مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان دختران نوجوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مشاوره، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه تهران، ایران

4 استاد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران

چکیده

هدف: مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان دانش‌آموزان دوره اول متوسطه شهر تهران بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری بود. جامعه آماری شامل کلیه دختران نوجوان دوره اول متوسطه مدارس دولتی شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود. 45 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 15 نفری قرارگرفتند. گروه آزمایش اول 10 جلسه 90 دقیقه‌ای مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و گروه آزمایش دوم 10 جلسه 90 دقیقه‌ای مشاوره واقعیت درمانی را دریافت کردند. ابزار پژوهش پرسشنامه تنظیم هیجان گارنفسکی و کاریج (2006) بود. داده‌‌ها با استفاده از روش تحلیل واریانس تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: بین گروه آزمایش اول مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی، گروه آزمایش دوم واقعیت درمانی و گروه کنترل در تنظیم هیجان تفاوت معنی‌دار وجود دارد اما بین رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی در تنظیم هیجان تفاوت معناداری مشاهده نشد (001/0P˃). نتیجه‌گیری: مشاوره گروهی گشتالت درمانی و واقعیت درمانی بر تنظیم هیجان تاثیر مثبت و معناداری داشته اند. بنابراین مشاوره گروهی گشتالت درمانی روشی و واقعیت درمانی روش‌های مناسبی برای افزایش تنظیم هیجان دانش‌آموزان هستند. با توجه به نتایج به دست آمده پیشنهاد می‌شود که مشاوران مدارس و مراکز روان درمانی از روش‌های مشاوره گروهی با رویکرد گشتالت درمانی و واقعیت درمانی در بهبود تنظیم هیجان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comprehensive the effects of Counseling grouping with Gestalt therapy approach and Reality therapy on Emotion Regulation in adolescent girls

نویسندگان [English]

  • Neghar Rousta 1
  • Majid Ghadami 2
  • Hosein Keshavarz afshar 3
  • Ghodsi Ahghar 4
1 Ph.D student of Counseling Department, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Philosophy of Education, Farhangian University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Counseling, University of Tehran, Iran
4 Professor, Research Studies Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The effectiveness of group counseling was compared with Gestalt therapy and reality therapy on emotional regulation of adolescent girls in Tehran. Methods: The current research was a semi-experimental type with a pre-test-post-test design with a control group and a follow-up phase. The statistical population included all teenage girls in the first year of high school in public schools in Tehran in the academic year 2018-2019. 45 people were selected using the purposeful sampling method and were randomly divided into three groups of 15 people. . The first experimental group received 10 90-minute sessions of group counseling with the Gestalt therapy approach, and the second experimental group received 10 90-minute sessions of reality therapy counseling. The research tool was the emotion regulation questionnaire of Garnevsky and Karij (2006). The data were analyzed using the method of variance analysis of repeated measures. Results: The results showed that Gestalt therapy intervention (F = 5.88, P = 0.020) and Reality therapy intervention (F = 5.77, P = 0.023) were effective on the emotional regulation score, and this effect was stable in the follow-up phase. Conclusion: Gestalt therapy group counseling and reality therapy have had a positive and significant effect on emotion regulation; therefore, group counseling, methodical Gestalt therapy and reality therapy are suitable methods to increase emotional regulation of teenagers. According to the obtained results, it is suggested that school counselors and psychotherapy centers use group counseling methods with Gestalt therapy and reality therapy to improve emotion regulation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gestalt therapy
  • Reality therapy
  • Emotion Regulation
اسفندیاری، محمد سینا.، و دارابی، جلیل (1395). اثربخشی گروه درمانی شناختی رفتاری برر تنظیم هیجان زنان مطلقه، کنفرانس بین‌المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم رفتاری.
اصغری، فرهاد.، قاسمی جوبنه، رضا.، حسینی صدیق، مریم السادات.، و جامعی، مینو (1395). اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر تنظیم هیجان و کیفیت زندگی زنان دارای همسر معتاد. فرهنگ مشاوره و روان درمانی، 26(26)، 116-133.
ایوبی، فرحناز.، قدرتی، سیما.، و سادات رضوی، مرضیه (1396). اثربخشی مشاوره گروهی گشتالتی بر هوش هیجانی دانشجویان. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 3(3)، 110-124.
بشارت، محمدعلی (1388). بررسی مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان. گزارش پژوهشی. دانشگاه تهران.
بشارت، محمدعلی (1393). بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه‌ای از جامعه ایران. مجله دانشکده پرستاری و مامایی، پیاپی، 84.
تاج دهقانی، سیمین (1391). نقش واسطه ای سبک های دلبستگی در ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و هوش هیجانی در بهورزان مرکز بهداشت شهرستان شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
ذبیحی، هدیه.، پورابراهیم؛، تقی.، و منصور؛ لادن (1395). بررسی اثربخشی گروه درمانی گشتالتی بر تنظیم شناختی هیجان زنان مطلقه، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی تهران.
حسن آبادی، حمیدرضا.، فرزاد، ولی الله.، رضاخانی، سیمین دخت.، ایزانلو، بلال.، و حبیبی؛ مجتبی (1399). پژوهش های چندمتغیری کاربردی (طرح و تفسیر)، تهران: انتشارات رشد.
راخ، نسرین (1397). بررسی تأثیر آموزش واقعیت درمانی گروهی بر دشواری تنظیم هیجان و خودکارآمدی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم، فصلنامه مطالعات روان‌شناختی و علوم تربیتی، 4(1)، 116-125.
سعادتی، هیمن.، یونسی، جلال.، فروغان، مهشید.، و لشنی، لیلا. (1392). اثربخشی گشتالت درمانی بر شادکامی سالمندان. سالمند: مجله سالمندی ایران. ۸ (۲): ۷-۱۵.
سهراب ن‍ژاد، سجاد.، یونسی، سیدجلال.، دادخواه، اصغر.، و بیگلریان، اکبر. (1394). اثربخشی آموزش مفاهیم واقعیت درمانی بر تعارضات والد-فرزندی و خودکارآمدی در نوجوانان پسر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. ۲۳ (۶): ۱۱۰-۱۲۰.
شفیع‌آبادی، عبدالله.، و ناصری؛ غلامرضا (1398). نظریه های مشاوره و روان درمانی (چاپ بیست و هشتم). تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
عارفی، مژگان.، و گنجوری، مرضیه (1396). تأثیر آموزش مبتنی بر واقعیت درمانی بر بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان ناشنوا، فصلنامه مددکاری اجتماعی، 6(1)، 21-28.
قریشی، منصوره.، و بهبودی، منصوره (1396). اثربخشی آموزش واقعیت درمانی گروهی بر تنظیم هیجان و افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان دختر. فصلنامه علمی پژوهشی سلامت اجتماعی، 4(3)، 233-243.
کاظمی، سعید (1398). بررسی بلوغ و نوجوانی. اراک: جهاد دانشگاهی، واحد استان مرکزی.
کاکیا، لیدا. (1389). تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر واقعیت درمانی بر بحران هویت در دانش‌آموزان دوره‌ی راهنمایی تحصیلی، اصول بهداشت روانی، 12(42): 430-437.
کیانی، احمدرضا.، و بهرامی، فاطمه (1395). تنظیم هیجان کودکان: راهنمای گام به گام برای والدین، معلمان، مشاوران و روانشناسان، تهران: انتشارات ارجمند.
محمد، هامون.، و برجعلی، محمود. (1400). پیش‌بینی رشد پس از آسیب بر اساس سبک‌های دلبستگی و تنظیم شناختی هیجان در دختران مهاجر ایرانی. خانواده درمانی کاربردی، 2(4): 369-384
محمدی، محسن.، و طالبی، ریحانه (1394). اثربخشی گشتالت درمانی گروهی بر کاهش تهاجم و کینه توزی دانش‌آموزان پسر دبیرستانی، فرهنگ مشاوره و روان درمانی (فرهنگ مشاوره)، 6(24)، 131-143.
مولائی، راحله (1389). رابطه فراشناخت حالتی و تنظیم هیجان شناختی با عملکرد تحصیلی و موفقیت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
نامجو، فرهاد.، سجادیان.، و گل پرور، محسن. (1400). تدوین بسته آموزشی ارتقاء وضعیت روان شناختی فرزندان خانواده‌های شاهد و ایثارگر و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازش شناختی بر تحمل پریشانی و تنظیم شناختی هیجان آنان. خانواده درمانی کاربردی، 2(3): 296-319.
 
