مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی متابعت درمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

3 استاد جراحی سرطان گروه جراحی عمومی، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات سرطان بیمارستان شهدای تجریش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

4 دانشیار گروه روانشناسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

چکیده

‏هدف: بررسی مدل ساختاری کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان براساس شخصیت تیپ D با نقش میانجی متابعت درمانی می باشد.‏ روش پژوهش: در این مطالعه کاربردی اطلاعات توصیفی زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان شهدای تجریش و کلینیک آذر تهران در سال 1399-1398 جمع آوری گردید. حجم نمونه بر 440نفر تعیین گردید . ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی کیفیت زندگی (EORTC QLQ –BR23) ،مقیاس تیپ شخصیتیD و پرسشنامه متابعت کلی و اختصاصی بیماران مزمن توسط هیز و همکاران (1994) بود. یافته ها: ضریب مسیر متغیر شخصیت تیپ Dبر متابعت درمانی زنان مبتلا به سرطان پستان که به مقدار 694/0 و همچنین آماره t به مقدار 121/7 است، ‏ضریب مسیر متابعت درمانی بیماری بر کیفیت بیماران مورد مطالعه که به مقدار 887/0 و همچنین آماره t به مقدار 283/9 و نهایتا ضریب مسیر متغیر شخصیت تیپ Dبر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان به مقدار 523/0 و همچنین آماره t به مقدار 120/4 مشاهده گردید که همگی تاثیر معناداری داشت. نتیجه‌گیری: شخصیت تیپ D با میانجیگری متابعت درمانی بر کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تاثیر معناداری داردوباعث کاهش کیفیت زندگی می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of quality of life in women with breast cancer based on type D personality with mediating role of therapeutic compliance

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Sara Mirzaian Gizehroud 1
  • Nader Monirpour 2
  • Mohammad Esmaeil Akbari 3
  • Majid Zargham Hajabi 4
1 Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
3 Professor of Surgical Oncology Department of General Surgery, School of Medicine Cancer Research Center Shohada-e-Tajrish Hospital Shahid Beheshti University of Medical Sciences
4 Associate Professor, Department of Psychology, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
چکیده [English]

Aim: To investigate the structural model of quality of life in women with breast cancer based on type D personality with mediating the role of compliance.Research Method: In this applied study, descriptive information of women with breast cancer referred to Shohada Tajrish Hospital and Azar Clinic in Tehran Collected in 1399-1399. The sample size was determined to be 440 people. Data collection tools included demographic quality of life questionnaire (EORTC QLQ-BR23), personality type scale D and general and specific compliance questionnaire of chronic patients by Hayes et al. (1994). Results: The coefficient of variable trajectory of type D on the treatment adherence of women with breast cancer which is 0.694 and also the t-statistic is 7.121, the coefficient of trajectory of the disease on the quality of patients studied is 0.887 Also, a t-statistic of 9.283 and finally a variable coefficient of type D personality trait were observed on the quality of life of women with breast cancer (0.523) and also a t-statistic of 4.120, all of which had a significant effect. Conclusion: Type D personality has a significant effect on the quality of life of women with breast cancer through mediation of adherence therapy and reduces the quality of life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of life
  • type D personality
  • adherence to treatment
  • breast cancer