مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) بر سردردهای تنشی و فشارخون در زنان مبتلا به اختلال علائم جسمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

3 دانشیار گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) بر سردردهای تنشی و فشار خون در زنان مبتلا به اختلال علائم جسمی بود. روش پژوهش: این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان دارای اختلال علائم جسمی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره ساره و انجمن مددکاری امام زمان (ع) در شهر اصفهان در نیمه اول سال 1400 بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 40 نفر که شرایط ورود به پژوهش را داشتند انتخاب و سپس با توجیه اهداف پژوهش و داشتن رضایت برای حضور در پژوهش به شیوه تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه سردرد و سنجش میزان فشارخون به دست آمدند و با روش تحلیل اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد روی سردردهای تنشی، فشارخون سیستولیک و فشارخون دیاستولیک موثر بود (05/0 >p). اما درمان متمرکز بر شفقت تنها بر سردردهای تنشی موثر بود (05/0 >p). دو گروه از نظر سردردهای تنشی تفاوت معناداری با هم نداشتند (05/0 <p). اما تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد نسبت به درمان متمرکز بر شفقت در فشارخون سیستولیک و دیاستولیک بیشتر بوده است. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد تاثیر بیشتری در مقایسه با درمان متمرکز بر شفقت در فشار خون زنان مبتلا به اختلال علائم جسمی داشته است و می‌توان از آن به عنوان رویکردی مناسب جهت بهبود مشکلات این بیماران استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion Focused Therapy (CFT) on tension headaches and blood pressure in women with somatic symptom disorder

نویسندگان [English]

  • Sara Sadeghi Nisiani 1
  • Mohammad Hassan Ghanifar 2
  • Fatemeh Shahabizadeh 3
1 PhD student, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
3 Associate Professor of Psychology Department, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to compare the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion Focused Therapy (CFT) on tension headaches and blood pressure in patients with physical symptoms disorder. Methods: This was a semi-experimental study with a pre-test, post-test and follow-up design with a witness group. The statistical population of the research included all women with physical symptoms disorder who referred to Sara counseling centers and Imam Zaman (AS) Helping Association in Isfahan city in the first half of 2021. And then, justifying the objectives of the research and having the consent to participate in the research, they were randomly placed in two experimental and control groups. The data were obtained using headache questionnaire and blood pressure measurement and were analyzed by repeated measurement analysis method and SPSS software. Results: The results showed that the treatment based on acceptance and commitment (ACT) was effective on tension headaches, systolic blood pressure and diastolic blood pressure (p < 0.05). But compassion-focused therapy (CFT) was effective only on tension headaches (p<0.05). There was no significant difference between the two groups in terms of tension headaches (p<0.05). But the effect of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) was greater than Compassion Focused Therapy (CFT) in systolic and diastolic blood pressure. Conclusion: It can be concluded that the treatment based on acceptance and commitment had a greater effect compared to the treatment focused on compassion in the blood pressure of women with physical symptoms disorder and it can be considered as a suitable approach to improve the problems of these patients. used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acceptance and commitment therapy
  • compassion-focused therapy
  • tension headache
  • blood pressure
  • somatic symptom disorder
آذری، ویدا.، کاظمیان مقدم، کبری.، مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر خود‌سرکوبگری و صمیمیت هیجانی زنان متقاضی طلاق. دوفصلنامه روانشناسی خانواده. ۷ (۱): ۸۱-۹۲.
ایران دوست، فروزان.، صفری، سهیلا.، طاهر نشاط دوست، حمید.، نادی، محمد علی. (1394). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب مرتبط با درد و افسردگی زنان مبتلا به کمردرد مزمن. نشریه بین المللی علوم رفتاری، 9(1): 1-11.
ایزدی، راضیه.، عابدی، محمد رضا. (1393). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. نوبت دوم، تهران؛ انتشارات جنگل.
