مقایسه اثربخشی شفقت ورزی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهزیستی روانشناختی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی،گروه روانشناسی،واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی و مشاوره، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسلامی، بجنورد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی شفقت ورزی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) بر بهزیستی روانشناختی انجام شد. و از جایی که از جمله دغدغه های متخصصان آموزشی هر جامعه‌ای، بررسی مشکلات عاطفی، روانی و رفتاری دانش آموزان از طرفی و ارتقاء سطح بهداشت روانی آنان از طرفی دیگر می باشد، به نظر می رسد این دو روش می توانند در این راستا به افزایش بهزیستی روانشناختی دانش‌آموزان کمک نمایند. این مطالعه، یک پژوهش تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون باپیگیری و گروه کنترل بود. جامعه پژوهش، دانش آموزان پسر پایه یازدهم در ناحیه چهار آموزش و پرورش شهر مشهد در سال تحصیلی ۱۴۰1 - ۱۴۰0 بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای، از مدارسی که دارای حداقل چهار پایه یازدهم بودند یک مدرسه به شیوه تصادفی انتخاب و سپس سه کلاس به شیوه تصادفی انتخاب و به صورت قرعه‌کشی در سه گروه جایگزین شدند. گروه‌های آزمایش در ۸ جلسه 90 دقیقه ای به تفکیک با روش های شفقت ورزی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) آموزش دیدند و گروه کنترل،آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش، مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف ( فتحی آشتیانی و همکاران، ۱۳۹۵) بود. داده ها در نرم افزار spss25 با روش های تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر عاملی تک متغیّره و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند. نتایج حاکی از اثربخشی هر دو روش شفقت و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) در افزایش بهزیستی روانشناختی بود (001/0 <P ). همچنین بین دو روش آموزشی در افزایش بهزیستی روانشناختی تفاوت معنی داری وجود نداشت (05/0 <P ). با توجه به یافته های پژوهش حاضر، برای افزایش بهزیستی روانشناختی دانش آموزان می توان از روش های شفقت ورزی و آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the effectiveness of compassion and acceptance and commitment training (act) on psychological well-bing

نویسندگان [English]

  • Hosein Soleimanpour Moghaddam 1
  • Ali Saiedi 2
  • Hossein Mahdian 3
1 Phd Student of Educational Psychology, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
2 Assistant of Professor, Department of Psychology, Farhangian University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Bojnourd Branch, Islamic Azad University, Bojnourd, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study is comparison the effectiveness of compassion and acceptance and commitment rtraining (act) on psychological well-bing. This study was experimental with a pre-test and post-test design with control group. Research population consisted of 11th grade students in four districts of Mashhad in 2021-22 academic years. From schools that had at least 4 classrooms of 11th grade, one school were selected by cluster sampling. After visiting that school, three classes were randomly selected and divided lnto three equal groups.the experimental groups recieved 8 sessions of 90 minutes separately, with methods of the compassion and aecep tance and cammi tment - based training (act) and the control group didnot receive training.Research tools was pschological well-Bing scale (Ryff,1989).Data in spss-25 were analyzed with univaiate analysis of variance, with repeated measures and Bonferroni hoc methods. results indicated the effectiveness of both methods, compassion and acceptance and commitment training (act), in increasing psychological well-bing was (P˂0/001). Also was no significant difference between methods in increasing pschological well-Bing (P > 0/05). According to the findings of the present study,to increase pschological well-Bing for students,methods of compassion and acceptance and commitment training can be used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Compassion
  • Acceptance and Commitment Training
  • pschological well-Bing