مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر بدکارکردی جنسی در زنان نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

3 دانشیار، گروه روانشناسی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

چکیده

Aim: The aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and schema therapy on sexual dysfunction in infertile women. Method: The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test design and follow-up with experimental and control groups. The study population was all infertile women referred to infertility centers in Sari in the first 6 months of 2019. The sample consisted of 60 people who were selected by purposive sampling method and randomly assigned to three groups of cognitive-behavioral therapy (20 people), schema therapy (20 people) and control (20 people). The first experimental group received cognitive-behavioral therapy (Becky, Owen and Wright, 2019) and the second experimental group received Young Schematic Therapy (2006) in 8 sessions of 90 minutes. The research instruments were Rosen et al.'s (2000) Sexual Performance Index Questionnaire. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance using SPSS-22 software. Results: The results showed that cognitive-behavioral therapy and schema therapy improved sexual dysfunction and subscales of sexual desire (F=12.86, P<0.001), psychological stimulation (F=22.65, P<0.001), moisture (F= 24.84, P<0.001), orgasm (F=16.14, P<0.001), satisfaction (F= 21.23, P<0.001) and sexual pain (F=78.35, P<0.001) has been infertile in women. But there was no significant difference between the effects of these two methods on sexual dysfunction in infertile women (P>0.05). Conclusion: It can be concluded that cognitive-behavioral therapy and schema therapy are effective in improving sexual dysfunction in infertile women.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and schema therapy on sexual dysfunction in infertile women

نویسندگان [English]

