مقایسه شفقت به خود، سرسختی، بخشش در زنان بیمار مبتلا به فشار خون و افراد عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد ارسنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، ارسنجان، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش حاضر با هدف مقایسه شفقت به خود، سرسختی و بخشش در بیماران فشارخونی و افراد عادی انجام گرفت. روش پژوهش: طرح پژوهش از نوع پژوهش های علی- مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش حاضر بیماران زن مبتلا به فشارخون مراجعه کننده به درمانگاه‌های شهر شیراز و همچنین افراد عادی بود. تعداد 100 نفر شامل دو گروه 50 نفری از بیماران فشارخونی و افراد عادی به عنوان نمونه انتخاب شدند که بیماران فشارخونی که به دلیل داشتن مشکلات فشارخون زیر نظر پزشک بوده و به درمانگاه مراجعه نموده و شرایط شرکت در پژوهش را داشته باشند از آنان جهت انجام پژوهش دعوت شد. بیماران فشارخونی با روش نمونه گیری هدفمند از میان مراجعه کنندگان به درمانگاه ها انتخاب شد. همچنین افراد عادی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. افراد نمونه بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن، تحصیلات، وضعیت تاهل همتاسازی شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه شفقت خود فرم کوتاه ریس، پامیر، نف و ون‌گاچت (2011)، مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز (AHI) و پرسشنامه بخشش توسط ری، لوی‌اکانو، فلاک، اولیوسکی، هیم و مادیا  (2001). داده­­ها با استفاده از روش تحلیل واریانس چندمتغیره و نرم­افزار Spss.22 تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس حاکی از آن بود که بین شفقت به خود (72/94=F؛ 001/0>P) در بیماران فشارخونی و عادی تفاوت معنادار وجود داشت. همچنین بین سرسختی (78/43=F؛ 001/0>P) در بیماران فشارخونی و عادی تفاوت معنادار وجود داشت و بر اساس دیگر نتایج بین احساس مثبت (99/15=F؛ 001/0>P) و احساس منفی (08/19=F؛ 001/0>P) در بیماران فشارخونی و عادی تفاوت معنادار مشاهده شد. نتیجه‌گیری: متخصصان پزشکی مرتبط با فشار خون می توانند با در نظر گرفتن عامل استرس و ویژگی های روان شناختی پاتولوژیک بیماران که می تواند با ریسک بروز و عود این بیماری مرتبط باشد. به بیماران خود مشاوره با روان شناس و گذراندن دست کم یک دوره کامل روان درمانی مربوط به بیماری های روان تنی توصیه کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of self-compassion, hardiness, forgiveness in women with hypertension and normal subjects

نویسندگان [English]

  • Samad Shirinzadeh Dastgiri 1
  • Maryam Latifi 2
  • Nasibeh Daneshmand 2
  • Narjes Alsadat Alavenejad 2
  • Mahboubeh Samimipoor 3
  • Zahra Mirzaei 4
1 Assistant Professor, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 M.A in Clinical Psychology, Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran
3 M.A of General Psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
4 PhD student, Department of Psychology, Arsanjan Branch, Islamic Azad University, Arsanjan, Iran.
چکیده [English]

