اثربخشی درمان مبتنی بر شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی بیماران زن دیالیزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مشاوره، دانشکده علوم انسانی واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم،ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استادیار، دانشکده پزشکی اراک، دانشگاه علوم پزشکی اراک، ایران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش مبتنی بر شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی بیماران دیالیزی انجام شد. روش بررسی: مطالعه کنونی کاربردی و نیمه آزمایشی بوده و به صورت پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری با گروه گواه طراحی و پیاده سازی گردید، کلیه بیماران سرپایی تحت درمان با دستگاه دیالیز در مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 97-1398 جامعه‌ آماری مطالعه را تشکیل می دادند، ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با بیماران کلیوی یکانی نژاد و همکاران (2012) بود. پس از اجرای پروتکل درمانی توسط محققان این پژوهش طی 8 جلسه 90 دقیقه ای در گروه مداخله، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم افزار SPSS نسخه 24 صورت پذیرفت. یافته‌ها: نتایج تحقیق مطالعه نشان داد پروتکل درمانی مبتنی بر روش شناختی رفتاری بر تمامی ابعاد کیفیت زندگی تاثیر داشته و متجر به افزایش نمره میانگین نسبت به پیش آزمون شده است. همچنین تفاوت معناداری بین گروه ها، هم در بعد عمومی (53/51=F، 001/0>P) و هم در بعد اختصاصی (78/164=F، 001/0>P) کیفیت زندگی بیماران دیالیزی وجود داشت. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش می توان بیان کرد که روش شناختی رفتاری بر بهبود کیفیت زندگی بیماران دیالیزی موثر بوده و می توان به عنوان یک مداخله موثر در بهبود کیفیت زندگی بیماران به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive-behavioral therapy on improving the quality of life of dialysis patients referred to dialysis centers of Tehran University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Khazaei 1
  • Hassan Mirzahoseini 2
  • Mostafa Nokani 3
1 PhD student, Counseling, Faculty of Humanities, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Assistant Professor, Arak School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral methods on improving the quality of life of dialysis patients. Methods: The present study is applied and quasi-experimental and was designed and implemented as a pre-test-post-test with a control group. All outpatients treated with dialysis machine in medical centers affiliated to Tehran University of Medical Sciences in 2019-20. The statistical population consisted of the study. The data collection tool was a quality of life questionnaire related to kidney patients. After the implementation of the treatment protocol by the research team in 8 sessions of 90 minutes in the intervention group, data analysis using covariance test Multivariate and SPSS software version 24 were performed. Results: The results of the study showed that the treatment protocol based on behavioral methodology had an effect on all aspects of quality of life and resulted in an increase in the mean score compared to the pretest. There is also a significant difference between the groups, both in the general dimension and in the specific dimension of dialysis patients' lives. Conclusion: Based on the research findings, it can be stated that behavioral cognitive methodology is effective in improving the quality of life of dialysis patients and can be used as an effective intervention in improving the quality of life of patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Improving Quality of Life
  • Dialysis
آخته، مریم.، علی پور، احمد.، و شریفی ساکی، شیدا. (1393). اثر بخشی آموزش مدیریت استرس درکاهش اضطراب و فرانگرانی زنان دارای سقط مکرر جنین. روانشناسی سلامت، 3(11)، 120-129.
خوش روش، وحید. پورمحسن، معصومه.، و خیاط، سمیرا. (1394). تأثیر آموزش مدیریت استرس بر میزان سازگاری اجتماعی کارکنان زن بیمارستان‌های علوم پزشکی رشت. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۴ (۳) :۲۴۴-۲۳۵.
ساریزاده، محمد صادق.، رفیعی نیا، پروین.، صباحی، پرویز.، و تمدن، محمد رضا. (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی: یک مطالعه کارآزمایی آموزشی تصادفی شده . مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، ۱۷ (۳) :۲۵۲-۲۴۱.
