پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی براساس صمیمیت زناشویی، خودارزشمندی و کیفیت زندگی در زنان متأهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه اصفهان. ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: در هر زمینه ای پیشگیری بهتر از درمان است؛ لذا بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی نیز بر این باور هستند که برای پیشگیری از کژرفتاری ها مخصوصا اعتیاد به اینترنت که در چند سال اخیر مسئله ای نوپدید می باشد، باید در ابتدا عوامل موثر بر آن را شناسایی کرد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اعتیاد به فضای مجازی براساس صمیمیت زناشویی، خودارزشمندی و کیفیت زندگی زنان متأهل شهر اصفهان بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. به این منظور از بین زنان متأهل شهر اصفهان در پاییز سال 1400 تعداد 270 نفر به روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و در پژوهش شرکت داده شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه های صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (1983)، پرسشنامه خودارزشمندی دوستی و حسینی نیا(1399)، پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشنامه اعتیاد به فضای مجازی یانگ (1998) بود که به صورت پرسشنامه آنلاین در فضای مجازی اجرا گردید. داده های به دست آمده با روش آماری رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار spss نسخه 24 تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که خودارزشمندی (549/0-=B)، کیفیت زندگی (446/0-=B) و صمیمیت زناشویی (107/0-=B) توانستند 16.7 درصد اعتیاد به فضای مجازی را پیش‌بینی کنند. نتیجه گیری: در نتیجه از یافته های پژوهش حاضر می توان استنباط کرد که خودارزشمندی، کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی در پیشگیری از اعتیاد به فضای مجازی نقش مهمی را برعهده دارند. به عبارتی هر چقدر خودارزشمتدی، کیفیت زندگی و صمیمیت زناشویی بالاتر باشد، اعتیاد به فضای مجازی کمتر است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Cyberspace Addiction Based on Marital Intimacy, Self-Worth and Quality of Life of Married Women

نویسندگان [English]

  • salar faramarzi 1
  • nafiseh ajalloueian 2
  • Simin Ghasemi 3
1 Associated Professor in Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Master's student in family counseling, Shahid Ashrafi Isfahani Non-Profit University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor of family counseling, Shahid Ashrafi Isfahani Non-Profit University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: Prevention is better than treatment in any field, therefore numerus pathologists believed that the root of many abnormal behaviors and effective factors on them must be identified specially internet addiction which is a new phenomenon. The aim of present research was to predict cyberspace addiction based on marital intimacy, self-worth and life quality of married women living in Isfahan City. Methods: The present study was a descriptive correlational study. Research population were including 270 married women leaving in Isfahan city based on convenient sampling method. They were selected and participated into the research in fall of 2022. Data collection instrument were consisted of marital intimacy questionnaire of Thompson and Walker (1983), the self-worth questionnaire of Doosti and Hoseininia (2021), the life quality questionnaire of World Health Organization, Cyberspace addiction’s questionnaire of Young (1998). They were implemented online via virtual environment. The achieved data were analyzed by stepwise regression statistical method using SPSS software version 24. Results: The results showed that Self-worth (B = -0.549), quality of life (B = -0.446) and marital intimacy (B = -0.107) were able to predict 16.7% of cyberspace addiction. Conclusion: As a result of the findings of the present study, it can be inferred that self-worth , quality life quality and marital intimacy play an important role in preventing cyberspace addiction. In other word, The higher your self-worth, quality of life and marital intimacy, resulted in the lower your cyberspace addiction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyberspace addiction
  • self-esteem
  • marital intimacy
  • quality of life
ابراهیم پور، داود.، و نخشی پور، ابراهیم. (1397). رابطه میزان حضور و فعالیت در فضای مجازی با میزان سازگاری زناشویی در بین مردان و زنان متاهل مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر ارومیه. زن و مطالعات خانواده، 11(39)، 133-153.
ابراهیمی، سعید.، خمرنیا، محمد.، پروزن، نسرین.، کرمی پور، مهناز.، جمشید زهی، هاجر.، ستوده زاده، فاطمه.، و پیوند، مصطفی. (1397). شیوع اعتیاد به اینترنت و ارتباط آن با کیفیت خواب و کیفیت زندگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، ۱۶ (۲)، ۱۲۶-۱۳۷.
باقر نژاد، ام البنین و عبادی، هادی (1392). اعتیاد به فضای مجازی و ارتباط آن با نگرش به رفتارهای بزهکارانه در نوجوانان. کنگره سراسری روان شناسی کودک و نوجوان، انجمن روانشناسی بالینی کودک و نوجوان ایران، دانشگاه شهید بهشتی.
