رابطه عملکرد جنسى با باورهاى غیر منطقى و خودپنداره در زنان متأهل شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسى ارشد، گروه روانشناسى، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامى، رودهن، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی رابطه عملکرد جنسى با باورهای غیر منطقی و خودپنداره در زنان بوده است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان متاهل 40 -20 سال ساکن شهر تهران (مناطق 1و3) که در بهار سال 1400 مورد بررسی قرار گرفتند. در این پژوهش برآورد حجم نمونه از طریق فرمول تاباچینک و فیدل 116 نفر که با احتساب ریزش حدود 140 نفر شد و به جهت بهینه شدن برای تعمیم به جامعه توانستیم از  216 نفر استفاده کنیم که به روش نمونه گیری در دسترس و به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای جمع ‏آوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد جنسی زنان روزن و همکارانش (2000)، پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز (۱۹۶۹) و پرسشنامه خود پنداره بک و ستیر (1978) مورد استفاده قرار گرفت. پژوهش حاضر با استفاده از آزمون رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هم چنین برای تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 25 استفاده شده است. یافته ­ها: نتایج نشان داد از بین مؤلفه های عملکرد جنسی، تحریک روانی، رطوبت و رضایت مندی به صورت منفی و درد جنسی به صورت مثبت و معنادار باورهای غیر منطقی در زنان را پیش بینی می کند (01/0>P). همچنین نتایج نشان داد که از بین مؤلفه های عملکرد جنسی، میل جنسی (05/0 p<،191/0=β) و رضایت مندی (05/0p<،117/0=β) به صورت مثبت و درد جنسی (01/0 p<،404/0=β) به صورت منفی و معنادار خودپنداره در زنان را پیش بینی می­کند. نتیجه ­گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر تحریک روانی، رطوبت و رضایت مندی به صورت منفی و درد جنسی به صورت مثبت و معنادار باورهای غیر منطقی در زنان را پیش بینی می کند. همچنین میل جنسی و رضایت مندی به صورت مثبت و درد جنسی به صورت منفی و معنادار خودپنداره در زنان را پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between sexual function and irrational beliefs and self-concept in married women in Tehran

نویسندگان [English]

  • Maryam Lavasani 1
  • Afsaneh Taheri 2
1 Department of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Roudehen Branch, Roudehen, Iran (Corresponding Author).
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between sexual function and irrational beliefs and self-concept in women. Method: The present study is a correlational descriptive method. The statistical population of this study includes married women aged 20-40 years living in Tehran (regions 1 and 3) who were studied in the spring of 1400. In this study, the sample size was estimated by Tabachink and Fidel formulas of 116 people, which was reduced to about 140 people, and in order to be optimized for generalization to the community, we were able to use 216 people who were selected by sampling method and selected voluntarily. The Rosen et al.'s (2000) Women's Sexual Performance Questionnaire, Jones (1969) Irrational Beliefs Questionnaire, and Beck and Steer (1978) Self-Esteem Questionnaire were used to collect data. The present study was analyzed using regression test. SPSS software version 25 was also used for data analysis. Results: The results showed that among the components of sexual function, psychological stimulation, humidity and satisfaction in a negative way and sexual pain in a positive and significant way predicts irrational beliefs in women (P<0.01). The results also showed that among the components of sexual function, sexual desire (p<0.05, β= 0.191) and satisfaction (p<0.05, β= 0.117) were positive and sexual pain (p<0.05, β= 0.404) negatively and significantly predicts self-concept in women. Conclusion: Based on the findings of the present study, psychological stimulation predicts negative moisture and satisfaction and sexual pain positively and significantly predicts irrational beliefs in women. It also predicts sexual desire and satisfaction in a positive way and sexual pain in a negative and meaningful way in women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sexual function
  • irrational beliefs
  • self-concept
ایراندوست، راضیه.، ملیحی‌الذاکرینی، سسعید.، سهرابی‌اسمرود، فرامرز.، آهی، قاسم. (1397). الگوی علّی روابط بین عملکرد جنسی بر پایه باورهای بدکارکردی جنسی با میانجی درماندگی روانشناختی و ابعاد صمیمیت زناشویی. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده. 45: 135-152.
احمد نیا، الهه.، حاصلی، آرزو.، کرامت، افسانه (1396). مداخلات درمانی جهت بهبود عملکرد و رضایت جنسی زنان سنین باروری در ایران: مرور سیستماتیک مقالات منتشر شده. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ۲۷ (۱۵۳):۱۶۲-۱۴۶.