  • Aazam Abbaszadeh 1
  • afsaneh khajevand khoshli 2
  • Javanshir Asadi 3
1 Ph.D. Student, Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and schema therapy on sexual dysfunction in infertile women. Method: The research method was quasi-experimental with pre-test, post-test design and follow-up with experimental and control groups. The study population was all infertile women referred to infertility centers in Sari in the first 6 months of 2019. The sample consisted of 60 people who were selected by purposive sampling method and randomly assigned to three groups of cognitive-behavioral therapy (20 people), schema therapy (20 people) and control (20 people). The first experimental group received cognitive-behavioral therapy (Becky, Owen and Wright, 2019) and the second experimental group received Young Schematic Therapy (2006) in 8 sessions of 90 minutes. The research instruments were Rosen et al.'s (2000) Sexual Performance Index Questionnaire. Data were analyzed by repeated measures analysis of variance using SPSS-22 software. Results: The results showed that cognitive-behavioral therapy and schema therapy improved sexual dysfunction and subscales of sexual desire (F=12.86, P<0.001), psychological stimulation (F=22.65, P<0.001), moisture (F= 24.84, P<0.001), orgasm (F=16.14, P<0.001), satisfaction (F= 21.23, P<0.001) and sexual pain (F=78.35, P<0.001) has been infertile in women. But there was no significant difference between the effects of these two methods on sexual dysfunction in infertile women (P>0.05). Conclusion: It can be concluded that cognitive-behavioral therapy and schema therapy are effective in improving sexual dysfunction in infertile women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-behavioral
  • Schema therapy
  • Sexual dysfunction
  • Infertility
اعیادی، نادر.، رسولی، محسن.، نظری، علی. (1396). بررسی نقش واسطه‌ای عزت نفس در رابطه بین کژکاری جنسی با دلزدگی زناشویی مردان وابسته به مواد افیونی. مجله سلامت و مراقبت. ۱۹ (۲) :۱۳۹-۱۲۹.
افضلی گروه، علی.، نصرت آبادی، مطهره.، قاسم زاده، مهدی.، چوبداری، عسگر. (1396). اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود کمبود میل جنسی زنان متأهل شهر سیرجان. سلامت جامعه. 11(شماره 3 و 4)، 38-46.
آرامش، شهین تاج.، دیبا، الهام.، حسن‌زاده، سجاد.، تقوی، سید عبدالوهاب. (1399). شیوع ناباروری در شهرستان بویر احمد بر اساس سامانه سیب در سال ۹۸-۱۳۹۶ : یک مطالعه مقطعی. ارمغان دانش. ۲۵ (۴) :۵۰۲-۴۸۷.
الهایی، حسین.، کاظمیان مقدم، کبری.، هارون رشیدی، همایون. (1399). اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود اسنادهای ارتباطی و عملکرد جنسی زنان آسیب دیده از روابط فرازناشویی همسر. مطالعات روان‌شناختی، 16(2)، 125-140.
پیرفلک، مهرداد.، سودانی، منصور.، شفیع آبادی، عبدالله. (1393). اثر بخشی زوج درمانی گروهی شناختی- رفتاری(GCBCT)  بر کاهش دلزدگی زناشویی. مشاوره و روان درمانی خانواده. 4(2)، 247-269.
تقی‌یار، زهرا.، پهلوان زاده، فرشاد.، و سماوی، سیدعبدالوهاب. (1395). اثربخشی طرحواره درمانی بر سرخوردگی زناشویی زنان متاهل. زن و مطالعه خانواده، 9(34)، 49-63.
جهانگیری، محمدمهدی.، تیموری، حسن.، طهماسبیان، حجت‌اله. (1396). اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش اضـطراب و افسردگی زنان نابـارور شهـر اراک. مجله علمی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران. ۳۵ (۳)، ۲۶۳-۲۵۹.
حسین پناهی، محمد.، میرغفوروند، مریم.، فرشباف خلیلی، علی. (1400). تأثیر مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد درمانی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زوج های نابارور: یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده. مجله آموزش و ارتقای سلامت. 9(2)،25-33.
حیدری، فاطمه.، عسگری، پرویز.، حیدری، علی رضا.، پاشا، رضا.، مکوندی، بهنام. (1397). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و نشخوار فکری بیماران با درد غیرقلبی قفسه سینه. سلامت جامعه، 12(1)، 30-40.
شهیدثالث، سودابه.، حسن زاده، ملیحه.، سانیا سجادی، سیده.، آل داود، سید امیر. (1396). بررسی مقایسه‌ای اختلالات کارکرد جنسی در زنان مبتلا به سرطان پستان:گزارش مورد-شاهدی. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران. ۷۵ (۵) :۳۵۷-۳۵۰.
صیادی، معصومه.، شاه‌حسنی تازیک، سعید.، مدنی، یاسر.، و لواسانی، مسعود. (1396). اثربخشی زوج درمانی عاطفی متمرکز بر تعهد زناشویی و فرسودگی زوجین در زوج های نابارور. فصلنامه آموزش و سلامت جامعه، 4(3)، 26-37.
رفاهی، ژاله.، قادری، زهرا.، بهمنی، مجید. (1390). تاثیر آموزش زوج درمانی طرحواره محور بر بهبود عملکرد زوجین. نشریه روش‌ها و مدل‌های روان شناختی. 2: 45-29.
فانی سبحانی، فاطمه.، خلعتبری، جواد.، و رحمتی، صمد. (1397). اثربخشی درمان شناختی رفتاری مبتنی بر تصویر بدنی بر رضایت جنسی و سازگاری زناشویی زنان نابارور متاهل. مجله روانشناسی کاربردی، 12(1)، 25-46.
فقیه، صبا.، و کاظمی، حمید. (1397). اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان بر تحمل پریشانی زوج های نابارور شهر اصفهان. مجله سلامت جامعه، 12(1)، 22-29.
منصوری، محمد.، حیدر، زهرا.، لطفی، رحیم.، رحیم‌زاده کیوی، مریم.، تهمتن، ترانه. (1400). رابطه میزان رضایت جنسی و زناشویی و علل ناباروری در زوج های نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری نهال استان البرز. مجله علوم پزشکی البرز. 11(1)، 24-34.
