اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان‌درمانی مثبت‌گرا بر امید به زندگی و بهزیستی روان‌شناختی، زنان مبتلا به سرطان پستان انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه بیماران زن 20 تا ۴۵ سال مبتلا به سرطان پستان که با توجه به معاینات بالینی و آزمایشگاهی توسط متخصص، تشخیص قطعی بیماری سرطان پستان دریافت کردند، بود. از این بین تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش (روان‌درمانی مثبت‌گرا) و گواه به‌صورت تصادفی جایگزین شدند (15 نفر در هر گروه). سپس گروه آزمایش در 10جلسه 90 دقیقه‌ای (هفته‌ای یک جلسه) با روش‌های روان‌درمانی مثبت‌گرا براساس پروتکل سلیگمن (2006) تحت درمان قرار گرفتند و گروه لیست انتظار تا پایان پیگیری تحت هیچ گونه مداخله ای قرار نگرفت. داده‌ها با کمک پرسشنامه های امید به زندگی اسنایدر (2000) و پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف (1989) جمع‌آوری و از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و با استفاده از نرم‌افزار SPSS-22 تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که روان‌درمانی مثبت‌گرا بر امید به زندگی (35/36=F، 001/0>P) و بهزیستی روان‌شناختی (54/13=F، 001/0>P) زنان مبتلا به سرطان پستان اثربخش است. نتیجه‌گیری: در نتیجه، متخصصان سلامت می‌توانند از هر این روش در کنار سایر روش‌های درمانی برای بهبود امید به زندگی، بهزیستی روان‌شناختی گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله مبتلایان به سرطان پستان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Positive Psychotherapy on Life Expectancy and Psychological Well-Being in Women with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Ramin Karimi 1
  • Bahram Mirzaian 2
  • Ghodratollah Abbasi 2
1 Ph.D student, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of positive psychotherapy on life expectancy and psychological well-being in women with breast cancer. Method: The research method was semi-experimental with pre-test-post-test design and follow-up with the control group. The statistical population consisted of all female patients between the ages of 20 and 45 with breast cancer who received a definitive diagnosis of breast cancer according to clinical and laboratory examinations by a specialist. Among them, 30 subjects were selected by available non-random sampling method and were randomly assigned to two experimental groups (positive-oriented psychotherapy) and control (15 in each group). Then, the experimental group was treated with positive psychotherapy methods based on Seligman’s (2006) protocol in 10 sessions of 90 minutes (one session per week) and the waiting list group did not undergo any intervention until the end of the follow-up. Data were collected using Snyder's Life Expectancy Questionnaire (2000) and Ryff Psychological Well-Being Questionnaire (1989) and analyzed by repeated measure analysis of variance using SPSS-22 software. Results: The results showed that positive-oriented psychotherapy affected life expectancy (F=36.35, P>0.001) and psychological well-being (F=13.54, P<0.001) in women with breast cancer. Conclusion: As a result, health professionals can use any method along with other treatment methods to improve life expectancy, psychological well-being of vulnerable groups, including breast cancer patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive psychotherapy
  • Life expectancy
  • psychological well-being