بررسی رابطه تعارض کار- خانواده و استرس شغلی با خستگی عاطفی با میانجی‌گری توانمندی‌های منشی در کارمندان زن و مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی تربیتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

3 گروه روانشناسی عمومی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه تعارض کار- خانواده و استرس شغلی با خستگی عاطفی با میانجی‌گری توانمندی‌های منشی در کارمندان واحد بازرگانی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. به منظور نیل به هدف، از جامعه 864 نفری کارکنان، 265 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه تعارض کار- خانواده کارلسون و همکاران (2000)، استرس شغلی هلریگل و اسلوکام (2000)، فرسودگی شغلی مسلش (1981) و توانمندی‌های منش سلیگمن و پترسون (2004) را تکمیل نمودند. داده‌های حاصله با استفاده از همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه، بوت استرپ و تحلیل مسیر و با بکارگیری نرم‌افزار SPSS22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تعارض کار- خانواده و استرس شغلی به واسطه توانمندی‌های منشی با خستگی عاطفی رابطه داشته و این رابطه به صورت مستقیم و غیر مستقیم معنادار بود. بین تعارض کار- خانواده با خستگی عاطفی رابطه مثبت معنادار، بین استرس شغلی و خستگی عاطفی رابطه مثبت معنادار، بین تعارض کار- خانواده و استرس شغلی و توانمندی‌های منشی رابطه منفی معنادار، بین استرس شغلی و توانمندی منشی با خستگی عاطفی رابطه مثبت معنادار، بین توانمندی‌های منشی و خستگی عاطفی رابطه منفی معنادار وجود داشت (05/0>P). نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط معنادار و منفی متغیر توانمندی‌های منشی با خستگی عاطفی و تعارض کار- خانواده، لازم است زمینه مناسب برای آشنایی کارکنان با مدیریت علمی تعارض کار- خانواده و آموزش و ارتقاء سطح این متغیر در کارکنان، از طرف سازمان‌ها مورد حمایت قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Work-Family Conflict and Job Stress with Emotional Exhaustion with Mediation of Personnel Capabilities in Male and Female Employees

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Masoudi Hemmatabadi 1
  • Mahsa Haji Hosseini Mesgar 1
  • Mehrnaz Azad Yekta 2
  • Bita Nasrollahi 3
1 Department of Educational Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran
3 Department of General Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between work-family conflict and job stress with emotional fatigue mediated by personnel capabilities in employees of the Commercial Unit of the Islamic Republic of Iran Airlines (Homa). Method: The present study is a correlational study. In order to achieve the goal, from a population of 864 employees, 265 people were selected by simple random sampling method and Completed the Work-Conflict Questionnaire by Carlson et al. (2000), job stress by Hellerigel and Slocom (2000), Maslash burnout (1981) and the character skills of Seligman and Peterson (2004). The obtained data were analyzed using Pearson correlation, multiple regression analysis, bootstrap and path analysis using SPSS22 software. Results: The results showed that work-family conflict and job stress were related to emotional fatigue due to secretory abilities and this relationship was directly and indirectly significant. There is a significant positive relationship between work-family conflict with emotional fatigue, a significant positive relationship between job stress and emotional fatigue, a significant positive relationship between work-family conflict and job stress and personnel capabilities, a significant positive relationship between job stress and secretarial ability with emotional fatigue, there was a significant negative relationship between secretory abilities and emotional fatigue (P<0.05). Conclusion: Considering the significant and negative relationship between personnel capabilities and emotional fatigue and work-family conflict, it is necessary to provide a suitable background for employees to get acquainted with the scientific management of work-family conflict and training and promotion of this variable in employees by organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Work-Family Conflict
  • Job Stress
  • Emotional Fatigue
  • Personnel Capabilities