بررسی شخصیت زنان در الهی‌نامۀ عطار، بر اساس آرای روانشناختی بولن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

3 استادیار گروه زبان و ادبیّات عرب، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران

چکیده

هدف: مطالعۀ حاضر با هدف بررسی و تحلیل شخصیت ‌های زن مثنوی الهی ‌نامه از عطار نیشابوری؛ بر اساس آراء روان‌ شناختی بولن انجام گرفته است. عطار در این منظومه، به خوبی شخصیت‌ زنان را تبیین کرده است. روش پژوهش: از لحاظ روش‌شناسی، شیوۀ تحقیق حاضر، کتابخانه‌ای و از نوع توصیفی- تحلیلی است. در این پژوهش، ابتدا همۀ شواهدی که در آنها شخصیت‌های زن وجود دارد، مشخص گردیده و سپس با دسته‌بندی این شواهد، تحلیل‌ها بدان افزوده شده و بر اساس آرای روانشناختی بولن، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که عطار نیشابوری برای پردازش شخصیت‌های زنان، از ابزارهای متفاوت بهره گرفته است. وی به دو شیوۀ مستقیم و غیر مستقیم، این شخصیت‌ها را معرفی کرده است. عطار در این منظومه، اصل و ریشۀ زنان را طهارت و پاکی دانسته و با معرفی هویت آنها، ارزش‌هایی نظیر عفت و پاکدامنی، راستگویی، قدرت تفکر و تعقل، چشم‌پوشی از مال و قدرت، قدرت تصمیم‌گیری صحیح و ... را در شخصیت زنان معرفی کرده و به جامعۀ مخاطبانش عرضه داشته است؛ که بی شک، کاربست این ارزش‌ها، در نظام خانواده، و توجه به آنها، نقش درمانی دارد و به بهبود رفتارهای انسانی منجر می‌شود. نتیجه‌گیری: از بررسی‌ و نقد کهن‌الگویی‌ الهی نامه عطار در زمینه ی زنان این‌ نتیجه‌ حاصل شد که‌ جان‌ آگاه‌ عطار با ژرف‌نگری و جست‌وجو در حقایق‌، توانسته‌ کهن‌الگوی زنان را پیدا کند و آن‌ها را در اشعار خود به‌صورت‌ ناخودآگاه‌ به‌کار برد. داستان‌ »زن‌ صالحه‌« از جمله‌ داستان‌های رمزی کهن‌الگویی‌ است‌ که‌ در این میان عناصر ناخودآگاه جمعی دست به دست هم دادند و نقش ویژه ای در پیشبرد داستان و تجسم منبع اصلی داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the character of women in Attar's divine book, based on Bullen's psychological opinions

نویسندگان [English]

  • Abdullah Mohammadi Sadr 1
  • Kimia Tajnia 2
  • Ismail Eslami 3
1 PhD student, Department of Persian Language and Literature, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran
2 Assistant Professor, Department of Persian Language and Literature, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Arabic Language and Literature, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study aims to investigate and analyze the female characters of Masnavi Elahi-nameh by Attar Neishabouri; It has been done based on the psychological opinions of Bolen. In this poem, Attar has explained the character of women very well. Research method: in terms of methodology, the current research method is library and descriptive-analytical. In this research, first, all the evidences in which there are female characters have been determined, and then by categorizing these evidences, analyzes have been added to them, and they have been examined based on the psychological opinions of Bolen. Results: The findings showed that Attar Nishabouri used different tools to process the characters of women. He has introduced these characters in two direct and indirect ways. In this system, Attar considers the origin and root of women to be purity and by introducing their identity, values such as chastity and chastity, truthfulness, the power of thinking and rationality, ignoring wealth and power, the power to make correct decisions, etc. .. has been introduced in the character of women and presented to his audience; Undoubtedly, applying these values in the family system and paying attention to them has a therapeutic role and leads to the improvement of human behavior. Conclusion: From the examination and criticism of the divine archetype of Attar's letter in the context of women, it was concluded that Attar's conscious soul, by looking deeply and searching the facts, was able to find the archetype of women and used them unconsciously in his poems. The story of "Zen Saliha" is one of the archetypal secret stories in which collective unconscious elements joined hands and played a special role in advancing the story and visualizing the original source. Jungian archetypal elements are clearly seen in this story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality
  • women
  • Attar's theology
  • Bolen
  • psychological opinions