ابراهیمی، امراله.، مولوی، حسین.، موسوی، غفور.، برنامنش، علی رضا.، یعقوبی، محمد. (1386). ویژگی‌های روانسنجی، ساختار عاملی، نقطه برش بالینی، حساسیت و ویژگی پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی (GHQ-28) در بیماران ایرانی مبتلا به اختلالات روانپزشکی. مجله تحقیقات علوم رفتاری. 5(1):11-1.
امیرخانلو، آذرخش.، میرزائیان، بهرام.، حسن زاده، رمضان. (1400). مقایسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و رفتار درمانی دیالتیکی بر بخشودگی بین فردی و تحمل پریشانی در زنان آزاردیده از خشونت های خانگی. نشریه رویش روان شناسی، 4(10): 10-1.
باباخانی، وحیده. (1399). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر تحمل پریشانی و خودکنترلی زنان خیانت‌دیده. دوفصلنامه روانشناسی خانواده. ۷ (۱): ۱۲۱-۱۳۲.
بهوندی، ندا.، خیاطان، فلور.، گل پرور، محسن. (1400). مقایسه اثربخشی درمان تلفیقی هیجان مدار مبتنی بر شفقت با درمان مبتنی بر شفقت بر کمال‌گرایی و عدم تحمل بلاتکلیفی بیماران مبتلا به علائم سردرد اولیه. فصلنامه علمی- پژوهشی روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی.12(43): 130-114.
تقوی، سید محمدرضا. (1380). بررسی روایی و پایایی پرسشنامه سلامت عمومی. مجله روان‌شناسی. 5(4): 381-394.
حسینائی، علی.، احدی، حسن.، فتی، لادن.، حیدری، علیرضا.، مظاهری، محمدمهدی. (1392). تأثیر آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر استرس شغلی و فرسودگی شغلی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. ۱۹ (۲): ۱۰۹-۱۲۰.
حدادی، سمیرا.، ملیحی الذاکرینی، سعید.، تاج بخش، رامین.، تجویدی، منصوره.، کاکاوند، علیرضا. (1400). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش و فراشناخت درمانی بر فشارخون در بیماران تحت همودیالیز. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم. 15(1): ۱۰-۱۹.
رهنما، مارال.، سجادیان، ایلناز.، رئوفی، امیر. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان‌شناختی و متابعت درمانی بیماران کرونر قلبی. نشریه روان پرستاری. 5(4): 43-34.
کاوسیان جواد، حریفی حسنیه، کریمی، کامبیز (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر رضایت زناشویی زوج ها. مجله سلامت و مراقبت. ۱۹ (۱): ۷۵-۸۷.
کشاورز افشار، حسین.، رافعی، زهرا.، میرزائی، عباس. (1397). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب فراگیر. پایش. 17 (3):289-296.
سلیمی، آرمان.، ارسلان ده، فرشته.، زهراکار، کیانوش.، داورنیا، رضا.، شاکرمی، محمد. (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر سلامت روان زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس. افق دانش. ۲۴ (۲): ۱۲۵-۱۳۱.
شاکرنژاد، سپیده.، موذن، نسرین.، حمیدی، معصومه.، هاشمی، رها.، بزاززاده، نیلوفر.، بداقی مظاهر. (1396). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر پریشانی روان‌شناختی، رضایت زناشویی و کیفیت زندگی در زنان مبتلابه بیماری اسکلروز متعدد. مجله سلامت و مراقبت. ۱۹(۱): ۷-۱۷.
شیدایی اقدم، شوان.، شمس الدینی، سلوی.، عباسی، سمیه.، یوسفی، سارا.، عبداللهی، صفیه.، مرادی جو، محمد. (1393). اثربخشی درمان مبتنی برپذیرش و تعهد بر کاهش پریشانی و نگرشهای ناکارآمد در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. فصلنامه اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی. 9(34): 66-57.