برومند نسب، مسعود.، و گل محمدیان، محسن. (1391). بررسی رابطه ساده و چند گانه مهارت‌های ارتباطی، احساس تنهایی و عزت نفس با اعتیاد به اینترنت در کاربران اینترنت شهر دزفول. پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 2(8)، 1-16.
پاک خصال، اعظم.، سیف الهی، سیف الله.، و میرزایی، خلیل. (1399). بررسی رابطه ی احساس تنهایی، حمایت ادراک‌شده و رضایت زناشویی با استفاده از شبکه‌های مجازی در بین زوجین تهرانی. مطالعات راهبردی زنان، 22(87)، 151-173.
پیکانیان، راضیه.، و فرهادی، هادی. (1396). بررسی اعتیاد به اینترنت، میزان استفاده از پیام‌رسان‌های آنلاین و خیانت‌های اینترنتی به عنوان پیش‌آیند طلاق در زوج‌های در آستانۀ طلاق و مطلقۀ شهر اصفهان. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 7(1)، 81-90.
جهاندار لاشکی، سهیلا.، حسینی، سعیده.، و کاکابرایی، کیوان. (1399). الگوی علی روابط بین گرایش به خیانت زناشویی براساس مصرف رسانه با میانجی نگرش‌های ناکارامد و طلاق عاطفی. فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده، 15(51)، 71-90.
حاج محمدی، فرشته.، و حاج محمدی، سمیرا. (1396). تاثیرات اخلاقی استفاده از فضای مجازی بر پیوند زناشویی و روابط فرزندان در خانواده. فصلنامه حوزه اخلاق، 7(28)، 209-224.
حاجی زاده میمندی، مسعود.، وکیلی قاسم آباد، سمیه.، میرمنگره، اکرم. (1395). بررسی رابطۀ عوامل روانی‌ اجتماعی اعتیاد به اینترنت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد، فصلنامه زن در فرهنگ و هنر، 8(4)؛ 473-492.
رحیمی، محمد.، پرنده، رادبه.، و نقی پور، پریسا. (1394). بررسی جامعه شناختی رابطه شبکه‌های اجتماعی مجازی و سردی روابط زناشویی زوجین مطالعه موردی مزدوجین 5 سال اخیر شهر خلخال. کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی.
رضایی، سمانه.، و فرهادی، هادی. (1397). بررسی اثربخشی کیفیت زندگی درمانی بر احساس تنهایی و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم دارای اعتیاد به اینترنت. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 19(1)؛ 37-49.
رضایتی زاده، آزاده.، ضیافر، سارا.، خونساری، فاطمه.، و ترابی، احمد. (1398). پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس عزت نفس، کیفیت زندگی و مکانیسم‌های دفاعی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه اول شهر تهران. مجله علوم اجتماعی شوشتر، 2(45)، 23-40.
زارع نژاد، حمیده.، و فضیلت پور، مسعود. (1394). رابطه بین شبکه‌های اجتماعی نوین با کیفیت زندگی زناشویی. کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم انسانی.
شجاعی جشوقانی، ریحانه.، جزایری، رضوان السادات.، احمدی، احمد.، و اعتمادی، عذرا. (1397). اثربخشی مشاوره فردی مبتنی بر آسیب‌های فضای مجازی بر کیفیت رابطه زناشویی زنان متأهل. فصلنامه فرهنگی-تربیتی زنان و خانواده، 13(43)، 75-92.
عبدل پور؛ قاسم.، شالچی، بهزاد.، حمزه زاده، سیروان.، و صالحی، علی. (1398). نقش واسطه‌گری عزت نفس در رابطه شفقت به خود و دشواری در تنظیم هیجان با اعتیاد به اینترنت. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، ۶ (۳)، 129-143.
عرب نژاد، شادی.، مفاخری، عبداله.، و رنجبر، محمدجواد. (1397). نقش انسجام خانواده و خودارزشمندی در پیش بینی گرایش به رفتارهای پرخطر در دانش آموزان مقطع متوسطة اول. مطالعات روان شناختی، 14(1)، 147-160.
عظیم پور، بی تا.، و امیری، حسن. (1397). بررسی رابطه بین استفاده از فضای مجازی با افسردگی، صمیمیت در خانواده و رضایت زندگی در زنان خانه شهر کرمانشاه. مجله علوم حرکتی و رفتاری، 1(1)، 46-52.
علیزاده نوشنق، حمیدرضا. (1399). بررسی اثربخشی آموزش نحوه استفاده از دنیای مجازی با تاکید بر تلفن همراه بر بهبود تعاملات زناشویی و صمیمیت روانشناختی زوجین. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل، دانشکده علوم انسانی.
