اثربخشی توانمندسازی خانواده برتغییرجوعاطفی خانواده وپیشگیری از اعتیاد در نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی توانمندسازی خانواده مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی بر تغییر جو عاطفی خانواده و پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد بود. مواد و روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل و پیگیری بود که جامعه آماری آن را نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد که جهت ترک اعتیاد به مراکز ترک اعتیاد دارویی شهر تبریز مراجعه کرده بودند تشکیل داده بود که از بین آنها 30 نفر به روش هدفمند و در دسترس نمونه‌گیری شده و با گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه جو عاطفی خانواده نوردگاه فرد (1373) و مقیاس گرایش به اعتیاد موسوی و همکاران (1387) گردآوری و با تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد. نتایج: نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توانمندسازی خانواده بر تغییر جو عاطفی خانواده و پیشگیری از اعتیاد در نوجوانان دارای والدین وابسته به مواد اثربخش بوده و این اثربخشی در پیگیری سه ماهه پایدار است. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج پژوهش حاضر می‌توان نتیجه گرفت که توانمندسازی خانواده مبتنی بر یادگیری اجتماعی-هیجانی جزو درمان‌های اثربخش بر جو عاطفی خانواده و پیشگیری از اعتیاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the effectiveness of family-based empowerment on changing the emotional atmosphere of the family and prevention of addiction in adolescents with substance-dependent parents

نویسندگان [English]

  • Nasrin Rahbari Ghazani 1
  • Nader Hajloo 2
  • seyfollah Aghajani 3
1 Mohaghegh ardabili university
2 professor of Mohaghegh ardabaili university
3 associateprofessorof mohaghegh ardabili university
چکیده [English]

Abstract
Objective: The aim of this study was to investigate the effectiveness of family empowerment based on socio-emotional learning on changing the emotional atmosphere of the family and prevention of addiction in adolescents with substance dependent parents. Materials and Methods: The method of the present study was quasi-experimental with pre-test-post-test design and control and follow-up group. The statistical population consisted of adolescents with substance dependent parents who had referred to drug addiction treatment centers in Tabriz. 30 of them were sampled in a targeted and accessible manner and were randomly assigned to the experimental and control groups. Research data were collected using the Nordgah Fard Family Emotional Atmosphere Questionnaire (1994) and the Mousavi et al. Addiction Tendency Scale (2008) and analyzed by repeated measures analysis of variance. Results: The results of the present study showed that family empowerment is effective on changing the emotional atmosphere of the family and prevention of addiction in adolescents with substance dependent parents and this effectiveness is stable in quarterly follow-up. Discussion and Conclusion: According to the results of the present study, it can be concluded that family empowerment based on socio-emotional learning is one of the effective therapies on the emotional atmosphere of the family and addiction prevention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social-Emotional Learning
  • Family Emotional Atmosphere
  • Prevention
  • Addiction