ارتباط ساختاری سازمان شخصیت مرزی و روابط موضوعی: نقش واسطه‌ای مقاومت‌پذیری در دختران و پسران جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 گروه مشاوره خانواده، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تبیین سازمان شخصیت مرزی براساس روابط موضوعی اولیه، و مقاومت‌پذیری انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه‌‌های تهران در سال تحصیلی 1400-1401 بود، که 412 نفر از آنها با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش‌نامه‌های روابط موضوعی بل و همکاران (1985)، سازمان شخصیت مرزی کرنبرگ (2002) و مقیاس مقاومت‌پذیری عاشور پور و همکاران (2010) را تکمیل کردند. مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از داده‌های بدست آمده از پرسش‌نامه‌ها انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که روابط موضوعی به طور مستقیم 29/0 درصد و به واسطه مقاومت‌پذیری 19/0 درصد از ساختار شخصیت مرزی را تبیین می‌کند. در مجموع، برآورد مدل ساختاری که در آن روابط موضوعی متغیر پیش‌بین و مقاومت‌پذیری به عنوان متغیر میانجی وارد مدل شدند، نشان داد که این مدل 19/0 درصد از ساختار شخصیت مرزی را تبیین می‌کند (01/0>P). نتیجه‌گیری: بنابراین می‌توان چنین نتیجه‌گیری نمود که سازمان شخصیت مرزی تنها به صورت غیرمستقیم و از طریق مقاومت‌پذیری، توسط روابط موضوعی به صورت منفی تبیین می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural relationship between borderline personality organization and thematic relationships: the mediating role of resistibility in young boys and girls

نویسندگان [English]

  • Faezeh Naseh Jahaghi 1
  • Hassan Mirzahoseini 2
  • Nader Monirpoor 3
1 Ph.D. Student, Department of Counseling, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Department of Family Counseling, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to explain the organization of border personality based on the initial thematic relationships and resilience. Methods: This descriptive study was performed by correlation method. The statistical population included all undergraduate and graduate students of Tehran universities in the academic year 1401-1400, of which 412 were selected using the available sampling method. Participants completed the Bell et al. (1985) Thematic Relationships Questionnaire, the Kernberg Borderline Personality Organization (2002), and the Ashourpour et al. (2010) Resilience Scale. Structural equation modeling was performed using the data obtained from the questionnaires. Results: The results showed that thematic relationships directly explain 0.29% and due to resilience 0.19% of the borderline personality structure. Overall, the estimation of the structural model in which the thematic relations of the predictor variable and resilience were entered as mediating variables, showed that this model explains 0.19% of the borderline personality structure (P<0.01). Conclusion: Therefore, it can be concluded that borderline personality organization is only indirectly and negatively explained by thematic relationships through resistance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Primary thematic relationships
  • Boundary personality structure
  • Resilience