اثربخشی ‌درمان گروهی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری و تنظیم هیجان زنان چاق شهر آمل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی ،گروه روانشناسی، واحدساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 2. استادیار گروه روانشناسی، واحدساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 3. استادیار گروه روانشناسی، واحدساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف : هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان گروهی شناختی رفتاری بر تاب‌آوری و تنظیم هیجان زنان چاق شهر آمل بود. روش: پژوهش حاضر نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون با پیگیری یک ماهه بود. جامعۀ آماری پژوهش، 200 نفر از زنان چاقی بودند که برای درمان روانشناختی به یکی از مراکز روانشناختی مراجعه کرده بودند، 50 نفر به شیوۀ هدفمند به‌ عنوان نمونه انتخاب و با گمارش تصادفی در دو گروه 25 نفری آزمایشی و گواه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از پرسشنامه تاب‌آوری کانر و دیویسون(2003) و پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کرایج(2006) جمع آوری شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان شناختی رفتاری رایت، براون، تاسی و باسکو (2017) قرار گرفت؛ سپس هر دو گروه در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری به وسیله پرسشنامه های تاب آوری و تنظیم هیجان مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس مختلط اندازه های مکرر در نرم افزار SPSS-21تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج حاکی از تأثیر درمان پردازش درمان شناختی رفتاری بر تاب اوری(37/4F=، 019/0P=) و تنظیم هیجان(92/5F=، 005/0P=) در مرحله پس آزمون و پایداری این تأثیر در مرحله پیگیری بود. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به نظر می رسد که درمان گروهی شناختی رفتاری در افـزایش تاب‌آوری و تنظیم هیجان زنان تاثیر دارند. بنابراین پیشنهاد می شود روان درمانگران در کنار دیگر اقدامات روانـی و اجتمـاعی از ایـن شیوه درمانی برای افزایش تاب آوری و تنظیم هیجان زنان چاق استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Cognitive Behavioral therapy on Resilience and Emotion Regulation in Obese Women of Amol City

نویسندگان [English]

  • fereshteh khatibi 1
  • arsalan Khanmohammasi Otaghsar 2
  • shaban heydari 3
1 PhD Student in General Psychology, Department of Psychology, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Vahdesari, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to determine the effectiveness of cognitive behavioral group therapy on resilience and emotion regulation in obese women of Amol City. Methods: The present study was quasi-experimental with experimental and control groups and pretest-posttest design with one-month follow-up. The statistical population of the study was 200 obese women who had referred to one of the psychological centers for psychological treatment. 50 people were purposefully selected as a sample and randomly assigned to two groups of 25 experimental and control. Data were collected using the Connor & Davison (2003) Resilience Questionnaire and the Garnefski & Kraaij (2006) Emotion Regulation Questionnaire. The experimental group underwent 10 sessions of 90-minute cognitive-behavioral therapy by Wright, Brown, Thase, Basco(2017). Then both groups were evaluated in three stages of pre-test, post-test, and follow-up by Resilience and Emotion Regulation questionnaires. Data were analyzed using repeated measures mixed variance analysis in SPSS-21 software. Results: The results showed the effect of cognitive-behavioral therapy on the Resilience (P=4.37, F = 0.019), emotion regulation (P=0.005, F = 5.92) in the post-test stage and the stability of this effect was in the follow-up stage. Conclusions: Based on the results, it seems that cognitive-behavioral group therapy is effective in increasing resilience and emotion regulation in women. Therefore, it is recommended that psychotherapists, along with other psychological and social Actions, use this treatment to increase resilience and emotion regulation of obese women..

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Resilience
  • Emotion Regulation
  • obesity