بررسی تأثیر میزان رضایت از انواع ازدواج بر تداوم و کیفیت زندگی زناشویی در جامعه ایرانی (مطالعه موردی: زنان متأهل شهر تهران مناطق 1، 2، 6، 8، 12)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شاسی فرهنگی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه جامعه شناسی، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

3 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد اصفهان (خوراسگان) دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر میزان رضایت از انواع ازدواج بر تداوم و کیفیت زندگی زناشویی در میان زنان متأهل شهر تهران بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با ابزار پرسشنامه و به روش پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه زنان متأهل شهر تهران در مناطق 1، 2، 6، 8، 12 در سال 1399 بود که از طریق فرمول کوکران 384 نفر به‌عنوان جمعیت نمونه محاسبه گردید. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی زناشویی گراهام بی اسپنیر (RDAS) برادبوری، فینچام و بیچ (۲۰۰۰) و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ اولسون (1998) به‌دست‌آمده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش انجام شد، در بخش اول و طراحی مدل از نرم‌افزار PLS در بخش دوم و آزمون فرضیه‌ها از آزمون رگرسیون با نرم‌افزار SPSS-22 انجام گرفت.. یافته‌ها: نتایج نشان داد انواع ازدواج باکیفیت زندگی و تداوم آن رابطه دارند (P≤0/05)؛ اما در نوع ازدواج تحمیلی این رابطه معکوس است (P>0/05). نتیجه‌گیری: در می‌توان نتیجه گرفت که ازدواج به چه شکلی صورت پذیرد بر سرنوشت ازدواج یک زوج اثرگذار خواهد بود؛ بنابراین فرهنگ‌سازی در اینجا بسیار ضروری جلوه می‌نماید تا به‌مرور از ازدواج‌هایی که به‌صورت تحمیلی و در سنین خیلی پایین انجام می‌گیرد جلوگیری شود و همچنین هنجارها و خرده‌فرهنگ‌هایی که امر ازدواج و تشکیل خانواده را مختل می‌کنند از بین بروند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of the satisfaction level of marriage types on the continuity and quality of married life in Iranian society case study: married women in Tehran, districts (1, 2, 6, 8, and 12)

نویسندگان [English]

  • Zahra Shafaat 1
  • Mansour Haghighatian 2
  • Mohammad Reza Esmaili 3
1 Ph. D student of Cultural Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Sociology, Dehaghan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Sociology, Isfahan Branch (Khorasgan), Islamic Azad University, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to investigate the effect of the level of satisfaction with different types of marriage on the continuity and quality of married life among married women in Tehran. Methods: The current research is of an applied type, which was done with a questionnaire and a survey method. The statistical population of this study was all married women in Tehran in districts 1, 2, 6, 8, 12, which was calculated as a sample population of 384 people through Cochran's formula. Bradbury, Fincham and Beach (2000) and Enrich Olson's Marital Satisfaction Questionnaire (1998) have been obtained. The data analysis was done in two parts, in the first part and model design from PLS software in the second part and hypothesis testing from the regression test was performed with SPSS 22 software. Results: The results showed that the types of marriage have a relationship with the quality of life and its continuity (sig≤0.05), but in the case of forced marriage, this relationship is inverse (sig>0.05). Conclusion: It can be concluded that the way the marriage takes place will affect the fate of a couple's marriage. Therefore, culture building here is very necessary to prevent forced marriages at very young ages and also to eliminate the norms and subcultures that hinder marriage and family formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of married life
  • forced marriage
  • traditional marriage
  • romantic marriage
  • wise marriage
حسینی نیک، سلمان.، و اسلام زاده، علی (1398). اثربخشی آموزش شناختی رفتاری گروهی بر بهبود علائم پس آسیبی، کیفیت زندگی، عزت‌نفس و رضایت زناشویی زنان مواجه شده باخیانت زناشویی. پژوهش 10 (27): 21-53
حیدریان، آرزو.، اسد پور، اسماعیل.، محسن زاده، فرشاد.، زهرا کار،کیانوش. (1399). اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی و الگوهای ارتباطی بیماران مبتلابه سرطان پستان و همسران آن‌ها. فصلنامه علمی – پژوهشی بیماری‌های پستان ایران 13(1): 24-34
سعادتمند، خدیجه.، بساک نژاد، سودابه.، و امان الهی، عباس. (1396). اثربخشی زوج‌ درمانی مبتنی بر پذیرش تعهد بر صمیمیت و بخشش زوج‌ها. دوفصلنامه روانشناسی خانواده نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده 4 (1): 41-52.
هنرپروران، نازنین.، قادری، زهرا.، قبادی، کبری. (1390). مقایسه‌ی الگوهای ارتباط و تعارضات زناشویی در زنان متأهل شاغل در بانک‌های دولتی و زنان خانه دار شهر شیراز. فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، 2(7): 103-122.
References
Alois, Stuzer. & Bruno.S. Frey. (2009). Does marriage make people happy, or do happy
Aneesa A, Najma IM, Noreen AK. (2013). Family communication and family system as the predictors of family satisfaction in adolescents. J Psychol.; 10(6):258- 264.
Askari, Z. (2016). Forgiveness and its relationship with marital satisfaction: a sectional study. The International Journal of Indian Psychology, Volume 3, Issue 3, No. 10, 84.
Bates, C., Terry, L., & Popple, K. (2016). Importance of Romantic Love to People with Learning Disabilities. Br J Learn Disabil, 45(1): 64–72.
Finnks, F. (1997). Social Integration, Heterogeneity, and Divorce: The Case of the Swedish ـ speaking Population in Finland, Finland ActaSociologica,v 40, N 3, p. 263 ـ277
 Glenn, N.  (1998).  The  course  of  marital  success  and  failure  in  five  American  10­year  marriage  cohorts. Journal of Marriage and the Family, 60, 569­576. 
Hollist. Cody.S, Miller Richard. B. (2005). Perceptions of attachment style and marital quality in midlife marriage. Family Relations, 54, 46-58. \
Hosseini, F., & Alavi Langeroodi, S.K. (2017). Role of Attachment Styles and Marital Satisfaction on Sexual Satisfaction through Mediation of Love among Married Psychology Students of Yazd Azad University. J Women Soc Psychol Stud, 15(3): 165-188.
Karahan, F. (2007). The effect ofcouple communication program on passive conflict tendency among married couples. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(2), 845-858.
Kurdeck, L. A. (2018). Predicting change in marital satisfaction from husbands' and wives' conflict resolution styles. Journal of Marriage and Family57(1), 153–164.
Nagaraja A, Rajamma RN, Viswanatha RS. (2012). Effect of parent’s marital satisfaction, marital life period and type of family on their children mental health status. J Psychol.; 3(2):65-70.
Nietzel, M. T., & Harris, M. J. (2018). Creative ways to keep romance alive. http://www.heartnhome.com
Phillips, J. A., & Sweeney, M. M. (2015). Premarital cohabitation and marital disruption among White, Black, and Mexican American women. Journal of Marriage and Family, 67(2), 296- 314.
Warach, B., & Josephs, L. (2019). The Aftershocks of Infidelity: A Review of Infidelity-based Attachment Trauma. J Sex Relatsh Ther, 27(12): 85–97.
Worthington, E. L., Brown, E. M., & McConnell, J. M. (2019). Forgiveness in committed couples: Its synergy with humility, justice, and reconciliation. Religions, 10(1), 13.