طاهر پور، مریم.، سهرابی، احمد.، زمستانی، مهدی. (1398). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر نشانگان افسردگی، اضطراب، استرس و خودکارآمدی وزن در افراد مبتلا به اختلال خوردن. مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار. 26(4): 505-513.
یعقوبی، حمید (1394). ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه 10 سوالی پرسشنامه پریشانی روان‌شناختی کسلر (10-k). فصلنامه پژوهش های کاربردی روان‌شناختی. 6(4): 45-57.
نریمانی، محمد.، طاهری فرد، مینا. (1398). اثربخشی آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اجتناب تجربه ای و پریشانی روان شناختی نوجوانان دارای اختلال یادگیری خاص. فصلنامه ناتوانی های یادگیری. 4(8): 133-110.
American Psychiatric Association, A. P., & American Psychiatric Association. (2013). diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5.
Andersen, L. S., Grimsrud, A., Myer, L., Williams, D. R., Stein, D. J., & Seedat, S. (2011). The psychometric properties of the K10 and K6 scales in screening for mood and anxiety disorders in the South African Stress and Health study. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 20(4), 215-223.
A-tjak, J. G., Davis, M. L., Morina, N., Powers, M. B., Smits, J. A., & Emmelkamp, P. M. (2015). A meta-analysis of the efficacy of acceptance and commitment therapy for clinically relevant mental and physical health problems. Psychotherapy and psychosomatics, 84(1), 30-36.
Ashina, S., Mitsikostas, D. D., Lee, M. J., Yamani, N., Wang, S. J., Messina, R., ... & Lipton, R. B. (2021). Tension-type headache. Nature Reviews Disease Primers, 7(1), 1-21.
Burian, H., Böge, K., Burian, R., Burns, A., Nguyen, M. H., Ohse, L., ... & Diefenbacher, A. (2021). Acceptance and commitment-based therapy for patients with psychiatric and physical health conditions in routine general hospital care–Development, implementation and outcomes. Journal of Psychosomatic Research, 143, 110374.
Bronsi, F., Golmakani, Z. B., Mansouri, A., & Del, A. Z. (2020). The effectiveness of compassion focused therapy on distress tolerance, difficulty in emotion regulation and anxiety sensitivity in patients with cardiovascular disease. Social Determinants of Health, 6, e16-e16.
Burton, C., Fink, P., Henningsen, P., Löwe, B., & Rief, W. (2020). Functional somatic disorders: discussion paper for a new common classification for research and clinical use. Bmc Medicine, 18(1), 1-7.
Budtz-Lilly, A., Schröder, A., Rask, M. T., Fink, P., Vestergaard, M., & Rosendal, M. (2015). Bodily distress syndrome: A new diagnosis for functional disorders in primary care?. BMC family practice, 16(1), 1-10.
Canales, G. D. L. T., Guarda-Nardini, L., Rizzatti-Barbosa, C. M., Conti, P. C. R., & Manfredini, D. (2019). Distribution of depression, somatization and pain-related impairment in patients with chronic temporomandibular disorders. Journal of Applied Oral Science, 27.
Carvalho, S. A., Trindade, I. A., Duarte, J., Menezes, P., Patrão, B., Nogueira, M. R., ... & Castilho, P. (2021). Efficacy of an ACT and compassion-based eHealth program for self-management of chronic pain (iACTwithPain): Study protocol for a randomized controlled trial. Frontiers in Psychology, 12.
Fuchs, F. D., & Whelton, P. K. (2020). High blood pressure and cardiovascular disease. Hypertension, 75(2), 285-292.
Fink, P., & Schröder, A. (2010). One single diagnosis, bodily distress syndrome, succeeded to capture 10 diagnostic categories of functional somatic syndromes and somatoform disorders. Journal of psychosomatic research, 68(5), 415-426.
Fledderus, M., Bohlmeijer, E. T., Pieterse, M. E., & Schreurs, K. M. G. (2012). Acceptance and commitment therapy as guided self-help for psychological distress and positive mental health: a randomized controlled trial. Psychological medicine, 42(3), 485-495.
