بررسی روایی و پایایی مقیاس عملکرد اجرایی خانواده در بین افراد متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس عملکرد اجرایی خانواده در بین افراد متاهل بالای 18 سال شهر اصفهان انجام شد. بنابراین پژوهش از نوع زمینه‌یابی و ابزارسازی بود. روش: این پژوهش از نوع پیمایشی و ابزار سازی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان و مردان متاهل بالای 18 سال شهر اصفهان تشکیل می‌دادند. نمونه آماری400 مرد و زن بودند که به شکل در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس عملکرد اجرایی(جیوآ، اسکوید، گای و کنوردی،2000) و پرسشنامه تجربه هیجانی نسبت به همسر (غفرالهی، یوسفی، 1399) بود. داده‌ها در دو بخش توصیفی (میانگین و انحراف استادارد) و استنباطی (همبستگی پیرسون، آلفای کرانباخ و تحلیل عامل اکتشافی) تحلیل گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد همسانی درونی (75/0=α)، پایایی بازآزمایی(450/0= r و 01/0>P) و هماهنگی سؤالات مناسب بود. از آنجا که نمره بالاتر در عملکرد اجرایی خانواده نشان از عملکرد اجرایی ضعیف‌تر است شواهد بررسی روایی واگرا با مقیاس تجربه هیجانی منفی(576/0= r و 01/0>P) نسبت به همسر رابطه مثبت و معنادار نشان داد و نتایج روایی همگرا نشان داد بین نمره کل این مقیاس با مقیاس تجربه هیجانی مثبت نسبت به همسر (276/0- = r و 01/0>P)و عملکرد خانواده (711/0- = r و 01/0>P)رابطه منفی و معنادار وجود دارد همچنین بین عملکرد اجرایی با عملکرد اجرایی خانوادگی رابطه منفی و معنادار وجود داشت (671/0- = r و 01/0>P)که موید روایی همزمان است. نتایج تحلیل عامل اکتشافی نشان داد که این مقیاس از هشت عامل تشکیل شده است. همچنین همبستگی هر عامل با نمره کل معنادار بود که همگی موید روایی سازه این مقیاس هستند . نتیجه‌گیری: با توجه به این یافته‌ها می‌توان گفت که مقیاس عملکرد اجرایی از ویژگی‌های مطلوب روان سنجی برخوردار است و می‌توان از آن در حوزه آموزشی و پژوهشی و مشاوره استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Validity, Reliability and Standardization of Family Executive Function Scale among Married People

نویسندگان [English]

  • Salman Javanbakht 1
  • Zahra Yousefi 2
1 MSc Student in Clinical Psychology Group, Faculty of Educational Sciences, Islamic Azad University, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran
2 Assistant professor, clinical psychology group, education and psychology department, Islamic Azad university, Isfahan (khorasgan) branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to investigate the validity and reliability of the Family Executive Performance Scale among married people over 18 years of age in Isfahan. The study consisted of all married men and women over 18 years of age in Isfahan. The statistical sample consisted of 400 men and women who were selected by convenience sampling. Data were analyzed in two parts: descriptive (mean and standard deviation) and inferential (Pearson correlation, Cronbach's alpha and exploratory factor analysis). Results: The results showed internal consistency (0.75). = α), retest reliability (r = 0.450 and P <0.01) and coordination of questions were appropriate. Negative (r = 0.576 and P <0.01) showed a positive and significant relationship with the spouse and the results showed a convergent validity between the total score of this scale with the scale. Positive emotional experience towards spouse (r = -0.276 and P <0.01) and family performance (r = -0.711 and P <0.01) There is a significant negative relationship between executive performance and family executive performance. There was a negative and significant relationship (r = -0.671 and P <0.01) which confirms the simultaneous validity. The results of exploratory factor analysis showed that this scale consists of eight factors. Also, the correlation of each factor with the total score is significant. Conclusion: According to these findings, it can be said that the Executive Performance Scale has desirable psychometric properties and can be used in the field of education, research and counseling.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecutive family function
  • family function
  • emotional experiences to spouse
  • psychometric properties