اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خواب و حل مسأله در دختران 14 تا 16 ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاداسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

هدف: این تحقیق با هدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر مشکلات خواب و حل مسأله انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش از نوع نیمه‌تجربی با طرح پیش ‏آزمون- پس ‏آزمون با گروه کنترل و پیگیری 3 ماهه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر 14 تا 16 ساله مشغول به تحصیل در مقطع متوسطه شهر کرمانشاه در سال 400-1399 بود. با روش نمونه‏گیری در دسترس تعداد 60 دانش ‏آموز دختر انتخاب و به شیوه تصادفی ‏سازی (قرعه‏ کشی) به دو گروه مساوی 20 نفری گمارش شدند. گردآوری داده ‏ها با پرسشنامه حل مسأله (هپنر و پترسون، 1988) و پرسشنامه سنجش خواب (بویس و همکاران، 1989) انجام شد. برای تحلیل داده ‏ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 25 با روش‏های آمار توصیفی، پیش فرض ‏های آماری و تحلیل واریانس با اندازه‏ گیری مکرر و آزمون بن‏فرونی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد به طور معناداری بر بهبود مهارت حل مسأله و ابعاد آن در افراد گروه آزمایش اثربخش بوده است. همچنین، نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر مهارت حل مسأله افراد گروه آزمایش تأثیر مثبتی داشته است. نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با بهره‌گیری از فنونی همانند کاربرد تکنیک‌های ذهنی، مشاهده خود به عنوان زمینه، تکنیک‌های گسلش شناختی، تصریح ارزش‌ها و عمل متعهدانه می‌تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش مشکلات خواب و بهبود شیوه های حل مسئله در دختران نوجوان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance and commitment-based therapy on sleep and problem solving in 14-16 year old girls

نویسندگان [English]

