مدل‌یابی نشانه‌های شخصیت مرزی بر اساس دلبستگی: نقش میانجی تمایز یافتگی خود و بدتنظیمی هیجانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، مدل‌یابی نشانه‌های شخصیت مرزی بر اساس دلبستگی: نقش میانجی تمایز یافتگی خود، و بدتنظیمی هیجانی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی و به روش همبستگی (با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری) است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه دختر و پسر جوان دانشجوی دانشگاه آزاد شهر تهران بود که در سال تحصیلی 98-99 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش حاضر شامل 370 نفر بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه شخصیت مرزی (لیشنرنیگ، ۱۹۹۹)، پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک - ساختار رابطه (فرالی، والرو برنان، 2000)، پرسشنامه تمایزیافتگی خود اسکورن و فریدلندر (1998) و مقیاس دشواری تنظیم هیجانی گرتز و رومر (2004) به دست آمد. در پژوهش حاضر میانگین، انحراف معیار، همبستگی و نرمال بودن توزیع متغیر های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی بررسی شد. همچنین به منظور تحلیل داده‌ها و پاسخ به پرسش‌های پژوهش از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده می شود که بعد از تحلیل عاملی تاییدی - در قسمت مدل اندازه‎گیری در قسمت مدل معادله ساختاری روابط علّی موجود میان متغیرهای مکنون مورد بررسی قرار می گیرد. در قسمت مدل تابع ساختاری شدت روابط علّی (مستقیم، غیر مستقیم و کل) میان متغیرهای مکنون و مقدار واریانس تبیین شده در کل مدل مشخص می شود. یافته‌ها: نتایج نشان داد دلبستگی (41/0=β)، تمایزیافتگی خود (24/0=β)، و تنظیم هیجان (31/0=β) دارای اثر مستقیم بر نشانه‌های شخصیت مرزی است (001/0>P). تمایز یافتگی خود و بدتنظیمی هیجانی در رابطه نشانه‌های شخصیت مرزی و دلبستگی دارای نقش میانجی بود. نتیجه گیری: در نتیجه می توان نتیجه گرفت مدل‌یابی نشانه های شخصیت مرزی بر اساس دلبستگی با نقش میانجی تمایز یافتگی خود، و بدتنظیمی هیجانی از برازش مطلوب برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling borderline personality traits based on attachment: the mediating role of self-differentiation and emotional dysregulation

نویسندگان [English]

  • Effat Shirazi 1
  • Mehdi Ghasemi Motlagh 2
  • Behrang Esmaeeli Shad 3
  • abolfazl bakhshipoor 4
1 PhD student, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
3 Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
4 4. Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to model borderline personality traits based on attachment: the mediating role of self-differentiation, and emotional dysregulation. Methods: The present study is descriptive and correlational (using structural equation modeling). The statistical population studied in this study included all male and female undergraduate and graduate students of Tehran Azad University who were studying in the 2019-20 academic year. The sample of the present study included 370 people who were selected by purposive sampling. Data were obtained using the Borderline Personality Questionnaire (Leishnring, 1999), the Revised Relationships-Relationship Structure Questionnaire (Fraley, Valero Brennan, 2000), the Scorne and Friedlander Self-Differentiation Questionnaire (1998), and the Gretz and Roemer Emotion Regulation Difficulty Scale. (2004). In the present study, the mean, standard deviation, correlation and normality of the distribution of research variables were investigated using descriptive statistics. Also, in order to analyze the data and answer the research questions, the structural equation modeling method is used, which after confirmatory factor analysis - in the measurement model section, in the structural equation model section, the causal relationships between latent variables are examined. In the model part of the structural function, the intensity of causal relationships (direct, indirect and total) between latent variables and the amount of variance explained in the whole model is specified. SPSS and Amos software version 21 were used for this purpose. Results: The results showed that attachment (β=0.41), self-differentiation (β=0.24), and emotion regulation (β=0.31) had a direct effect on borderline personality symptoms (P<0.001). Self-differentiation and emotional dysregulation mediated the relationship between borderline personality traits and attachment. Conclusion: As a result, it can be concluded that the modeling of borderline personality traits based on attachment to the mediating role of self-differentiation, and emotional dysregulation has a favorable fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Borderline personality
  • Attachment
  • Self-differentiation
  • Emotional dysregulation