عیسی زادگان، علی.، امیری، سهراب.، و قاسم زاده، سجاد. (1396). بررسی نقش عملکرد خانواده، احساس تنهایی و عزتِ‌ نفس در اعتیاد نوجوانان به اینترنت. مجله مطالعات روانشناسی تربیتی، 14(27)، 181-206.
فرقانی، محمدمهدی.، و خدامرادی، یاسین. (1397). نقش سواد رسانه‌ای در تعدیل اعتیاد اینترنتی (مطالعۀ موردی: دانش آموزان مقطع متوسطۀ دوم چهارمحال و بختیاری). مطالعات فرهنگ-اطلاعات، 20(45)، 85-100.
قاسم زاده، لیلی.، شهرآرای، مهرناز.، و مرادی، علیرضا (1386)، بررسی میزان شیوع اعتیاد به اینترنت و رابطه ی آن با تنهایی و عزت نفس در دانش آموزان دبیرستانی تهران. فصلنامه تعلیم و تربیت، 23(1)، 41 -68.
مام شریفی، پیمان.، اکبری بجندی، نگار.، و اسدی، نازنین. (1399). تدوین مدل پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس کیفیت زندگی و رضایت از زندگی با نقش واسطه‌ای راهبردهای مقابله با استرس. مجله علوم شناختی رفتاری، 19(89)، ۵۴۱-۵۵۱.
محمدی، پروین.، و عارفی، مختار. (1394). رابطه خود ارزشمندی و سبک‌های ارتباطی با سازگاری زناشویی در زنان. مجله روانشناسی و روان پزشکی شناخت، 2(4)، 11-22.
محمودپور، عبدالباسط.، دهقانپور، ثنا.، یوسفی، ناصر.، و ایجادی، سحر. (1399). پیش بینی صمیمیت زناشویی زنان بر اساس ذهن آگاهی، الگوهای حل تعارض، حمایت اجتماعی ادراک شده و بهزیستی اجتماعی. پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، 10(39)، 83-102.
معظمی گودرزی، محبوبه.، و دعاگویان، داوود. (1396). بررسی تأثیر فضای مجازی بر سبک زندگی زنان شهر تهران. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 10(1)، 8930-8935.
نوربخش دولق، مهسا. (1398). پیش بینی خیانت زناشویی براساس اعتیاد به اینترنت در زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به دادگاه خانواده. فصلنامه دانش انتظامی اردبیل، 6(23)، 109-123.
Abdol Pour; Gh., Shalchi, B., Hamzezadeh, S., & Salehi, A. (2019). The mediating role of self-esteem in the relationship between self-compassion and difficulty in emotion regulation with Internet addiction. Journal of Cognitive Psychology and Psychiatry, 6 (3), 129-143.
Adzaho, R. D., Amoako, B. M., & Danyoh, J. D. (2020). Social media use and marital communication of Christian couples in Sogakope, Ghana. Hybrid Journal of Psychology, 1(1), 29-45.
Alizadeh, H. (2020). Investigating the effectiveness of teaching how to use the virtual world with an emphasis on mobile phones on improving marital interactions and psychological intimacy of couples. Master's thesis in counseling, Ardabil Islamic Azad University, Faculty of Humanities.
Arabnejad, Sh., Mafakheri, A., & Ranjbar, M. J. (2018). The role of family cohesion and self-esteem in predicting the tendency to risky behaviors in middle school students. Psychological Studies, 14(1), 147-160.
Azimpour, B., & Amiri, H. (2018). Investigating the relationship between the use of cyberspace with depression, intimacy in the family and life satisfaction in Kermanshah housewives. Journal of Movement and Behavioral Sciences, 1(1), 46-52.
Baghernejad, O., & Ebadi, H. (2013). Addiction to cyberspace and its relationship with attitudes towards delinquent behaviors in teenagers. National Congress of Child and Adolescent Psychology, Iranian Child and Adolescent Clinical Psychology Association, Shahid Beheshti University.
Boroumand Nasab, M., & Gol Mohammadian, M. (2012). Investigating the simple and multiple relationship between communication skills, loneliness and self-esteem with internet addiction in internet users of Dezful city. Social Psychology Research, 2(8), 1-16.
Chattopadhyay, S., Kumar, M., Singh, O. P., & Talukdar, P. (2020). Effect of Internet addiction on marital life. Industrial Psychiatry Journal, 29(2), 268-280.