  • zahra rezaei rozbahani 1
  • Azita chehri 2
  • Gelavij Mahmoodi 2
1 PhD student in Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Objective: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on sleep problems and problem solving. Methods: This quasi-experimental study was a pre-test-post-test design with a control and follow-up group for 3 months. The statistical population of this study included all 14 to 16 year old female students studying in high school in Kermanshah in 1399-1400. By available sampling method, 60 female students were selected and randomly assigned to two equal groups of 20 people. Data were collected using a problem-solving questionnaire (Hepner and Patterson, 1988) and a sleep assessment questionnaire (Boyce et al., 1989). For data analysis, SPSS software version 25 was used with descriptive statistics, statistical assumptions and analysis of variance with repeated measures and Bonferroni test. Results: The results showed that acceptance and commitment treatment was significantly effective in improving problem solving skills and its dimensions in the experimental group. Also, the results showed that acceptance and commitment therapy had a positive effect on problem solving skills of the experimental group. Conclusion: Based on the findings of the present study, it can be concluded that acceptance and commitment therapy using techniques such as mental techniques. Self-observation as a context, cognitive fault techniques, values, and committed action can be used as an effective treatment to reduce sleep problems and improve problem-solving techniques in adolescent girls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment therapy
  • sleep problems
  • problem solving
  • adolescents
ایزدی، مهنوش.، و رسولی، آراس. (1398). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر بهبود افسردگی و کیفیت خواب زنان مبتلا به افسردگی پس از زایمان. مجله پژوهش در پرستاری ایران. 14(1):28-21.
جلیلی، اکبر.، حجازی، مسعود.، انتصار فومنی، غلامحسین.، و مروتی، ذکراله. (1397). رابطه فراشناخت و عملکرد تحصیلی با میانجی گری حل مسئله. فصلنامه سلامت روان کودک. 5(1):94-83.
خزائی، حبیب اله.، و زکی ای، علی. (1398). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر مشکلات تنظیم هیجان و کیفیت خواب در بیماران مبتلا به بی خواب مزمن. مجله علوم پزشکی مازندران. 29(178):63-52.
سادوک، بنیامین جیمز.، سادوک، ویرجینیا آلکوت.، و روئیز، پدرو. (1398). خلاصه روان پزشکی کاپلان و سادوک (علوم رفتاری/ روان پزشکی). جلد سوم. ترجمه فرزین رضاعی. تهران: نشر دانژه.
شکوهی یکتا، محسن.، و زمانی، نیره. (1391). کاربرد آموزش حل مسئله بین فردی در کاهش رفتارهای مشکل ساز دانش آموزان دیرآموز. مجله روش‌ها و مدل‌های روان شناختی. 2(8):71-55.
شاملی، لیلا.ف داوودی، مریم.، و متقی دستنایی، شکوفه. (1398). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر حافظه منطقی و حل مسئله در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس. مجله روانشناختی شناختی. 7(2):62-51.
کولب، برایان.، و ویشاو، یانک. (1398). مبانی نوروسایکولوژی انسان. جلد اول. ترجمه احمد علی پور و غلامرضا چلبیانلو. تهران: نشر ارجمند.
References
Cassale AD, Sorice S, Padovano A, Simmaco M, Ferracuti S, Lamis DA, et al. (2019). Psychopharmacological Treatment of Obsessive-Compulsive Disorder (OCD). Curr Neuropharmacol. 17(8): 710–736.
Gupta AK, Mongia M, Garg AK. (2017). A descriptive study of behavioral problems in schoolgoing children. Ind Psychiatry J. 26(1):91-94.
Hahn M, Joechner AK, Roell J, Schabus M, Heib DP, Gruber G. (2019). Developmental changes of sleep spindles and their impact on sleep‐dependent memory consolidation and general cognitive abilities: A longitudinal approach. Dev Sci. 22(1): e12706.
Kioskli, K., Scott, W., Winkley, K., Godfrey, E., & McCracken, L. M. (2020). Online acceptance and commitment therapy for people with painful diabetic neuropathy in the United Kingdom: A single-arm feasibility trial. Pain Medicine, 21(11), 2777-2788.
Kaiser T, Li J, Pollmann-Schult M, Song AY. (2017). Poverty and Child Behavioral Problems: The Mediating Role of Parenting and Parental Well-Being. Int J Environ Res Public Health. 14(9):120-34.
Lynn Mulvey K, Boswell C, Zheng J. (2017). Causes and Consequences of Social Exclusion and Peer Rejection Among Children and Adolescents. Rep Emot Behav Disord Youth. 17(3):71-75.
Montgomery, L., Burlew, A. K., Haeny, A. M., & Jones, C. A. (2020). A systematic scoping review of research on Black participants in the National Drug Abuse Treatment Clinical Trials Network. Psychology of addictive behaviors, 34(1), 117.
Puolakanho A, Lappalainen R, Lappalainen  P, Muotka JS, Hirvonen R, Eklund KM, et al. (2019). Reducing Stress and Enhancing Academic Buoyancy among Adolescents Using a Brief Web-based Program Based on Acceptance and Commitment Therapy: A Randomized Controlled Trial. J Youth Adolesc. 48(2): 287–305.
Rothenberg WA, Lansford JE, Alampay L, Al-Hassan S, Bacchini D, Bornstein MH, Et al. (2020). Examining effects of mother and father warmth and control on child externalizing and internalizing problems from age 8 to 13 in nine countries. Dev Psychopathol. 32(3): 1113–1137.
Rasmawati, R., Keliat, B. A., & Susanti, H. (2020). Improvement in Patients’ Ability to Care for Anxiety and Impaired Body Image: A Case Report of Acceptance and Commitment Therapy and Family Psychoeducation. Jurnal Keperawatan Indonesia, 23(2), 102-110.
Ogundele MO. (2018). Behavioural and emotional disorders in childhood: A brief overview for paediatricians. World J Clin Pediatr. 7(1):9-26.
Sadeh N, Spielberg JM, Logue MW, Hayes JP, Wolf E. (2019). Linking Genes, Circuits, and Behavior: Network Connectivity as a Novel Endophenotype of Externalizing. Psychol Med. 49(11): 1905–1913.
Sauvet, F., Arnal, P. J., Tardo-Dino, P. E., Drogou, C., Van Beers, P., Erblang, M.,... & Léger, D. (2020). Beneficial effects of exercise training on cognitive performances during total sleep deprivation in healthy subjects. Sleep medicine, 65, 26-35.
Smith MT, McCrae C, Cheung J, Martin JL, Harrod CG. (2018). Use of Actigraphy for the Evaluation of Sleep Disorders and Circadian Rhythm Sleep-Wake Disorders: An American Academy of Sleep Medicine Systematic Review, Meta-Analysis, and GRADE Assessment. J Clin Sleep Med. 14(7): 1209–1230.
***