نقش کارآفرینی زنان روستایی در توسعه گردشگری غذایی(مطالعه موردی، روستای سرولات واقع در استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جغرافیا انسانی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه جغرافیای انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: بین زنان خلاق، نوآور و مبتکر به عنوان کارآفرینان،‌ منشاء تحولات بزرگی در زمینه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی در روستاها شده‌اند. بنابراین هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش کارآفرینی زنان روستایی در توسعه گردشگری غذایی(مطالعه موردی، روستای سرولات واقع در استان گیلان) می باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از حیث ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی می باشد و از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توسعه استراتژیک می باشد. جامعه آماری تحقیق زنان کارآفرین روستای سرولات استان گیلان بودند. این روستا دارای 509 نفر جمعیت می باشد. 261 نفر مرد و 248 نفر زن در این روستا زندگی می کنند. به روش سر شماری 30 تفر از زنان روستا در مطالعه شرکت داشتند. در این پژوهش از روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات مرتبط با موضوع جهت مبانی نظری تحقیق و همچنین از روش میدانی برای اجرای پرسشنامه و انجام مصاحبه با مسئولین و کارشناسان روستا استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون استقلال صفات به کمک توزیع کای دو انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین ویژگی های فردی عامل ریسک پذیری در کارآفرینی زنان روستایی بیشترین تاثیر را در توسعه گردشگری غذایی این روستا داشته است و بعد از آن به ترتیب خلاقیت و نوآوری و مسئولیت‌پذیری موثر بوده است؛ همچنین شاخص درآمد همسر کمترین اثر را در توسعه گردشگری غذایی نشان داد و بعد از آن به ترتیب نارضایتی از شغل قبلی و آینده نگری کمترین اثر را داشته است؛ بین ویژگی های فردی زنان کارآفرین روستایی و توسعه گردشگری غذایی رابطه ای معناداری وجود دارد (05/0=P). نتیجه گیری: با توجه به این که ایجاد و حفظ کسب و کار برای زنان کارآفرین دشوار است؛ لذا سیاستمداران باید با ایجاد یک محیط مساعد برای ارتقاء کارآفرینی زنان کمک کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of rural women entrepreneurship in the development of food tourism (case study : servlet vihhage located in guilan province)

نویسندگان [English]

  • Samaneh Hosseinpour Niazi 1
  • homa salehi 2
  • Shoreh Taj 3
1 PhD student, Department of Geography and Rural Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Human Geography, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Department of Human Geography, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, the tourism industry has focused on major shopping malls, resorts, hotels and places to visit, but in recent years, food tourism has become one of the main pillars of the industry. In the meantime, creative, innovative and innovative women as entrepreneurs have been the source of great changes in the fields of industry, production and services in rural areas. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of rural women entrepreneurship in the development of food tourism (case study, Serulat village located in Guilan province). The present research is descriptive-analytical in nature and method and is applied in terms of purpose and strategic development. The statistical population of the study consists of 30 women entrepreneurs in Serulat village of Guilan province. This village has a population of 509 people. 261 men and 248 women live in this village. The required sample size was calculated using Cochran's formula at 95% confidence level and 1% error for this village of 93 people. In this research, the library method has been used to collect information related to the subject for the theoretical foundations of the research and also the field method has been used to conduct a questionnaire and conduct interviews with village officials and experts. Data analysis was performed by trait independence test using chi-square distribution. The results showed that there is a significant relationship between the individual characteristics of rural women entrepreneurs and the development of food tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Rural women
  • Food tourism