تدوین الگوی رضایت جنسی براساس فاکتورهای شناختی (رابطه جنسی اشتراکی، دشواری تنظیم هیجانی، تمایز یافتگی) اجتماعی (اعتماد در رابطه بین فردی) اخلاقی (عدالت اخلاقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روانشناسی بالینی، واحد سمنان،‌ دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، سمنان، ‌ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی از انجام این پژوهش تدوین الگو رضایت جنسی بر اساس فاکتورهای شناختی، اجتماعی، اخلاقی است و روشن شدن اهمیت این فاکتورها در بهبود و ارتقا کیفیت رضایت رابطه جنسی سالم تر افراد می باشد. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش توصیفی، معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل ۳۰۰ نفر (۱۲۹مرد و ۱۶۱ زن) متاهل و مجرد که تجربه رابطه جنسی را داشته‌اند و از تحصیلات دیپلم تا دکتری را شامل می شدند بود. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه رضایت جنسی، پرسشنامه دشواری های تنظیم، پرسشنامه رابطه جنسی، پرسشنامه مقیاس تمایز یافتگی، پرسشنامه اعتماد در روابط بین فردی و پرسشنامه عدالت اخلاقی به دست آمد. کلیه اطلاعات بدست آمده از این پژوهش به وسیله نسخه ۲۲ نرم افزار SPSS براساس شاخص های آمار توصیفی مانند فراوانی، میانگین و انحراف معیار تجزیه و تحلیل گردید و روش تحلیل مسیر استفاده شد. یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد رضایت جنسی با رابطه جنسی اشتراکی با توجه به مقدار ۴۲۷/۰با دشواری تنظیم هیجانی به مقدار ۲۵۸/۰، با تمایز یافتگی به مقدار ۲۴۳/۰ ، اعتماد در رابطه بین فردی به مقدار ۲۶۹/۰، عدالت اخلاقی به مقدار ۱۷۵/۰ با رضایت جنسی دیده می شود. نتیجه گیری: ابعاد فردی و بین فردی انسان ها روی رضایت جنسی می تواند تاثیرگذار باشد. پیشنهاد می شود آموزش های لازم با توجه به ابعاد مختلف انسانی به شکل الگویی که تمرکز آن روی مسائل شناختی، روابط بین فردی و بعد اخلاقی است صورت گیرد و شرایطی برای ارتقا رضایت جنسی و تداوم آن در محیطی امن و سالم مهیا شود تا به تداوم این مسیر کمک کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model of sexual satisfaction based on cognitive factors (shared sex, difficulty in emotional regulation, differentiation), social (trust in interpersonal relationship), moral (moral justice)

نویسندگان [English]

  • Avisa Khabiri Pooya 1
  • Mohsen Mohammadi 2
  • Abolfazl Karami 3
  • Ishaq Rahimian Boogar 4
1 Ph.D. Student, Department of Psychology, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 PhD in Psychology, Retired Associate Professor of Allmeh Tabatabaei University, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Semnan Branch, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Semnan, Iran
چکیده [English]

Aim: The main purpose of this study is to develop a model of sexual satisfaction based on cognitive, social and moral factors, and to clarify the importance of these factors in improving the quality of sexual satisfaction of healthier people. Method: This research is a structural equation in terms of applied purpose and descriptive method. The statistical population of this study included 300 people (129 men and 161 women) married and single who had sexual experience and ranged from diploma to doctorate. Data were obtained using Sexual Satisfaction Questionnaire, Adjustment Difficulties Questionnaire, Sexuality Questionnaire, Differentiation Scale Questionnaire, Interpersonal Trust Questionnaire and Moral Justice Questionnaire. All information obtained from this study was analyzed by SPSS software version 22 based on descriptive statistics such as frequency, mean and standard deviation and the path analysis method was used. Results: The results showed that sexual satisfaction with shared sex according to the value of 0.427 with difficulty of emotional regulation to the value of 0.258, with differentiation to the value of 0.243, trust in interpersonal relationship to the value of 0.269, Moral justice in the amount of 0.175 is seen with sexual satisfaction. Conclusion: Individual and interpersonal dimensions of human beings can affect sexual satisfaction. It is suggested that the necessary training be done according to different human dimensions in the form of a model that focuses on cognitive issues, interpersonal relationships and moral dimension and provide conditions for promoting sexual satisfaction and its continuation in a safe and healthy environment to continue. This route will help.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sexual Satisfaction
  • Shared Sex
  • Emotional Difficulty Regulation
  • Differentiation
  • Moral Justice