نقش میانجی ویژگی های شخصیتی در رابطه بین صمیمیت خانواده مبدا با اهمال کاری تحصیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

2 استادیار گروه روان شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

4 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی ویژگی های شخصیتی در رابطه بین صمیمیت خانواده مبدا با اهمال کاری تحصیلی است. بدین منظور 300 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد بابل به صورت در دسترس پرسشنامه های خانواده مبدا (FOS)، اهمال کاری تحصیلی سولومون و راثبلوم و سنجش‌ صفات ‌پنج‌گانه شخصیتی(NEO-FFI) را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل مسیر از طریق آزمون بوت استرپ و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. براساس یافته های پژوهش همه ویژگی های شخصیتی روان آزرده خویی، برون‌گرایی، تجربه پذیری، توافق‌ جویی و وظیفه شناسی توانستند در رابطه با صمیمیت خانواده مبدا و اهمال کاری تحصیلی به عنوان متغیر میانجی ایفای نقش کنند اما ویژگی روان آزرده خویی تاثیرش به طور منفی بود. در واقع می توان گفت در خانواده سالم رشد صمیمت و اعتماد به نفس منجر به شکل گیری ویژگی های شخصیتی همچون فعال بودن، وظیفه شناسی و نیز همدلی خواهد شد که بر پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمال کاری تاثیرگذارند. در حالی که افراد روان آزرده‌خو با حس ناامنی و اضطراب بیشتر، معمولا با درگیری و تعارض، مانع ایجاد محیطی سرشار از شادی شده و کاهش حساسیت افراد نسبت به هم، کاهش اعتماد بین آنها را نیز سبب می شود. همچنین بجای بیان احساسات به طور منطقی، با رفتار پرخاشگرانه و خصومت بیشتر، مانع پیشرفت تحصیلی و افزایش اهمال کاری می شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mediating role of personality traits in the relationship between the intimacy of the source family and academic procrastination

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohsen Ebrahimi 1
  • Rajabali Mohammadzadeh Admalaei 2
  • Jamale Sadeghi 3
  • Aliasghar Abbasi Asfajir 4
1 Ph.D. student, Department of Psychology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
4 Associate Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the mediating role of personality traits in the relationship between the intimacy of the source family and academic procrastination. To this end, 300 male and female students of Babylon Azad University completed the Family Origin Questionnaire (FOS), Solomon and Rothblum Academic Procrastination, and the Five Personality Traits Assessment (NEO-FFI). Data were analyzed using path analysis method through bootstrap test and structural equation modeling. According to the research findings, all personality traits of psychosis, extraversion, empiricism, agreement-seeking and conscientiousness could play a role as a mediating variable in relation to the family of origin and academic procrastination, but the characteristics of psychosis affect It was negative. In fact, it can be said that in a healthy family, the growth of intimacy and self-confidence will lead to the formation of personality traits such as activism, conscientiousness and empathy that affect academic achievement and reduce procrastination. While mentally disturbed people with a greater sense of insecurity and anxiety, usually with conflict and conflict, prevent the creation of an environment full of happiness and reduce the sensitivity of people to each other, also reduces the trust between them. They also hinder academic achievement and increase procrastination, instead of expressing emotions logically, with more aggressive and hostile behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Origin family intimacy
  • personality traits
  • academic procrastination