نصرت آبادی، مطهره.، افضلی گروه، علی. (1399). اثربخشی طرح‌واره‌درمانی بر کاهش اضطراب و افسردگی و بهبود عملکرد جنسی زنان مبتلا به واژینیسموس. روانشناسی بالینی و شخصیت، 18(2)، 11-19.
Alessandra, P. (2015). Prevalence of sexual dysfunction during pregnancy. Rev Assoc Med Bras. 55, 5, 563-8.
Allan, M.J.(2015). Effect Family Therapy to Family Intervention, Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 24, 3, 457-470.
Babakhanian, M., Ghazanfarpour, M., Najafi, M. N., Dizavandi, F. R., Khadivzadeh, T., Safaei, M., & Nooghabi, M. J. (2018). Psychometric properties of the Persian language version of the Female Sexual Function index among postmenopausal women. Journal of the Turkish German Gynecological Association, 19(4), 187.
Baldur, F.B., Kjaer, S.K., Albieri, V., Steding, M., Kjaer, T., & Johansen, C.(2013). Psychiatric disorders in women with fertility problems: results from a large Danish register-based cohort study. Hum Reprod, 28, 3, 683-690.
Baucom, B.R., Elisa, Sh., Andrew, Ch., Panayiotis, G., Shrikanth, S.N., & David, C.A.(2015). Behaviorally-based couple therapies reduce emotional arousal during couple conflict, Behaviour Research and Therapy, 72, 49-55.
Becky, F.A., Owen, J., & Wright, J.(2019). The Effectiveness cognitive-behavior therapy for Marital Conflicts, Attribution Styles and Social Welfare, Contemporary Clinical Trials, 78, 46-52.
Bernhard, LA. (2005). Sexuality and sexual health care for women. Clin Obstet Gynecol, 45(4): 1089-98.
Carvalheira, A.A., & Leal, L.(2017). Determinant factors of female sexual satisfaction. Sexology. 17, 1, 117-129.
El Amiri, S., Brassard, A., Rosen, N.O., Meghan A.Rossi, Beaulieu, N., Bergeron, S., & Péloquin, K.(2021). Sexual Function and Satisfaction in Couples with Infertility: A Closer Look at the Role of Personal and Relational Characteristics, The Journal of Sexual Medicine, 18, 2, 1984-1997.
Hisasue, S, Kumamoto, Y, Sato, Y, Masumori, N, Horita, H, Kato, R, & et al.(2005). Prevalence of female sexual dysfunction symptoms and its relationship to quality of life: a Japanese female cohort study. Urology, 65, 1, 143-8.
Hoff, H. S., Crawford, N. M., & Mersereau, J. E. (2015). Mental health disorders in infertile women: prevalence, perceived effect on fertility, and willingness for treatment for anxiety and depression. Fertility and Sterility, 104(3), e357.
Kuile, M., Both, S., & van Lankveld, J.(2017). Cognitive Behavioral Therapy for Sexual Dysfunctions in Women, Psychiatric Clinics of North America, 33, 3, 595-610.
Lauren, D.A., & Rachel, M.(2019).Cognitive Behavioral Therapy for Depression patients. Cognitive and Behavioral Practice. 14, 2, 177-184.
Lazaro, J., Capones, H., & Antonett, R. (2017). Relationship of  sex satisfaction with delight sex of the divorcing woman. Journal of psychology. 38, 6, 337-344.
Mahadeen, A. I., Hamdan-Mansour, A. M., Habashneh, S. A., & Dardas, L. A. (2020). Sexual satisfaction among infertile couples: demographics and psychosocial health factors. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 58(9), 40-47.
Malogiannis, I.A., Arntz, A., Spyropoulou, A., Tsartsara, E., Aggeli, A., & Karveli, S. (2014). Schema therapy for patients with chronic depression: a single case series study. JBTEP, 45, 3, 319-29.
Mascarenhas, M.N., Flaxman, S.R., Boerma, T., Vanderpoel, S., & Stevens G.A. (2012). National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: A systematic analysis of 277 health surveys. Plos Medicine, 9, 12, 100-135.
Peixoto, M.M., & Nobre, P.(2017). The Activation of Incompetence Schemas in Response to Negative Sexual Events in Heterosexual and Lesbian Women: The Moderator Role of Personality Traits and Dysfunctional Sexual Beliefs. JSR, 54(9):1188-96.
Rosen, C. Brown, J. Heiman, S. Leiblum, C. Meston, R. Shabsigh, D. Ferguson, R. D'Agostino, R. (2000). The Female Sexual Function Index (FSFI): a multidimensional self-report instrument for the assessment of female sexual function. Journal of sex & marital therapy, 26(2), 191-208.
Roshan, R., & Mogadashin, M. (2015). The role of big five personality factors and defense mechanisms in predicting quality of life in sexually dysfunctional female patients. Research in Cognitive and Behavioral Sciences, 5(1), 37-50.
Tomlinson, R. M., Keyfitz, L., Rawana, J. S. & Lumley, M. N. (2017). Unique contributions of positive schemas for understanding child and adolescent life satisfaction and happiness. Journal of HappinessStudies, 18, 5, 1255-1274.
Vander Borght, M., & Wyns, C. (2018). Fertility and infertility: Definition and epidemiology. Clinical biochemistry, 62, 2-10.
Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2006). Schema therapy: A practitioner's guide. guilford press.