References
Brackett, M. A., Rivers, S. E. & Salovey, P. (2011). Classroom emotional climate, teacher affiliation, and student conduct. The Journal of classroom interaction, 27-36.‏
Brownll, P. (Ed.). (2019). Handbook for theory, research, and practice in Gestalt therapy. Cambridge Scholars Publishing.‏
Dana, U. (2008). Alternative and complementary therapies. Journal of American Medicine; 103, 235-242.
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Cognitive emotion regulation questionnaire–development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and individual differences, 41(6), 1045-1053.‏
Guyer, A. E., Silk, J. S., & Nelson, E. E. (2016). The neurobiology of the emotional adolescent: From the inside out. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 70, 74-85.‏
Izard, C. E. (2013). Human emotions. Springer Science & Business Media.‏
Leung, G. S. M., & Khor, S. H. (2017). Gestalt Intervention Groups for Anxious Parents in Hong Kong: A Quasi-Experimental Design. Journal of evidence-informed social work, 14(3), 183-200.‏
Neumann, D., Westerhof-Evers, H. J., Visser-Keizer, A. C., Fasotti, L., Schönherr, M. C., Vink, M., ... & Spikman, J. M. (2017). Effectiveness of a treatment for impairments in social cognition and emotion regulation (T-ScEmo) after traumatic brain injury: a randomized controlled trial. Journal of Head Trauma Rehabilitation, 32(5), 296-307.‏‏
Nevis, E. C. (Ed.). (2014). Gestalt therapy: Perspectives and applications. CRC Press.
Roberton, T., Daffern, M., & Bucks, R. S. (2012). Emotion regulation and aggression. Aggression and violent behavior, 17(1), 72-82.‏
Sheppes, G., Suri, G., & Gross, J. J. (2015). Emotion regulation and psychopathology. Annual review of clinical psychology, 11, 379-405.‏
Siegel, J. P. (2015). Emotional regulation in adolescent substance use disorders: Rethinking risk. Journal of child & adolescent substance abuse, 24(2), 67-79.‏
Staemmler, F. M. (2016). Towards a theory of regressive processes in Gestalt therapy. Aggression, Time, and Understanding: Contributions to the Evolution of Gestalt Therapy, 235.‏
Troy, A.S.(2012).Cognitive reappraisal ability as aprotective factor: Resilience to stress across time and context .Doctoral of philosophy .Denver University.
Wagner, D. D & Heatherton, T. F. (2011). Giving in to Temptation. Handbook of self-regulation: Research, theory, and applications, 41.‏
Wubbolding, R. E; Brickell, J; Imhof, L; In-za Kim, R; Lojk, l & Al-Rashidi, B (2004). Reality Therapy: A Global Perspective. International Journal for the Advancement of Counselling. 26 (3), 219-228.