مقایسه آموزش گروهی سرمایه‌های رواشناختی و شناختی درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر فاجعه سازی درد بیماران زن مبتلا به میگرن شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

3 استادیار نوروفیزیولوژی، گروه علوم پایه پزشکی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

4 گروه روانشناسی، واحد شهرکرد، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرکرد، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی اثر بخشی آموزش گروهی سرمایه‌های روان‌شناختی با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر فاجعه‌پنداری درد بیماران مبتلا به میگرن شهر اصفهان صورت گرفت. روش پژوهش: طرح این پژوهش نیمه‌آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ بیماران مبتلا به میگرن شهر اصفهان در سال 1400 تشکیل دادند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از بیماران زن مبتلا به میگرن بود که به روش نمونه‌گیری داوطلبانه انتخاب و به‌صورت تصادفی در سه گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه‌های آزمایش تحت 14 جلسه‌ی آموزش سرمایه روان‌شناختی براساس بسته آموزشی آبایی و همکاران (1394) و گروه آزمایش دوم نیز تحت 8 جلسه آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن‌آگاهی براساس بسته درمانی تیزدل و همکاران (2000) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه‌ی فاجعه‌پنداری درد سالیوان و همکاران (1995) بوده است. داده‌ها با استفاده از روش آماری تحلیل واریانس مکرر مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش گروهی سرمایه‌های رواشناختی و شناختی درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر فاجعه سازی درد (10/43=F، 001/0>P) بیماران زن مبتلا به میگرن شهر اصفهان تاثیر معناداری داشتند. ضمن اینکه روش آموزش ذهن‌آگاهی نقش موثرتری در بهبود فاجعه‌پنداری بیماران مبتلا به میگرن داشته است (001/0=P). نتیجه‌گیری: بهره‌گیری از درمان‌های روان‌شناختی در کنار درمان‌های زیستی برای بیماران مبتلا به میگرن می‌تواند عاملی موثر در بهبود شرایط روانی و کسب نتایج بهتری از فرایند درمان گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of psychological capital group training and mindfulness based cognitive therapy on pain catastrophizing in patients with migraine in Isfahan city.

نویسندگان [English]

