تدوین مدل ساختاری عوامل روان‌شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان متاهل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، تنکابن، ایران.

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، سمنان ، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی و تعیین عوامل روان‌شناختی موثر بر عملکرد جنسی زنان و تدوین مدل ساختاری آن بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع همبستگی (مدل‌سازی معادلات ساختاری) است. از جامعه پژوهش، که شامل تمامی زنان ایرانی حاضر در فضای مجازی در سال 1399 بود با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 386 نفر انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش جهت ارائه مدل، از نرم افزار Amos استفاده شد. یافتهها: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد دانش جنسی، نگرش جنسی، خودکارآمدی جنسی و خودابرازی جنسی اثر غیرمستقیم به واسطه‌ی احقاق جنسی بر عملکرد جنسی داشتند (05/0>P). همچنین نگرش جنسی، خودکارآمدی جنسی و خودابرازی جنسی اثر غیرمستقیم به واسطه‌ی صمیمیت جنسی بر عملکرد جنسی داشته است (05/0>P). نتیجه‌گیری: به‌ نظر می‌رسد زمانی که زنان در انجام فعالیت‌های جنسی برای خود حقوق مسلمی مانند مطالبه فعالیت جنسی مورد تمایل، پذیرش وجود صمیمیت در روابط جنسی قائل هستند، به یک ادراک مثبتی در مورد چگونگی فعالیت جنسی در روابط زناشویی دست می یابند که این امر خود می تواند به کنش‌وری جنسی مطلوب کمک نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing A Structural Model of Psychological Factors Affecting Women's Sexual Function

نویسندگان [English]

  • Maliheh Kazemi Mojarad 1
  • javad khalatbari 2
  • Ameneh Moazedian 3
  • Nemat Sotodeh asl 4
1 1- Ph.D. Student of Psychology, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Tonekabon Branch, Tonekabon, Iran
3 Department of Psychology, Semnan branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychology, Islamic Azad University, Semnan Branch, Semnan, Iran
چکیده [English]

Several factors have a role in the formation of sexual activity, some of which have been identified in previous studies. In this regard, the aim of this study was to investigate and determine the psychological factors affecting women's sexual function and develop its structural model. The method of this study is correlation (structural equation modeling). From the study population, which included all Iranian women present in cyberspace in 2020, 386 people were selected using available sampling method. Amos software was used to analyze the research data to present the model. The findings of the present study showed that sexual knowledge, sexual attitude, sexual self-efficacy and sexual self-efficacy had indirect effect on sexual function> through sexual redress (P Also, sexual attitude, sexual self-efficacy and sexual self-efficacy had indirect effects on sexual function through sexual intimacy> (P It seems that when women have certain rights for themselves in performing sexual activities such as demanding sexual activity, accepting intimacy in sexual relationships, they gain a positive perception about how sexual activity in marital relationships can contribute to optimal sexual activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Function
  • Sexual Dysfunction
  • Mixed-Exploration Study