افشاری، پوراندخت.، نیک‌بینا، مریم.، نجار، شهناز (1397). تعیین عوامل مرتبط با عملکرد جنسی در زنان؛ یک مطالعه موردی. مجله پژوهش سلامت. ۳ (۴) :۲۰۳-۱۹۷.
جزینی، شادی.، عبدالهی، نیره.، امان‌الهی، عباس.، اصلانی، خالد. (1397). تأثیر سبک دلبستگی و بدکارکردی جنسی بر تعهد زناشویی و باورهای جنسی در دانشجویان زن متأهل شهر اهواز: تجزیه و تحلیل مسیر. افق دانش. ۲۵ (۱) :۳۶-۲۹.
جعفرپورقهنویه، معصومه.، معروفی‌، محسن.، ملایی‌نژاد، میترا. (1394). رابطه خودپنداره جنسی و عملکرد جنسی زنان متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت و درمان شهر مبارکه. توسعه پژوهش در پرستاری و مامایی (ویژه نامه بهداشت روان). 2(1): 40-47.
حسینی قیداری، ابوالفضل.، گودرزی، محمود.، احمدیان، حمزه.، یاراحمدی، یحیی. (1399). ارائه مدل علّی گرایش به طلاق مردان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره براساس باورهای غیرمنطقی ارتباطی و تمایزیافتگی فردی با نقش واسطه‌ای عملکرد جنسی و سرخوردگی زناشویی. علوم روانشناختی. 87: 361-374.
حمیدی، فاطمه.، حمزه گردشی، زینب.، شاه حسینی، زهره. (1398). عوامل زیستی- روانی- اجتماعی مرتبط با خودپنداره جنسی زنان: مطالعه مروری اسکوپینگ. تعالی بالینی. ۹ (۳) :۳۴-۲۳.
ساعی قره‌ناز، مرضیه.، رمضانی تهرانی، فهیمه. (1399). بررسی اثر دارچین بر سندرم تخمدان پلیکیستیک: مرور سیستماتیک. مجله زنان، مامایی و نازایی ایران. 23(12): 86-97.
سلیمی،  سیدحسین.، رمضانی، آسیه.، خوانکی، زهره.، امیری،  ماندانا (1388). ارتباط باورهای غیر منطقی مادران با مشکلات رفتاری دختران دبیرستانی آن ها. فصلنامه روانشناسی کاربردی. 3(1): 56-45.
شاه حسینی، زهره.، ضیایی، طیبه.، فرامرزی، محبوبه.، موسی‌زاده، محمود (1396). نقش پیش بینی کننده خودپنداره جنسی بر رضایت زناشویی زنان متاهل سنین باروری، چهارمین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روانشناسی، مشاوره و علوم رفتاری،تهران.  https://civilica.com/doc/670486
شلانی، بیتا.، سیاه‌کمری، راهله. (1397). همبستگی دانش و نگرش جنسی با عملکرد جنسی در پرستاران زن. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. ۱۲ (۹) :۷۴-۶۶.
میکاعیلی، نیلوفر.، صمدی فرد، حمیدرضا. (1400). همبستگی سلامت جنسی با باورهای غیرمنطقی، ذهن آگاهی و کمال گرایی در بین زوجین. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت. ۱۰ (۲) :۶۳-۵۳.
وزیری، شهرام.، لطفی کاشانی، فرح.، حسینیان، سیمین.، بهرام‌غفاری، سارا. (1389). خودکارآمدی جنسی و رضایت زناشویی. اندیشه و رفتار. 16: 75-81.
Ellis, A. (1999). How to make yourself happy and emotive therapy (RET). Psychotherapy in Private Practice, 8, 97-106
Ellis, A. (2000). How to control your anxiety before it controls you. New York: Citadel Press.
Ellis, A. (2001). Overcoming destructive beliefs, feelings, and behaviors. Amherst, NY: Prometheus Books.
Gopalan, R. T., & Kurishinkal, P. A. (2022). Sexuality, Sexual Abuse, Marriage, Partner Violence, and Parenting Skills Among Persons With Intellectual Disability. In Research Anthology on Physical and Intellectual Disabilities in an Inclusive Society (pp. 1568-1590). IGI Global.
Hidalgo, D. A., & Dewitte, M. (2021). Individual, Relational, and Sociocultural Determinants of Sexual Function and Sexual Satisfaction in Ecuador. Sexual Medicine, 9(2), 100307.
Pascoal, P. M., Rosa, P. J., Silva, E. P. D., & Nobre, P. J. (2018). Sexual beliefs and sexual functioning: The mediating role of cognitive distraction. International Journal of Sexual Health, 30(1), 60-71.