شاهکرمی، محمد.، زهراکار، کیانوش.، مرادی زاده، سیروس.، داورنیا، رضا.، و شاکرمی، محمد. (1394). اثر بخشی درمان شناختی- رفتاری مدیریت استرس به شیوه ی گروهی بر بهبود کیفیت زندگی همسران افراد تحت درمان با متادون. مجله تحقیقات سلامت در جامعه، ۱ (۲) :۲۱-۱۲.
عاشوری، جمال. (1394). مقایسه اثربخشی فراشناخت درمانی و طرحواره درمانی بر کاهش علائم اضطراب و افسردگی دانشجویان پرستاری و مامایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، ۱۸ (۲) :۶۱-۵۰
قویدل، فاطمه.، محمدزاده، شهلا.، پیراسته، حمید.، و علوی مجد، حمید. (1388). بررسی تأثیر بکارگیری مدل مراقبت مشارکتی بر کیفیت زندگی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به بیمارستان بعثت نیروی هوایی شهر تهران در سال ۱۳۸۷. ابن سینا، ۱۲ (۲ و ۳) :۲۷-۲۲.
محمودی، غلام‎رضا.، شریعتی، علی‎رضا.، و بهنام‎پور، ناصر. (1382). ارتباط بین کیفیت زندگی و روشهای مقابله‌ای به کار گرفته توسط بیماران تحت درمان با همودیالیز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 5 (2): 52-43.
موسوی، بتول.، میر سلیمی، فاطمه.، سروش، محمدرضا.، معصومی، مهدی.، و منتظری، علی. (1388). کیفیت زندگی در جانبازان ایرانی با قطع عضو در هر دو اندام تحتانی. پایش، 8 (3) :310-303.
هاشمی، نظام.، غیورباغبانی، سیدمرتضی.، خدیوی، غلامرضا.، هاشمیان نژاد، فریده.، و عاشوری، جمال. (1395). اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر شادکامی و سلامت روان دانشجویان پرستاری. مجله بالینی پرستاری و مامایی، ۵ (۱) :۲۲-۱۲
یاوند حسنی، اصغر.، فرح بخش، کیومرث.، و شفیع آبادی، عبداله. (1393). بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و قصه درمانی بر کاهش اختلالات رفتاری نوجوانان. پژوهش‌های روان شناسی بالینی و مشاوره، 4(1)، 71-94.
یکانی نژاد، میرسعید، محمدی زیدی، عیسی، اکابری، آرش، گلشن، علیرضا، و پاکپورحاجی آقا، امیر. (1391). پایایی و روایی فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی بیماران کلیوی به زبان فارسی در جامعه ایرانی (KDQOL-SFTM 1.3). مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 4(2 (پیاپی 12))، 261-273. 
Baciu, C., & Baciu, A. (2015). Quality of life and students’ socialization through sport. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 209, 78-83.
Bakr, A., Amr, M., Sarhan, A., Hammad, A., Ragab, M., El-Refaey, A., & El-Mougy, A. (2007). Psychiatric disorders in children with chronic renal failure. Pediatric nephrology, 22(1), 128-131.
Carbone, L., Plegue, M., Barnes, A., & Shellhaas, R. (2014). Improving the mental health of adolescents with epilepsy through a group cognitive behavioral therapy program. Epilepsy & behavior, 39, 130-134.
Cavalheiro, A. M., Moura Junior, D. F., & Lopes, A. C. (2008). Stress in nurses working in intensive care units. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 16, 29-35.
Chilcot, J., Wellsted, D., & Farrington, K. (2010). Illness representations are associated with fluid nonadherence among hemodialysis patients. Journal of psychosomatic research, 68(2), 203-212.
Habibi, Z., Tourani, S., Sadeghi, H., & Abolghasemi, A. (2013). Effectiveness of stress management skill training on the depression, anxiety and stress levels in drug addicts after drug withdrawal. International journal of high risk behaviors & addiction, 2(2), 82.
Hall, J., Kellett, S., Berrios, R., Bains, M. K., & Scott, S. (2016). Efficacy of cognitive behavioral therapy for generalized anxiety disorder in older adults: systematic review, meta-analysis, and meta-regression. The American Journal of Geriatric Psychiatry, 24(11), 1063-1073.