Gilbert, P. (2014). The origins and nature of compassion focused therapy. British Journal of Clinical Psychology, 53(1), 6-41.
Gilbert, P. (2009). Introducing compassion-focused therapy. Advances in psychiatric treatment, 15(3), 199-208.
Gilbert, P. (2010). An introduction to compassion focused therapy in cognitive behavior therapy. International Journal of Cognitive Therapy, 3(2), 97-112.
Grover, M., Kolla, B. P., Pamarthy, R., Mansukhani, M. P., Breen-Lyles, M., He, J. P., & Merikangas, K. R. (2021). Psychological, physical, and sleep comorbidities and functional impairment in irritable bowel syndrome: Results from a national survey of US adults. PloS one, 16(1), e0245323.
Griner, D., Beecher, M. E., Burlingame, G. M., Erekson, D. M., & Cattani, K. (2022). Compassion focused therapy in groups. In Compassion focused therapy (pp. 413-426). Routledge.
Garcia, M. (2021). ONLINE ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY FOR CHRONIC PAIN IN A SAMPLE OF PEOPLE WITH CHIARI MALFORMATION: A PILOT STUDY (Doctoral dissertation, Kent State University).
Ghogare, A. S., & Patil, P. S. (2020). A cross-sectional study of co-morbid generalized anxiety disorder and major depressive disorder in patients with tension-type headache attending tertiary health care centre in central rural India. Nigerian Postgraduate Medical Journal, 27(3), 224.
Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. Behavior therapy, 35(4), 639-665
Hayes, S. C. (2005). Get out of your mind and into your life: The new acceptance and commitment therapy. New Harbinger Publications
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2009). Acceptance and commitment therapy. Washington, DC: American Psychological Association
Hayes, S. C., Strosahl, K. D., Bunting, K., Twohig, M., & Wilson, K. G. (2004). What is acceptance and commitment therapy?. In A practical guide to acceptance and commitment therapy (pp. 3-29). Springer, Boston, MA.
Hung, C. I., Liu, C. Y., & Yang, C. H. (2019). Persistent depressive disorder has long-term negative impacts on depression, anxiety, and somatic symptoms at 10-year follow-up among patients with major depressive disorder. Journal of affective disorders, 243, 255-261.
Hudson, M. P., Thompson, A. R., & Emerson, L. M. (2020). Compassion-focused self-help for psychological distress associated with skin conditions: a randomized feasibility trial. Psychology & health, 35(9), 1095-1114.
Henningsen, P., Zipfel, S., & Herzog, W. (2007). Management of functional somatic syndromes. The Lancet, 369(9565), 946-955.
Hinton, T. C., Adams, Z. H., Baker, R. P., Hope, K. A., Paton, J. F., Hart, E. C., & Nightingale, A. K. (2020). Investigation and treatment of high blood pressure in young people: too much medicine or appropriate risk reduction?. Hypertension, 75(1), 16-22.
Jaracz, J., Gattner, K., Jaracz, K., & Górna, K. (2016). Unexplained painful physical symptoms in patients with major depressive disorder: prevalence, pathophysiology and management. CNS drugs, 30(4), 293-304.
Kurlansik, S. L., & Maffei, M. S. (2016). Somatic symptom disorder. American family physician, 93(1), 49-54.
Khanam, F., Sharma, M. P., & Chaturvedi, S. K. (2019). Acceptance and Commitment Therapy in Patients with Somatic Symptom Disorder: A Case Series. Indian journal of clinical psychology, 46(1), 46-51.
Levine, G. N., Cohen, B. E., Commodore-Mensah, Y., Fleury, J., Huffman, J. C., Khalid, U., ... & American Heart Association Council on Clinical Cardiology; Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; and Council on Lifestyle and Cardiometabolic Health. (2021). Psychological health, well-being, and the mind-heart-body connection: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation, 143(10), e763-e783.