Aim: Background and purpose: Blood pressure is one of the most important causes of chronic disability in the world, which has chronic and progressive causes. The present study was conducted with the aim of comparing self-compassion, stubbornness and forgiveness in hypertensive patients and normal people. Method: The research design was of the type of causal-comparative research and the statistical population of the present study was female patients with blood pressure referred to the clinics of Shiraz city as well as normal people. A number of 100 people including two groups of 50 people of high blood pressure patients and normal people were selected as a sample, and high blood pressure patients who were under the supervision of a doctor due to blood pressure problems and visited the clinic and had the conditions to participate in the research were selected from them to conduct the research, Was invited Hypertensive patients were selected by targeted sampling from among those who referred to the clinics. Also, normal people were selected by available sampling method, the sample people were matched based on demographic characteristics such as age, education, and marital status. The measurement tools in this research were: Rees, Pamir, Neff and Vangacht (2011) self-compassion questionnaire short form, Ahvaz Psychological Toughness Scale (AHI) - and forgiveness questionnaire by Ray, Levikano, Flak, Olivski, Heim and Madia (2001). The data were analyzed using multivariate analysis of variance and Spss.22 software. Results: The results of analysis of variance indicated that there was a significant difference between self-compassion (F=94.72; P<0.001) in hypertensive and normal patients. Also, there was a significant difference between stubbornness (F=43.78; P<0.001) in hypertensive and normal patients, and based on other results, a significant difference was observed between positive feelings (F=15.99; P<0.001) and negative feelings in hypertensive and normal patients. Conclusion: Medical specialists related to blood pressure can consider the stress factor and pathological psychological characteristics of patients that can be related to the risk of occurrence and recurrence of this disease. Advise their patients to consult a psychologist and complete at least one complete course of psychotherapy related to psychosomatic diseases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Compassion
  • Hardiness
  • Forgiveness
  • Hypertension
روشن، رسول.، و شاکری، رضا. (1389). بررسی اعتبار و پایایی مقیاسی برای سنجش سرسختی روان شناختی دانشجویان. روان شناسی بالینی و شخصیت، 17(40): 57-45.
شاره، حسین (1397). رابطه سرسختی روان شناختی و نگرش مذهبی با امیدواری در بیماران قلبی عروقی، روانشناسی و دین. 11(4): 31-50.
صادقی، مجید.، و خسروی، صدراله (1395). نقش پیش بینی کنندگی الگوهای ارتباطی خانوادگی در میزان شفقت خود، ذهن آگاهی و سبک های تنظیم هیجان شناختی، مجله مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 2(10): 21-36.
خانزاده، عباسعلی.، فلاح مرتضی نژاد، سیده زینت.، طاهر، محبوبه.، و سید نوری، سیده زهرا (1396). نقش بخشش و رضایت از زندگی در تبیین خوددلسوزی دانشجویان دانشگاه گیلان، پژوهش های علوم شناختی و رفتاری، 7 (2): 45-30. 
میرمهدی، رضا.، کامران، اصغر.، مقتدایی، کمال.، و سلامت، منصوره (1398). نقش معنویت و بخشش در علائم روان‌شناختی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر قلب، پژوهشنامه روانشناسی مثبت، 1 (2): 58-41.
خسروی، صدالله.، صادقی، مجید.، و یابنده، محمدرضا (1392). کفایت روانسنجی مقیاس شفقت خود(SCS)، روش ها و مدل های روان شناختی، 3 (4): 47-59.
نجاریان، بهمن.، و مهرابی زاده هنرمند، مهناز. (1378). ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش سرسختی روانشناختی. مجله روانشناسی، 3(5): 271-285
زندی پور، آزاد.، و ناهیدپور، فرزانه (1390). بررسی رابطه‌ی ویژگی‌های شخصیتی، بخشش و سلامت روان در زوج‌های مراجعه‌کننده به مراکز بهداشت گچساران، فصلنامه زن و جامعه، 2 (6): 18-1.
سعیدیان، کورش.، سهرابی، احمد.، و زمستانی، مهدی. (1398). اثربخشی درمان متمرکز بر شفقت بر میزان فشارخون و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فشارخون بالا . مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ۲۷ (۱):۱۶۱-۱۶۹.
بازیار، صادق (1395). مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک زندگی در بین بیماران فشار خونی و افراد عادی در شهر نورآباد، مجله: مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 2(4): 84-68.
بایرامی، شایسته.، فتحی، یداله.، محمدی نسب، سمانه.، براتی، مجید.، و محمدی، یونس (1396). ارتباط بین رفتارهای خودمراقبتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت شهر همدان، مجله آموزش و سلامت جامعه، 4 (1): 27-20.
علیزاده موسوی، ابراهیم.، احدی، حسن.، جمهری، فرهاد.،  و کرمی نیا، رضا (1389). بررسی رابطه سرسختی و سبک‌های اسناد با راهبردهای مقابله ای و سلامت روانی، فصلنامه پژوهشنامه تربیتی، 6 (23): 27-1.
References
Barnard, L. K., & Curry, J. F. (2011). Self-compassion: Conceptualizations, correlates, & interventions. Review of general psychology15(4), 289-303.
Bennett-Goleman, T. (2001). Emotional alchemy: How the mind can heal the heart. New York:Three Rivers Press
Golby, J., & Sheard, M. (2004). Mental toughness and hardiness at different levels of rugby league. Personality and individual differences37(5), 933-942.
Koeing ,G. (2012). Spirituality wellness and quality of life. New York: SRM.
Lee, S. Y., Park, M. C., Choi, S. C., Nah, Y. H., Abbey, S. E., & Rodin, G. (2000). Stress, coping, and depression in non-ulcer dyspepsia patients. Journal of Psychosomatic Research49(1), 93-99.
Luskin, F. M. (1999). The effect of forgiveness training on psychosocial factors in college-age adults. Stanford University.
Maddi, S.R.  & Kobasa, S.C. (2002). The hardy executive. Health under stress. Homewood, II: Dow Jones. Irwin.
Neff, K. D. (2011). Self‐compassion, self‐esteem, and well‐being. Social and personality psychology compass5(1), 1-12.
Neff, K. D., & Pommier, E. (2013). The relationship between self-compassion and other-focused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators. Self and identity12(2), 160-176.
Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D., & Van Gucht, D. (2011). Construction and factorial validation of a short form of the self‐compassion scale. Clinical psychology & psychotherapy18(3), 250-255.
Rye, M. S., Loiacono, D. M., Folck, C. D., Olszewski, B. T., Heim, T. A., & Madia, B. P. (2001). Evaluation of the psychometric properties of two forgiveness scales. Current psychology20(3), 260-277.