Horigan, A. E. (2012). Fatigue in hemodialysis patients: a review of current knowledge. Journal of pain and symptom management, 44(5), 715-724.
Hoying, J., Melnyk, B. M., & Arcoleo, K. (2016). Effects of the COPE cognitive behavioral skills building TEEN program on the healthy lifestyle behaviors and mental health of Appalachian early adolescents. Journal of Pediatric Health Care, 30(1), 65-72.
Idier, L., Untas, A., Koleck, M., Chauveau, P., & Rascle, N. (2011). Assessment and effects of Therapeutic Patient Education for patients in hemodialysis: a systematic review. International Journal of Nursing Studies, 48(12), 1570-1586.
Irwin, M. R., Olmstead, R., Breen, E. C., Witarama, T., Carrillo, C., Sadeghi, N., ... & Cole, S. (2015). Cognitive behavioral therapy and tai chi reverse cellular and genomic markers of inflammation in late-life insomnia: a randomized controlled trial. Biological psychiatry, 78(10), 721-729.
Kirsch, J. (2009). Early maladaptive schemas, self-esteem, and changes in depression and anxiety in young adults during residential substance abuse treatment. Widener University, Institute for Graduate Clinical Psychology.
Levendoğlu, F., Altintepe, L., Okudan, N., Uğurlu, H., Gökbel, H., Tonbul, Z., ... & Türk, S. (2004). A twelve week exercise program improves the psychological status, quality of life and work capacity in hemodialysis patients. Journal of nephrology, 17(6), 826-832.
Lipka, J., Hoffmann, M., Miltner, W. H., & Straube, T. (2014). Effects of cognitive-behavioral therapy on brain responses to subliminal and supraliminal threat and their functional significance in specific phobia. Biological psychiatry, 76(11), 869-877.
McFarland, M. J. (2010). Religion and mental health among older adults: Do the effects of religious involvement vary by gender?. Journals of Gerontology Series B: Psychological Sciences and Social Sciences, 65(5), 621-630.
Mealer, M., Jones, J., Newman, J., McFann, K. K., Rothbaum, B., & Moss, M. (2012). The presence of resilience is associated with a healthier psychological profile in intensive care unit (ICU) nurses: results of a national survey. International journal of nursing studies, 49(3), 292-299.
Reger, M. A., & Gahm, G. A. (2009). A meta‐analysis of the effects of internet‐and computer‐based cognitive‐behavioral treatments for anxiety. Journal of clinical psychology, 65(1), 53-75.
Scott, C., & Myers, K. (2010). Toward an integrative theoretical perspective on organizational membership negotiations: Socialization, assimilation, and the duality of structure. Communication Theory, 20(1), 79-105.
Shi, J. M., Henry, S. P., Dwy, S. L., Orazietti, S. A., & Carroll, K. M. (2019). Randomized pilot trial of Web-based cognitive-behavioral therapy adapted for use in office-based buprenorphine maintenance. Substance abuse, 40(2), 132-135.
Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., Cheever, K. H., Townsend, M. C., & Gould, B. (2008). Brunner and Suddarth’s textbook of medicalsurgical nursing 10th edition. Philadelphia: Lipincott Williams & Wilkins.
Valizadeh, R., Sohrabnejad, S., Mehraban, S., Ahmadboukani, S. (2015). Effectiveness of cognitive- behavioral based stress management training on depression of MS female patients. J Ilam Uni Med Sci. 23 (5):91-98.
Webel, A. R., Wantland, D., Rose, C. D., Kemppainen, J., Holzemer, W. L., Chen, W. T., ... & Portillo, C. (2015). A cross-sectional relationship between social capital, self-compassion, and perceived HIV symptoms. Journal of pain and symptom management, 50(1), 59-68.
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner" s guide. A Division of Guilford Publications.
Zhang, Q. L., & Rothenbacher, D. (2008). Prevalence of chronic kidney disease in population-based studies: systematic review. BMC public health, 8(1), 1-13.