Bottaro, M., Gobbi, S., & Lima, R. M. (2016). Balance Exercises Circuit improves muscle strength, balance, and functional performance in older women. Age, 38(1), 1-11.
Beery, K. E. (1989). The VMI, developmental test of visual motor integration. Administration, scoring and teaching manual.
Cantin, N., Ryan, J., & Polatajko, H. J. (2014). Impact of task difficulty and motor ability on visual-motor task performance of children with and without developmental coordination disorder. Human movement science34, 217-232.
Chang, Y. K., Nien, Y. H., Chen, A. G., & Yan, J. (2014). Tai Ji Quan, the brain, and cognition in older adults. Journal of Sport and Health Science3(1), 36-42.
Chatters, R., Roberts, J., Mountain, G., Cook, S., Windle, G., Craig, C., & Sprange, K. (2017). The long-term (24-month) effect on health and well-being of the Lifestyle Matters community-based intervention in people aged 65 years and over: a qualitative study. BMJ open7(9), e016711.
Craik, F. I., Winocur, G., Palmer, H., Binns, M. A., Edwards, M., Bridges, K., ... & Stuss, D. T. (2007). Cognitive rehabilitation in the elderly: Effects on memory. Journal of the International neuropsychological society13(1), 132-142.
Deandrea, S., Bravi, F., Turati, F., Lucenteforte, E., La Vecchia, C., & Negri, E. (2013). Risk factors for falls in older people in nursing homes and hospitals. A systematic review and meta-analysis. Archives of gerontology and geriatrics56(3), 407-415.
Dominici, N., Daprati, E., Nico, D., Cappellini, G., Ivanenko, Y. P., & Lacquaniti, F. (2009). Changes in the limb kinematics and walking-distance estimation after shank elongation: evidence for a locomotor body schema?. Journal of neurophysiology101(3), 1419-1429.
Eisenberg, D. M., Kessler, R. C., Foster, C., Norlock, F. E., Calkins, D. R., & Delbanco, T. L. (1993). Unconventional medicine in the United States--prevalence, costs, and patterns of use. New England Journal of Medicine328(4), 246-252.
Elliott, M. T., Wing, A. M., & Welchman, A. E. (2010). Multisensory cues improve sensorimotor synchronisation. European Journal of Neuroscience31(10), 1828-1835.
Engel, L., Chudyk, A. M., Ashe, M. C., McKay, H. A., Whitehurst, D. G. T., & Bryan, S. (2016). Older adults' quality of life–Exploring the role of the built environment and social cohesion in community-dwelling seniors on low income. Social Science & Medicine164, 1-11.
Enriquez-Geppert, S., Huster, R. J., & Herrmann, C. S. (2017). EEG-neurofeedback as a tool to modulate cognition and behavior: a review tutorial. Frontiers in human neuroscience11, 51.
Ferris, J., Barone, V. J., Perkins, N. C., & Sienko, K. H. (2022). A Pilot Study Comparing the Effects of Concurrent and Terminal Visual Feedback on Standing Balance in Older Adults. Sensors22(8), 2826.
Gérin-Lajoie, M., Ronsky, J. L., Loitz-Ramage, B., Robu, I., Richards, C. L., & McFadyen, B. J. (2007). Navigational strategies during fast walking: A comparison between trained athletes and non-athletes. Gait & posture26(4), 539-545.
Gomes, M. M., Reis, J. G., Neves, T. M., Petrella, M., & de Abreu, D. C. (2013). Impact of aging on balance and pattern of muscle activation in elderly women from different age groups. International Journal of Gerontology7(2), 106-111.
Goodway, J. D., Ozmun, J. C., & Gallahue, D. L. (2019). Understanding motor development: Infants, children, adolescents, adults. Jones & Bartlett Learning.
Gruzelier, J. H. (2014). EEG-neurofeedback for optimising performance. I: A review of cognitive and affective outcome in healthy participants. Neuroscience & Biobehavioral Reviews44, 124-141.
Hausdorff, J. M., Doniger, G. M., Springer, S., Yogev, G., Simon, E. S., & Giladi, N. (2006). A common cognitive profile in elderly fallers and in patients with Parkinson's disease: the prominence of impaired executive function and attention. Experimental aging research32(4), 411-429.
Hausdorff, J. M., Yogev, G., Springer, S., Simon, E. S., & Giladi, N. (2005). Walking is more like catching than tapping: gait in the elderly as a complex cognitive task. Experimental brain research164(4), 541-548.
Herman, T., Mirelman, A., Giladi, N., Schweiger, A., & Hausdorff, J. M. (2010). Executive control deficits as a prodrome to falls in healthy older adults: a prospective study linking thinking, walking, and falling. Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences65(10), 1086-1092.
Herman, T., Mirelman, A., Giladi, N., Schweiger, A., & Hausdorff, J. M. (2010). Executive control deficits as a prodrome to falls in healthy older adults: a prospective study linking thinking, walking, and falling. Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences65(10), 1086-1092.
Inglin, B., & Woollacott, M. (1988). Age-related changes in anticipatory postural adjustments associated with arm movements. Journal of gerontology43(4), M105-M113.