Chern, K. C., & Huang, J. H. (2018). Internet addiction: Associated with lower health-related quality of life among college students in Taiwan, and in what aspects? Computers in Human Behavior, 84, 460-466.‏
Crocker, J. (2008). From egosystem to ecosystem: Implications for learning, relationships, and well-being. In H. Wayment & J. Brauer (Eds.), Transcending self-interest: Psychological explorations of the quiet ego (pp. 63-72). Washington, DC: American Psychological Association.
Crocker, J., Sommers, S. & Luhtanen, R. K. (2004). Self-worth: Progress and prospects. European Review of Social Psychology, 15, 133-181.
Ebrahimi, S., Khomernia, M., Parozan, N., Karamipour, M., Jamshid Zehi, H., Sotoudehzadeh, F., & Peyvand, M. (2018). Prevalence of Internet addiction and its relationship with quality of sleep and quality of life in students of Zahedan University of Medical Sciences. Journal of Health Faculty and Health Research Institute, 16 (2), 137-126.
Ebrahimpour, D., & Nakhshipour, E. (2018). The relationship between the amount of presence and activity in virtual space with the amount of marital compatibility among married men and women referring to counseling centers in Urmia. Women and Family Studies, 11(39), 133-153.
Forghani, M. M., & Khodamoradi, Y. (2018). The role of media literacy in the correction of Internet addiction (case study: Chaharmahal and Bakhtiari secondary school students). Culture-Information Studies, 20(45), 85-100.
Ghasemzadeh, L., Shahrarai, M., & Moradi, A. (2007), investigating the prevalence of Internet addiction and its relationship with loneliness and self-esteem in high school students in Tehran. Education Quarterly, 23(1), 68-41.
Guo, J. (2020). Relationship between the Internet and marital decision. In 2020 3rd International Conference on Humanities Education and Social Sciences (ICHESS 2020) (pp. 265-271). Atlantis Press.‏
Haj Mohammadi, F., & Haj Mohammadi, S. (2017). Ethical effects of using virtual space on marital bond and children's relationships in the family. Ethics Quarterly, 7(28), 209-224.
Hajizadeh Meymandi, M., Vakili Ghasem Abad, S., & Mirmangareh, A. (2015). Examining the relationship between psycho-social factors of Internet addiction (case study: female students of Yazd University, Women in Culture and Art Quarterly, 8(4); 473-492.
Isazadegan, A., Amiri, S., & Ghasimzadeh, S. (2017). Examining the role of family functioning, loneliness and self-esteem in teenagers' addiction to the Internet. Journal of Educational Psychology Studies, 14(27), 181-206.
Jahandar Lashaki, S., Hosseini, S., & Kakabraei, K. (2020). Causal pattern of relationships between the tendency to commit marital infidelity based on media consumption with the mediation of dysfunctional attitudes and emotional divorce. Women and Family Educational Cultural Quarterly, 15(51), 71-90.
Kanat-Maymon, Y., Almog, L., Cohen, R., & Amichai-Hamburger, Y. (2018). Contingent self-worth and Facebook addiction. Computers in Human Behavior, 88, 227-235.‏
Latifian, M., Arshi, M., & Eghlima, M. (2017). The Relationship between Internet Addiction and Emotional Divorce in Married Females in Tehran in 2016. Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences, 16 (6), 517-528.
Lee, J. Y., Kim, J. S., Kim, S. S., Jeong, J. K., Yoon, S. J., Kim, S. J., & Lee, S. M. (2019). Relationship between Health Behaviors and Marital Adjustment and Marital Intimacy in Multicultural Family Female Immigrants. Korean Journal of Family Medicine, 40(1), 31-50.
Lopez-Fernandez, O., & Kuss, D. J. (2020). Preventing harmful internet use-related addiction problems in Europe: A literature review and policy options. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(11), 3797.‏
Mahmoudpour, A., Dehghanpour, S., Yousefi, N., & Ijadi, S. (2020). Predicting women's marital intimacy based on mindfulness, conflict resolution patterns, perceived social support and social well-being. Social Psychology Research, 10(39), 83-102.
Mam Sharifi, P., Akbari Bajandi, N., & Asadi, N. (2020). Developing a prediction model for Internet addiction based on quality of life and life satisfaction with the mediating role of stress coping strategies. Journal of Cognitive Behavioral Sciences, 19(89), 541-551.
Milošević-Đorđević, J. S., & Žeželj, I. L. (2015). Psychological predictors of addictive social networking sites use: The case of Serbia. Computers in Human Behavior, 32, 229-234.
Moazzami Goudarzi, M., & Doagoyan, D. (2017). Investigating the effect of virtual space on the lifestyle of women in Tehran. Iranian Journal of Social Development Studies, 10(1), 8930-8935.
