شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان سرپرست خانوار با رویکرد کیفی (مطالعه موردی: زنان سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان دزفول)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش تعیین عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی زنان سرپرست خانوار بهزیستی شهرستان دزفول) انجام شده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کیفی بوده و جامعه آماری شامل کلیه‌ی زنان سرپرست خانواری هستند که در اداره‌ی بهزیستی شهرستان دزفول پرونده‌ی خدمات حمایتی داشته‌اند. حجم جامعه 70 نفر که به‌صورت تصادفی با 30 نفر از زنان تحت پوشش اداره‌ی بهزیستی این شهرستان از طریق مصاحبه تا اشباع نظری عوامل مؤثر بر کارآفرینی در بین زنان سرپرست خانوار مورد تحلیل قرار گرفتند. داده‌های به‌دست‌آمده، با شیوه‌ی کدگذاری نظری شامل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری گزینشی تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد برای ارائه راه‌حل، شاید بهتر باشد که مقوله کارآفرینی و اشتغال‌زایی زنان سرپرست خانوار را در دو بخش عوامل فردی و زمینه‌ای تقسیم کنیم تا چاره‌اندیشی برای بهبود شرایط ساده‌تر و عملی‌تر شود. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که برنامه مشاوره گروهی بر عزت‌نفس زنان سرپرست خانوار (بی‌سرپرست و بدسرپرست) تأثیر دارد. همچنین برنامه‌های آموزشی آگاه‌سازی (فردی و شغلی) و کارآفرینی بر عزت‌نفس و گرایش‌های کارآفرینی زنان سرپرست خانواده مؤثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying factors affecting the entrepreneurship of women heads of households with a qualitative approach (Case study: Women heads of households welfare of Dezful city)

نویسندگان [English]

  • Azimeh Halajan 1
  • Faranak Omidian 2
  • Mohammad Hosseinpour 3
1 PhD student, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran.
3 Associate Professor, Department of Educational Management, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Entrepreneurship is a very new phenomenon and a process that plays a vital role in national and even global continuity, growth and development. The topic of women's entrepreneurship is expanding rapidly, and women's entrepreneurship is a special and attention-grabbing topic all over the world. The aim of the current research is to investigate the factors influencing the entrepreneurship of women heads of households (a case study of women heads of households in welfare of Dezful city). The research method is of a qualitative type and the statistical population includes all women heads of households who have filed for support services in the Welfare Department of Dezful city. The population size of 70 people who were randomly analyzed with 30 women covered by the welfare department of this city through interviews until the theoretical saturation of factors affecting entrepreneurship among female heads of households. The obtained data were analyzed by the method of theoretical coding including open coding, axial coding and selective coding. The findings showed: To provide a solution, it may be better to divide the category of entrepreneurship and employment of women heads of households into two parts of individual and contextual factors, so that the solution to improve the conditions becomes simpler and more practical. The results of the research show that the group counseling program has an effect on the self-esteem of female heads of households (single and abused). Also, awareness training programs (personal and professional) and entrepreneurship are effective on the self-esteem and entrepreneurial tendencies of female heads of the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • women heads of household
  • welfare
  • Dezful county
بمهند، داداله.، حیدری، تقی.، و احمدی یگانه، محمدعلی. (1395). تحلیل اثر بخشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با رویکرد کارآفرینی مطالعه موردی: زنان سرپرست خانوار شهر زنجان. اولین همایش ملی بهبود کسب و کار، کارآفرینی توسعه در بستر اقتصاد مقاومتی.
زارع، رضا.، و صفری دشتکی، محمد. (1398). طراحی و تبیین مدل پارادایمی کارآفرینی اجتماعی با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار (مطالعة موردی: کمیتة امداد امام خمینی(ره) استان فارس). زن در توسعه و سیاست، 17(1)، 147-171.
زمانی مقدم، مسعود.، و افشانی، سیدعلیرضا. (1400). توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ایران: مروری نظام‌مند. رفاه اجتماعی، ۲۱(۸۰)،۸۰-۴۵.
سرفرازی، مهرزاد.، قلی پور، وحید.، و خرم دبیری، محمدرضا. (1389). پارادایم توسعه کارآفرینی سازمانی، ضرورتی اساسی در سازمانهای هزاره سوم. اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی.
شهامت نژاد، مینا.، ضیاء، بابک.، اشرفی، مجید.، و آزما، فریدون. (1399). طراحی مدل توسعه کارآفرینی شهری زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی: شهر تهران)، مجله پژوهش های انتظامی - اجتماعی زنان و خانواده، 8(1)، 123-148.
طباطبایی یحیی آبادی، شهناز، و حسینیان، سیمین. (1384). توانمندسازی زنان سرپرست خانواده از طریق مشاوره گروهی, آگاه سازی و کارآفرینی. خانواده پژوهی، 1(4)، 359-368.
فاضل بیگی، محمدمهدی، و یاوری، غلامرضا. (1388). تعاون روستایی سرآغازی بر توسعه کارآفرینی. تعاون و کشاورزی (تعاون)، 20(204-205)، 41-62.
فاضلی، فریبا.، طولابی، زینب.، و پوراشرف، یاسان الله. (1398). شناسایی چالش‌ها و فعالیت‌های استراتژیک اجتماعی کارآفرینی اجتماعی (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی شهر ایلام)، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، 10(39)، 29-55.
میگون پوری، مرضیه.، و میگون پوری، الهه. (1392). مفهوم پردازی فرایند شکل گیری کارآفرینی اجتماعی در سازمان بهزیستی کشور. همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور.
وظیفه، زهرا.، و رمرودی، فاطمه. (1395). بررسی کارآفرینی زنان سرپرست خانوار. پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز.
Ahirrao, J., & Sadavarte, M. (2010). Social and financial constrancial of rural woman entrepreeurs: A case study of jalna district in maharashtra.
Arend, R. J. (2020). Modelling Social Entrepreneurship: Consideration of the Reacting Forces. Journal of Social Entrepreneurship.
Dahles, H., Verver, M., Khieng, S., Manders, I., & Schellens, N. (2019). Scaling up social enterprise: Predicament or prospect in a comparative perspective. Journal of Social Entrepreneurship.
Jenssen, J. I., & Nybakk, E. (2009). Inter-organizational innovation promoters in small, knowledge-intensive firms. International Journal of Innovation Management, 13(03), 441-466
Lang, R., & Fink, M. (2019). Rural social entrepreneurship: The role of social capital within and across institutional levels. Journal of Rural Studies, 70.
Lordkipanidze, M., Brezet, H., & Backman, M. (2005). The entrepreneurship factor in sustainable tourism development. Journal of cleaner production, 13(8), 787-798.
Malapit, H. J. & Quisumbing, A. R. (2015). What Dimensions of Women’s Empowerment in Agriculture Matter for Nutrition-Related Practices and Outcomes In Ghana. Food Policy, 52: 54-63.
Saebi, T., Foss, N. J., & Linder, S. (2019). Social entrepreneurship research: Past achievements and future promises. Journal of Management, 45(1).