اثربخشی واقعیت درمانی بر سبک زندگی سالم و شاخص‌های خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت نوع دو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

3 گروه روانشناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، اثربخشی واقعیت درمانی بر سبک زندگی و شاخص‌های خودمراقبتی زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران زن مبتلا به دیابت نوع دو مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان در سال 1398 بود که از بین آن‌ها تعداد 30 نفر به روش نمونه‌گیری داوطلبانه در دسترس انتخاب و با استفاده از شیوه تصادفی‌سازی ساده در دو گروه واقعیت درمانی (15=n) و گروه گواه (15=n) گماشته شدند. آموزش واقعیت درمانی گلاسر طی 10 جلسه، 90 دقیقه‌ای انجام گرفت و گروه گواه، آموزشی دریافت نکرد. دوره پیگیری دو ماه پس از پایان جلسات اجرا شد. داده‌ها از طریق پرسشنامه سبک زندگی ملبی، هاینر و زونگ (1985) و پرسشنامه رفتارهای خودمراقبتی لی و همکاران (2010) بدست آمد. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر (MIX) و نرم‌افزار SPSS.22 تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که اثربخشی واقعیت درمانی بر سبک زندگی سالم (001/0>P، 25/54=F) و شاخص‌های خودمراقبتی (001/0>P، 86/32=F) بیماران دیابتی نوع دو اثربخش است. نتیجه‌گیری: براساس یافته‌های این پژوهش می‌توان گفت اثربخشی واقعیت درمانی بر سبک زندگی سالم و شاخص‌های خودمراقبتی بیماران دیابتی نوع دو اثربخش است و می‌توان از این درمان در جهت بهبود مشکلات بیماران مبتلا به دیابت نوع دو استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Reality Therapy on Healthy Lifestyle and Self-Care Indicators of Women with Type 2 Diabetes

نویسندگان [English]

  • Abdolvahed Shahnavazi 1
  • Mastooreh Sedaghat 2
  • Mehrdad Sabet 3
1 Department of psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran
2 Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
3 Department of psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad ‏University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was the effectiveness of reality therapy on lifestyle and self-care characteristics of women with type 2 diabetes. Methods: The method of this study was semi-experimental with pre-test-post-test and follow-up design with control group. The statistical population of the study consisted of women with type 2 diabetes referred to diabetes clinic of Zahedan University of Medical Sciences in 2019, among whom 40 patients were selected by voluntary available sampling method and were assigned to reality therapy (n=20) and control group (n=20). Glasser reality therapy training was performed in 10 sessions, 90 minutes and the control group did not receive any training. The follow-up period was performed two months after the end of the sessions. Data were obtained through lifestyle questionnaire Melby, Hyner, & Zoog (1985) and self-care behaviors questionnaire Lee et.al (2010). Data were analyzed using repeated variance analysis and SPSS.22 software. Results: The results showed that the effectiveness of reality therapy on healthy lifestyle (P<0.001, F=54.25) and self-care indicators (P<0.001, P=32.86) in type 2 diabetic patients are effective. Conclusion: Based on the findings of this study, it can be said that the effectiveness of reality therapy is effective on healthy lifestyle and self-care indicators in type 2 diabetic patients and this treatment can be used to improve the problems of patients with type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diabetic patients
  • Self-care indicators
  • Health lifestyle
  • Reality therapy