طراحی مدل هوش هیجانی در سازش روابط عاطفی با میانجی گری مهارت های ارتباطی در زنان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مشاوره، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

هدف: حفظ سازش در روابط زوجین مهمترین رکن پایداری بنیان خانواده است. ازاین رو پژوهش حاضر به منظور ارائۀ مدل هوش هیجانی در سازش روابط عاطفی با میانجی گری مهارت های ارتباطی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان اجرا شد. روش پژوهش: آزمودنی ها 410 نفر از زنان دانشجوی متأهل دانشگاه علوم پزشکی شهر همدان در سال 1399-1398، بودند که پرسشنامه های 90 سوالی هوش هیجانی بار- آن، پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS)، و پرسشنامه مهارت های ارتباطی کریستنسن و سالاوی(CPQ) را به صورت نمونه در دسترس تکمیل کردند. و تجزیه وتحلیل داده ها به روش تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارAMOS و SPSS نسخه 20 انجام شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد به طور مستقیم در مولفه های هوش هیجانی، مسئولیت پذیری و شادمانی بصورت مثبت و با 99 درصد اطمینان و نیز تحمل فشار روانی بصورت منفی و با 95 درصد اطمینان بر سازش عاطفی در زوج ها نقش دارند. در مورد رابطه غیر مستقیم مولفه‌های هوش هیجانی با سازش عاطفی با میانجی‌گری مهارت های ارتباطی به صورت مثبت و در سطح اطمینان 99 درصد معنادار است. نتیجه گیری با توجه به نقش معنادار مولفه های هوش هیجانی، مهارت های ارتباطی، درمانگران می‌توانند در بحث بررسی و درمان مشکلات سازگاری زناشویی به بررسی میزان مسئولیت پذیری، شادمانی، افزایش تاب آوری در برابر فشار روانی و آموزش مهارت های ارتباطی در زوجین بپردازند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing an emotional intelligence model in reconciling emotional relationships with mediated communication skills in married women

نویسندگان [English]

  • Zahra Shayesteh Fard 1
  • Naser Sobhi Gharamaleki 2
  • Majid Zargham Hajabi 3
1 PhD Student in Counseling, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Allameh Tabataba'i University, Tehran, IranArdabil, Iran
3 Associate Professor of Counseling Department, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Aim: Maintaining compromise in couples' relationships is the most important pillar of family foundation stability. Therefore, the present study was conducted to present a model of emotional intelligence in compromising emotional relationships mediated by communication skills in students of Hamadan University of Medical Sciences. Methods: The subjects were 410 married female students of Hamadan University of Medical Sciences in 2010-2011. (CPQ) was completed as an available sample. Data analysis was performed by path analysis using AMOS and SPSS software version 20. Results: The results showed that directly in the components of emotional intelligence, responsibility and happiness in a positive way with 99% confidence and also stress tolerance in a negative way and with 95% confidence in emotional compromise in couples. Regarding the indirect relationship between emotional intelligence components and emotional compromise mediated by communication skills, it is positive and significant at 99% confidence level. Conclusion Due to the significant role of emotional intelligence components, communication skills, therapists can discuss the level of responsibility, happiness, increased resilience to stress and communication skills training in couples in discussing and treating marital adjustment problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional intelligence
  • emotional relationship compromise
  • communication skills