  • Ali Sadeghi 1
  • Ahmad Ghazanfari 2
  • Shahram Mashhadizadeh 3
  • tayebeh Sharifi 4
1 PhD student in psychology, Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
2 Associate Professor of Psychology Department, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
3 Assistant Professor of Neurophysiology, Department of Basic Medical Sciences, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
4 Department of Psychology, Shahrekord Branch, Islamic Azad University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of comparing the effectiveness of group training of psychological capitals with cognitive therapy based on mindfulness on pain catastrophizing in migraine patients in Isfahan city. Methods: The design of this research was a semi-experimental type of pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population of this research was made up of all patients suffering from migraine in Isfahan city in 2021. The research sample included 30 female patients with migraine who were selected by voluntary sampling and randomly assigned to three experimental and control groups. The experimental groups underwent 14 sessions of psychological capital training based on the training package of Abai et al. (2014) and the second experimental group underwent 8 sessions of cognitive therapy training based on mindfulness based on the treatment package of Teasdel et al. (2000). The research tool included the pain catastrophizing questionnaire of Sullivan et al. (1995). The data were analyzed using the statistical method of repeated analysis of variance. Results: The results showed that group training of psychological capital and cognitive therapy based on mindfulness had a significant effect on pain catastrophizing (F=43.10, P<0.001) of female migraine patients in Isfahan city. In addition, the mindfulness training method played a more effective role in improving the catastrophizing of migraine patients (P=0.001). Conclusion: Using psychological treatments along with biological treatments for migraine patients can be an effective factor in improving mental conditions and obtaining better results from the treatment process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological capital
  • cognitive therapy
  • mindfulness
  • pain catastrophizing
  • migraine
ترکش دورش، شیرین و ثناگوی  محرر، غلامرضا. (1399). اثربخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر فاجعه پنداری و ادراک درد نوجوانان مبتلا به لوسمی. دوماهنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی، 6(3)، 305-313.
رضایی نسب فرشته، برجعلی احمد، تقدیسی محمدحسین.(1398). مقایسه اثربخشی گروه ‌درمانی شناختی- رفتاری و گروه‌ درمانی مبتنی بر امید، بر ادراک درد بیماران مبتلا به ام.اس. آموزش بهداشت و ارتقای سلامت. ۷ (۳) :۳۶۰-۳۷۲.
شمس سوگل، حیدری شعبان، حسن‌زاده رمضان.(1400). مقایسه اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی و بهزیستی روانشناختی بر افسردگی و امید در مبتلایان به دیابت نوع دو. پژوهش پرستاری. ۱۶ (۱) :۳۹-۴۹
علمی منش, نیلا. (1397). اثربخشی مدل مداخلۀ سرمایه روان‌شناختی بر اهمال‌کاری تحصیلی و اهمال‌کاری سازمانی. شناخت اجتماعی, 7(2), 159-172.
مظفری مطلق محمدرسول، نجات حمید، توزنده جانی حسن، ثمری علی اکبر.(1399). اثربخشی درمان شناختی- رفتاری یکپارچه ‌شده با ذهن آگاهی بر کاهش دردهای سرطانی بیماران مبتلا به سرطان پستان. فصلنامه علمی - پژوهشی بیماری‌های پستان ایران. ۱۳ (۱) :۳۵-۴۵
نقیبی ف، احدی ح، تاجری ب، صیرفی م (۱۳۹۹). اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن‌ آگاهی بر علائم روان‌شناختی و درد بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور. تازه‌های علوم شناختی.; ۲۲ (۲) :۴۵-۵۳.
Antonaci, F., Nappi, G., Galli, F., Manzoni, G. C., Calabresi, P., & Costa, A. (2011). Migraine and psychiatric comorbidity: a review of clinical findings. The journal of headache and pain, 12(2), 115-125.
Ahadi, F. N. H., & Seairafi, B. T. M. R. (2020). Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction training on psychological symptoms, pain in patients with thalassemia major. Cognitive science news.; 22 (2): 45-53. (Persian)
Bell, S. L., Audrey, S., Gunnell, D., Cooper, A., & Campbell, R. (2019). The relationship between physical activity, mental wellbeing and symptoms of mental health disorder in adolescents: a cohort study. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 16(1), 1-12.
Campbell, J. T. (2016). “History Teaches Us to Hope: Integrating Hope Theory into Secondary Social Studies”. Studies in Teaching 2016 Research Digest, 13.
Colle  KF,  Vincent  A,  Cha  SS,  Loehrer  LL,  Bauer  BA,  Wahner-Roedler  DL.(2010).  Measurement  of  quality  of  life  and participant  experience  with  the  mindfulness-based  stress  reduction  program.  Complementary  Therapies  in  Clinical Practice. 2010;16(1):36-40.
Dello Russo, S. & Stoykova, P. (2015). “Psychological capital intervention (PCI): A replication and extension”. Human Resource Development Quarterly. 26(3), 329-347.
Eccelston C, Hearn L, Williams AC. (2015).Psychological therapies for the management of chronic neuropathic pain in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 10. DOI: 10.1002/14651858.CD011259.pub2
Elmimanesh, N. (2018). The Effectiveness of Psychological Capital Intervention Model (PCI) on the Academic and Organizational Procrastination. Social Cognition, 7(2), 159-172. (Persian)
Luthans, B. C.; Luthans, K. W. & Avey, J. B. (2014). “Building the leaders of tomorrow: The development of academic psychological capital”. Journal of Leadership & Organizational Studies. 21(2), 191-199.
Luthans, F., & Youssef, C.M. (2017). Psychological capital: An evidence-based positive approach. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 4, 339–366.
Luthans, F., Avey, J. B., Avolio, B. J., Norman, S. M., & Combs, G. M. (2006). Psychological capital development: toward a micro‐intervention. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior, 27(3), 387-393.
Ma, J., Zhao, D., Xu, N., & Yang, J. (2022). The Effectiveness of Immersive Virtual Reality (VR) Based Mindfulness Training on Improvement Mental-Health in Adults: A Narrative Systematic Review. Explore.
Mozafari-Motlagh, M. R., Nejat, H., Tozandehjani, H., & Samari, A. A. (2020). Effectiveness of Mindfulness-Integrated Cognitive-Behavioral Therapy in Breast Cancer Pain Management. Iranian Quarterly Journal of Breast Disease, 13(1), 35-45. (Persian)
Parra-Delgado  M,  Latorre-Postigo JM.(2013).  Effectiveness  of  mindfulness-based  cognitive  therapy  in  the  treatment  of fibromyalgia: A randomised trial. Cognitive therapy and research.37(5):1015-26
Rafique, N., Al-Asoom, L. I., Latif, R., Alsunni, A. A., Salem, A. M., Alkhalifa, Z. H., ... & Albaghli, L. A. (2020). Prevalence of migraine and its relationship with psychological stress and sleep quality in female university students in Saudi Arabia. Journal of Pain Research, 13, 2423.
Rezaeinasab, F., Borjali, A., & Taghdisi, M. (2019). Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral group therapy and hope-based group therapy on pain perception in patients with multiple sclerosis (MS). Health education and health promotion. 7 (3):360-372. (Persian)
Shams, S., Heydari, S., & Hassanzadeh, R. (2021). Comparison the Effectiveness of Mindfulness and Psychological Well-being Education on Depression and Hope in Patients with Type 2 Diabetes. Iranian Journal of Nursing Research, 16(1), 39-49. (Persian)
Tarkeshdooz, Sh., Sanagouye-Moharer, Gh. (2019). The    Effectiveness    of    Mindfulness-Based    Stress    Reduction    on Catastrophizing and Pain Perception among Adolescents with Leukemia. 6(3):305-313. (Persian)
Teasdale, J. D., Segal, Z. V., Williams, J. M. G., Ridgeway, V. A., Soulsby, J. M., & Lau, M. A. (2000). Prevention of relapse/recurrence in major depression by mindfulness-based cognitive therapy. Journal of consulting and clinical psychology, 68(4), 615.
Woud, M. L., Zhang, X. C., Becker, E. S., Zlomuzica, A., & Margraf, J. (2016). Catastrophizing misinterpretations predict somatoform-related symptoms and new onsets of somatoform disorders. Journal of psychosomatic research, 81, 31-37.
Xie, Wei, Ruibing Li, Mianwang He, Fang Cui, Tingting Sun, Jianmei Xiong, Dengfa Zhao, et al. "Prevalence and Risk Factors Associated with Headache Amongst Medical Staff in South China." The Journal of Headache and Pain 21, no. 1 (2020/01/14 2020): 5.