Mohammadi, P., & Arefi, M. (2015). The relationship between self-worth and communication styles with marital adjustment in women. Journal of Cognitive Psychology and Psychiatry, 2(4), 11-22.
 Norton, A. M., & Baptist, J. (2014). Couple boundaries for social networking in middle adulthood: Associations of trust and satisfaction. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace, 8(4), 14-32.
Nourbakhsh Dolagh, M. (2019). Predicting marital infidelity based on internet addiction in couples applying for divorce referring to the family court. Ardabil Police Science Quarterly, 6(23), 109-123.
Nurhayati, S. R., Faturochman., & Fadilla-Helmi, A. (2019). Marital Quality: A Conceptual Review. Buletin Psikologi, 27(2), 109 – 124
Pak Khesal, A., Seyfolahi, S., & Mirzaei, Kh. (2020). Investigating the relationship between feelings of loneliness, perceived support and marital satisfaction using virtual networks among Tehrani couples. Women's Strategic Studies, 22(87), 151-173.
Peykanian, R., & Farhadi, H. (2017). Examining Internet addiction, the amount of use of online messengers and Internet cheating as a cause of divorce in couples on the verge of divorce and divorced in Isfahan city. Cognitive and Behavioral Sciences Research, 7(1), 81-90.
Rahimi, M., Parandeh, R., & Naghipour, P. (2015). Sociological investigation of the relationship between virtual social networks and the coldness of marital relations of couples, a case study of spouses in the last 5 years of Khalkhal city. International Conference on New Approaches in Human Sciences.
Rezaei, S., & Farhadi, H. (2018). Investigating the effectiveness of quality of life therapy on feelings of loneliness and self-esteem of second-year high school female students with Internet addiction. Knowledge and Research in Applied Psychology, 19(1); 37-49.
Rezayatizadeh, A., Ziafar, S., Khoonsari, F., & Torabi, A. (2019). Prediction of Internet addiction based on self-esteem, quality of life and defense mechanisms in male students of first secondary school in Tehran. Shoshtar Journal of Social Sciences, 2(45), 23-40.
Rusll, B., & Clayton, MA (2014). Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. Department of Journalism, University of Missouri-Columbia, Columbia, Missouri, 17(7), 23-43.
SadeghiFard, M., Samavi, S. A., & Mohebbi, S. (2015). The Relationship between Problem-Solving Skills and Conflict Resolution Styles with Marital Intimacy and Compatibility among Couples. Academic Journal of Psychological Studies. 5(1), 67-76.
Sampaio, P Y S., Ito, E., & Sampaio, R A C. (2013). The association of activity and participation with quality of life between Japanese older adults living in rural and urban areas. Journal of Clinical Gerontology and Geriatrics, 4(2), 51-56.
Sevelko, K., Bischof, G., Bischof, A., Besser, B., John, U., Meyer, C., & Rumpf, H. J. (2018). The role of self-esteem in Internet addiction within the context of comorbid mental disorders: Findings from a general population-based sample. Journal of behavioral addictions, 7(4), 976-984.‏
Shojaei Jashoughani, R., Jazayeri, R., Ahmadi, A., & Etemadi, O. (2018). The effectiveness of individual counseling based on the harms of cyberspace on the quality of married women's marital relationship. Cultural-Educational Quarterly of Women and Family, 13(43), 75-92.
Stvil, N., Bell Mcdonald, K., & Cross-Barnet, C. (2018). A Qualitative Study of Black Married Couples’ Relationships with Their Extended Family Networks. Families in Society: The Journal of Contemporary Human Services, 99(4), 55-66.
Tian, Y., Qin, N., Cao, S., & Gao, F. (2021). Reciprocal associations between shyness, self-esteem, loneliness, depression and Internet addiction in Chinese adolescents. Addiction Research & Theory, 29(2), 98-110.‏
Tran, B. X., Hinh, N. D., Nguyen, L. H., Le, B. N., Nong, V. M., Thuc, V. T. M.,... & Ho, R. C. (2017). A study on the influence of internet addiction and online interpersonal influences on health-related quality of life in young Vietnamese. BMC public health, 17(1), 1-8.‏
WHOQOL-BREF Introduction, Administration, Scoring and Generic Version of the assessment. Available from: www.who.int/mental health/media/en/76. pdf Accessed, 2010.
Zarenejad, H., & Fazilatpour, M. (2015). The relationship between new social networks and the quality of married life. International Conference on New Approaches in Human Sciences.
Zhao, F., Zhang, Z. H., Bi, L., Wu, X. S., Wang, W. J., Li, Y. F., & Sun, Y. H. (2017). The association between life events and internet addiction among Chinese vocational school students: The mediating role of depression. Computers in Human Behavior, 70, 30-38.