مقایسه اثربخشی آموزش مولفه‌های شناختی رفتاری با مولفه‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، گروه مشاوره خانواده، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مشاوره خانواده، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار گروه روانشناسی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی مولفه‌های شناختی رفتاری با مولفه‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب آوری و خودکنترلی زنان مطلقه بوده است. روش: پژوهش حاضر از نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود که با روش نمونه گیری در دسترس، از بین کلیه زنان مطلقه مراجعه کننده به مرکز مشاوره دادگستری شهرستان بابل نیمه دوم سال 1396 و نیمه اول سال 1397، تعداد 45 نفر انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. ابزار اندازه گیری شامل مقیاس تاب‌آوری و پرسشنامه خودکنترلی بود. برای اجرا، در ابتدا، از هر گروه پیش آزمون گرفته شد. سپس آموزش شناختی رفتاری طی 12 جلسه 90 دقیقه‌ای در گروه آزمایش صورت گرفت و بعد از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. سه ماه بعد از اجرای پس‌آزمون، دوره پیگیری اجرا شد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار Spss.22 صورت گرفت. یافته‌ها: این مطالعه نشان داد که مولفه‌های شناختی رفتاری و مولفه‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تاب‌آوری (001/0P<) و خودکنترلی (001/0P<) در زنان مطلقه مؤثر بودند. این مطالعه نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به درمان شناختی رفتاری تأثیر بیشتری بر افزایش تاب‌آوری و خودکنترلی دارد (001/0P<). نتیجه‌گیری: این مطالعه نشان داد که آموزش مولفه‌های شناختی رفتاری و مولفه‌های مبتنی بر پذیرش و تعهد منجر به افزایش تاب‌آوری و خودکنترلی در زنان مطلقه شده و می‌توانند به عنوان روش‌های درمانی در بهبود مشکلات زنان مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive behavior therapy and Acceptance and Commitment therapy (ACT) on Self-Control and Resiliency in Divorced Women

نویسندگان [English]

  • Hossein Ali Ghorbani Amir 1
  • Omid Moradi 2
  • Mokhtar Arefi 3
  • Ahmadian Hamzeh 4
1 PhD Student in Counseling, Department of Family Counseling, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
2 Department of Family Counseling, Sanandaj Branch, Islamic Azad university, Sanandaj Iran
3 Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
4 Assistant Professor Assistant Professor, Department of Psychology, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aimed to compare the effectiveness of cognitive behavior therapy (CBT) and Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on resiliency and self-control strategies in divorced women. Methods: The semi-experimental study was carried out on two experimental and control groups with a pre-test, post-test and follow-up design. The statistical population consisted of all divorced women referring to the Judicial Counseling Center of the Babol city in 2017-18. The sample of this study consisted of 45 women who were selected using the convenience sampling method and randomly divided into two experimental and control groups. Data collection tools included the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) and Self-Control Questionnaire. Data were analyzed using the analysis of covariance test and SPSS.22 software. Results: The study showed that CBT and ACT were effective on resiliency (P<0.001), and self-controlling (P<0.001) in divorced women. The study showed that acceptance and commitment therapy had a greater impact on increasing resilience and self-control than cognitive behavioral therapy (P<0.001). Conclusion: The study showed that CBT and ACT led to an increase in resiliency and self-controlling in divorced women and can be used as treatment methods in improving women's problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment therapy
  • cognitive behavior therapy
  • resilience
  • self-control