Luo, D., Cheng, Y., Zhang, H., Ba, M., Chen, P., Li, H., ... & Chen, H. (2020). Association between high blood pressure and long term cardiovascular events in young adults: systematic review and meta-analysis. bmj, 370.
McGinty, E. E., Presskreischer, R., Han, H., & Barry, C. L. (2020). Psychological distress and loneliness reported by US adults in 2018 and April 2020. Jama, 324(1), 93-94.‏
Mark, G., & Smith, A. P. (2018). Coping and its relation to gender, anxiety, depression, fatigue, cognitive difficulties and somatic symptoms. Journal of Education, Society and Behavioural Science, 1-22
Molander, P., Hesser, H., Weineland, S., Bergwall, K., Buck, S., Jäder Malmlöf, J., ... & Andersson, G. (2018). Internet-based acceptance and commitment therapy for psychological distress experienced by people with hearing problems: A pilot randomized controlled trial. Cognitive Behaviour Therapy, 47(2), 169-184.
Meena, P. S., Sharma, A., & Jain, M. (2022). Gender differences in somatic symptoms in patients with depression: A comparative study at tertiary care center in North India. Indian Journal of Social Psychiatry, 38(1), 69.
Midenfjord, I., Borg, A., Törnblom, H., & Simrén, M. (2021). Cumulative effect of psychological alterations on gastrointestinal symptom severity in irritable bowel syndrome. Official journal of the American College of Gastroenterology| ACG, 116(4), 769-779.
Malmberg-Ceder, K., Soinila, S., Korhonen, P. E., Kautiainen, H., & Haanpää, M. (2021). Headache and quality of life in Finnish female municipal employees. Scandinavian journal of pain.
Maratos, F. A., & Sheffield, D. (2020). Brief Compassion-Focused Imagery Dampens Physiological Pain Responses. Mindfulness, 11(12), 2730-2740.
Nazarova, J. (2021). Functional Cardiopathy Syndrome In Modern Adolescents. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(01), 6-11
Neff, K. (2003). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and identity, 2(2), 85-101.
Petrova, M. M., Moskaleva, P. V., Shnayder, N. A., & Nasyrova, R. F. (2020). Comorbidity of arterial hyperten-sion and tension-type headache. Kardiologiia, 60(10), 132-140.
Renoir, T., Hasebe, K., & Gray, L. (2013). Mind and body: how the health of the body impacts on neuropsychiatry. Frontiers in Pharmacology, 4, 158.
Roenneberg, C., Sattel, H., Schaefert, R., Henningsen, P., & Hausteiner-Wiehle, C. (2019). Functional somatic symptoms. Deutsches Ärzteblatt International, 116(33-34), 553.
Roslyakova, T., Falco, M. A., & Gauchet, A. (2021). An exploratory clinical trial on acceptance and commitment therapy as an adjunct to psychoeducational relaxation therapy for chronic pain. Psychology & Health, 36(12), 1403-1426.
Rometsch, C., Denkinger, J. K., Engelhardt, M., Windthorst, P., Graf, J., Gibbons, N., ... & Junne, F. (2020). Pain, somatic complaints, and subjective concepts of illness in traumatized female refugees who experienced extreme violence by the “Islamic State”(IS). Journal of psychosomatic research, 130, 109931.
Rathi, N., Kazi, S., Shaikh, A. G., Kumar, J., Maheshwari, J., Rathi, M. K., & Rathi, K. K. (2021). PERCEPTION OF HEADACHE IS INTERLINKED WITH HIGH BLOOD PRESSURE: A POPULATION BASED MULTICENTER PROSPECTIVE STUDY. Journal of Peoples University of Medical & Health Sciences Nawabshah.(JPUMHS), 11(1), 80-83.
Rastogi, R., Singhal, P., Chaturvedi, D. K., & Gupta, M. (2021). Investigating Correlation of Tension-Type Headache and Diabetes: IoT Perspective in Health care. In Internet of Things for Healthcare Technologies (pp. 71-91). Springer, Singapore.