Kabbaligere, R., Lee, B. C., & Layne, C. S. (2017). Balancing sensory inputs: Sensory reweighting of ankle proprioception and vision during a bipedal posture task. Gait & posture52, 244-250.
Mak, T. C., Wong, T. W., & Ng, S. S. (2021). Visual-related training to improve balance and walking ability in older adults: A systematic review. Experimental gerontology156, 111612.
Melzer, I., Kurz, I., Shahar, D., Levi, M., & Oddsson, L. I. E. (2007). Application of the voluntary step execution test to identify elderly fallers. Age and ageing36(5), 532-537.
Mesquita, L. S. de A., de Carvalho, F. T., Freire, L. S. de A., Neto, O. P., & Zângaro, R. A. (2015). Effects of two exercise protocols on postural balance of elderly women: a randomized controlled trial. In BMC Geriatrics (Vol. 15, Issue 1). Springer Science and Business Media LLC
Moore, N. C. (2000). A review of EEG biofeedback treatment of anxiety disorders. Clinical electroencephalography31(1), 1-6.
Munro, A., Breaux, R., Patrey, J., & Sheldon, B. (2002). Cognitive aspects of virtual environments design. In Handbook of virtual environments (pp. 455-474). CRC Press.
Noohu, M. M., Dey, A. B., & Hussain, M. E. (2014). Relevance of balance measurement tools and balance training for fall prevention in older adults. Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics5(2), 31-35.
Okubo, Y., Schoene, D., & Lord, S. R. (2017). Step training improves reaction time, gait and balance and reduces falls in older people: a systematic review and meta-analysis. British journal of sports medicine51(7), 586-593.
Parush, S., Lifshitz, N., Yochman, A., & Weintraub, N. (2010). Relationships between handwriting components and underlying perceptual-motor functions among students during copying and dictation tasks. OTJR: Occupation, Participation and Health30(1), 39-48.
Pascoe, M. C., Thompson, D. R., & Ski, C. F. (2017). Yoga, mindfulness-based stress reduction and stress-related physiological measures: A meta-analysis. Psychoneuroendocrinology86, 152-168.
Payne, V. G., & Isaacs, L. D. (2017). Human motor development: A lifespan approach. Routledge.
Peterka, R. J. (2002). Sensorimotor integration in human postural control. Journal of neurophysiology88(3), 1097-1118.
Poon, K. W., Li-Tsang, C. W. P., Weiss, T. P. L., & Rosenblum, S. (2010). The effect of a computerized visual perception and visual-motor integration training program on improving Chinese handwriting of children with handwriting difficulties. Research in developmental disabilities31(6), 1552-1560.
Revien, L., & Gabor, M. (1981). Sportsvision: Dr. Revien's eye exercise program for athletes. Workman Publishing Company.
Rose, D. J., & Christina, R. W. (1997). A multilevel approach to the study of motor control and learning (pp. 127-128). Boston: Allyn and Bacon.
Salzman, B. (2010). Gait and balance disorders in older adults. American family physician82(1), 61-68.
Schmidt, R. A., Lee, T. D., Winstein, C., Wulf, G., & Zelaznik, H. N. (2018). Motor control and learning: A behavioral emphasis. Human kinetics.
Schoene, D., Delbaere, K., & Lord, S. R. (2017). Impaired response selection during stepping predicts falls in older people—a cohort study. Journal of the American Medical Directors Association18(8), 719-725.
Sihvonen, S., Sipilä, S., Taskinen, S., & Era, P. (2004). Fall incidence in frail older women after individualized visual feedback-based balance training. Gerontology50(6), 411-416.
Silsupadol, P., Shumway-Cook, A., Lugade, V., van Donkelaar, P., Chou, L. S., Mayr, U., & Woollacott, M. H. (2009). Effects of single-task versus dual-task training on balance performance in older adults: a double-blind, randomized controlled trial. Archives of physical medicine and rehabilitation90(3), 381-387.
Springer, S., Giladi, N., Peretz, C., Yogev, G., Simon, E. S., & Hausdorff, J. M. (2006). Dual‐tasking effects on gait variability: The role of aging, falls, and executive function. Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society21(7), 950-957.
Stuss, D. T., & Alexander, M. P. (2000). Executive functions and the frontal lobes: a conceptual view. Psychological research63(3), 289-298.
Taylor, M. E., Lord, S. R., Delbaere, K., Kurrle, S. E., Mikolaizak, A. S., & Close, J. C. (2017). Reaction time and postural sway modify the effect of executive function on risk of falls in older people with mild to moderate cognitive impairment. The American Journal of Geriatric Psychiatry25(4), 397-406.
Teychenne, M., White, R. L., Richards, J., Schuch, F. B., Rosenbaum, S., & Bennie, J. A. (2020). Do we need physical activity guidelines for mental health: What does the evidence tell us? Mental Health and Physical Activity18, 100315.
Von Noorden, G. K. (1990). Binocular vision and ocular motility. Theory and management of strabismus.
Yogev‐Seligmann, G., Hausdorff, J. M., & Giladi, N. (2008). The role of executive function and attention in gait. Movement disorders: official journal of the Movement Disorder Society, 23(3), 329-342