اعتباریابی الگوی بومی(اسلامی-ایرانی) فرزندپروری شفقت ورزانه بر اساس نظر متخصصان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مشاوره، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 گروه مشاوره دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

4 دانشیار گروه مشاوره، واحد یزد، دانشگاه آزاد، یزد، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش ارائه الگوی بومی(اسلامی-ایرانی) فرزندپروری شفقت ورزانه بر اساس نظر متخصصان بود. روش پژوهش: این پژوهش از نوع آمیخته با هدف اعتباریابی الگوی بومی اجرا می‌شود. جامعه آماری پژوهش حاضر در بخش کیفی و کمّی کلیه متخصصان در حوزه مطالعات فرزندپروری و الگوهای بومی-اسلامی خواهند بود. نمونه ها در بخش کیفی از بین افراد متخصص به روش هدفمند و بر مبنای اشباع نظری خبرگان پژوهش و در بخش کمّی به شیوه غیر تصادفی در دسترس انتخاب خواهد شد، ابزار پژوهش در بخش کیفی شامل مصاحبه عمیق و در بخش کمّی نیز پرسشنامه محقق ساخته بوده است. یافته‌ها: در نهایت این نتیجه حاصل شده است که الگوی فرزندپروری بومی اسلامی ایرانی شفقت ورزانه با مولفه‌های خدامحوری رفتار والدین، احوالات مادر در ایام بارداری و شیردهی، دعوت فرزندان به فضایل اخلاقی، دلسوزی عمیق برای فرزندان، دعای خیر در حق والدین و فرزندان، اعتقاد به باارزش بودن فرزندان، آموزش صحیح فرزندان، تربیت صحیح و متفاوت در هفت سال اول و دوم و سوم، الگو بودن رفتار والدین، رسیدن به من حقیقی، اهل عمل بودن از روایی کمی صوری و روایی محتوایی مطلوبی برخوردار است. یعنی ملاحظه می‌گردد که تمامی بارهای عاملی سئوالات بالاتر از 5/0 بدست آمده است و این حاکی از تایید روایی سازه گویه‌ها می‌باشد. نتیجه‌گیری: طی تحلیل عاملی تاییدی نیز مشخص گردید مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر از برازش مطلوبی برخوردار است. بنابراین این الگو از اعتبار کافی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a native (Islamic-Iranian) model of compassionate parenting based on the opinion of experts

نویسندگان [English]

  • malihe afkhami ardekani 1
  • Saeed Vaziri Yazdi 2
  • Yasser Rezapour Mirsaleh 3
  • mohamad hosein falah 4
1 PhD student in counseling, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology and Educational Sciences, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran
4 Associate Professor of Counseling Department, Yazd Branch, Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

One of the important issues in the field of compassionate parenting is the use of styles in accordance with the cultural and indigenous principles of Iranian society. Therefore, the aim of this research was to provide a native (Islamic-Iranian) model of compassionate parenting based on the opinion of experts. This research is of mixed type with the aim of validating the local model. The statistical population of this research in the qualitative and quantitative part will be all specialists in the field of parenting studies and native-Islamic patterns. In the qualitative part, the samples will be selected from among the experts in a targeted way and based on the theoretical saturation of the research experts, and in the quantitative part, in a non-random way. Is. Finally, the conclusion has been reached that the native Iranian Islamic parenting model is compassionate with God-centered components of parents' behavior, mother's conditions during pregnancy and breastfeeding, calling children to moral virtues, deep compassion for children, good prayers for parents and children, belief in Valuableness of children, proper education of children, correct and different upbringing in the first, second and third seven years, being a role model for parents' behavior, reaching the true self, and being a practical person have good quantitative validity and content validity. That is, it can be observed that all the factor loadings of the questions are higher than 0.5, and this indicates the confirmation of the construct validity of the items. Also, during the confirmatory factor analysis, it was also determined that the structural equation model in the present study has a good fit. Therefore, this model has sufficient validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indigenous pattern
  • parenting
  • compassion
  • parents