Shen, F., Liu, Y., & Brat, M. (2021). Attachment, Self-Esteem, and Psychological Distress: A Multiple-Mediator Model. Professional Counselor, 11(2), 129-142.
Schröder, A., Ørnbøl, E., Jensen, J. S., Sharpe, M., & Fink, P. (2017). Long-term economic evaluation of cognitive-behavioural group treatment versus enhanced usual care for functional somatic syndromes. Journal of Psychosomatic Research, 94, 73-81.
Shiha, M. G., Asghar, Z., Thoufeeq, M. O., Kurien, M., Ball, A. J., Rej, A., ... & Aziz, I. (2021). Increased psychological distress and somatization in patients with irritable bowel syndrome compared with functional diarrhea or functional constipation, based on Rome IV criteria. Neurogastroenterology & Motility, 33(10), e14121.
Sharifian, N., Spivey, B. N., Zaheed, A. B., & Zahodne, L. B. (2020). Psychological distress links perceived neighborhood characteristics to longitudinal trajectories of cognitive health in older adulthood. Social Science & Medicine, 258, 113125.
Sander, A. M., Clark, A. N., Arciniegas, D. B., Tran, K., Leon-Novelo, L., Ngan, E., ... & Walser, R. (2021). A randomized controlled trial of acceptance and commitment therapy for psychological distress among persons with traumatic brain injury. Neuropsychological rehabilitation, 31(7), 1105-1129.
Saarinen, A. I., Keltikangas-Järvinen, L., Hintsa, T., Pulkki-Råback, L., Ravaja, N., Lehtimäki, T., ... & Hintsanen, M. (2020). Does compassion predict blood pressure and hypertension? The modifying role of familial risk for hypertension. International journal of behavioral medicine, 27(5), 527-538.
Song, T. J., Cho, S. J., Kim, W. J., Yang, K. I., Yun, C. H., & Chu, M. K. (2016). Anxiety and depression in tension-type headache: a population-based study. PloS one, 11(10), e0165316.
Thurston, R. C., Fritz, M. M., Chang, Y., Barinas Mitchell, E., & Maki, P. M. (2021). Self-compassion and subclinical cardiovascular disease among midlife women. Health Psychology, 40(11), 747.
Westerman, G., McCann, E., & Sparkes, E. (2020). Evaluating the effectiveness of mindfulness and compassion-based programs on shame and associated psychological distress with potential issues of salience for adult survivors of childhood sexual abuse: a systematic review. Mindfulness, 1-21.
Wang, S., Zhang, Y., Ding, W., Meng, Y., Hu, H., Liu, Z., ... & Wang, M. (2020). Psychological distress and sleep problems when people are under interpersonal isolation during an epidemic: a nationwide multicenter cross-sectional study. European Psychiatry, 63(1).
Vasiliadis, H. M., Chudzinski, V., Gontijo-Guerra, S., & Préville, M. (2015). Screening instruments for a population of older adults: The 10-item Kessler Psychological Distress Scale (K10) and the 7-item Generalized Anxiety Disorder Scale (GAD-7). Psychiatry research, 228(1), 89-94.
Zhang, C. Q., Leeming, E., Smith, P., Chung, P. K., Hagger, M. S., & Hayes, S. C. (2018). Acceptance and commitment therapy for health behavior change: a contextually-driven approach. Frontiers in psychology, 8, 2350.
Zhang, M., Zhang, J., Zhang, F., Zhang, L., & Feng, D. (2018). Prevalence of psychological distress and the effects of resilience and perceived social support among Chinese college students: Does gender make a difference?. Psychiatry research, 267, 409-413.
Zhang, Y., Zhou, C., Huang, Z., & Ye, X. (2021). Study of cuffless blood pressure estimation method based on multiple physiological parameters. Physiological Measurement, 42(5), 055004.