اثربخشی روش تلفیقی اورتون-دیویس به صورت آموزش از راه دور بر نارساخوانی دانش‌آموزان دختر نارساخوان دوره ابتدایی شهر تهران در دوران پاندمی کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکترای تخصصی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه امام حسین (ع)،

3 گروه آموزشی پیش از دبستان، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی روش تلفیقی اورتون-دیویس به صورت آموزش از راه دور بر نارساخوانی دانش‌آموزان دختر نارساخوان دوره ابتدایی شهر تهران بود. روش پژوهش: روش پژوهش در این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی و از طرح‌های پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این مطالعه را تمام دانش‌آموزان دختر دبستانی نارساخوان که در مراکز اختلالات یادگیری شهر تهران در سال 1400-1399 بود. برای اندازه‌گیری متغیر وابسته مورد مطالعه از آزمون خواندن و نارساخوانی نما (کرمی نوری و مرادی، 1384) استفاده شد. در این پژوهش دو مداخله آموزشی روش تلفیقی اورتون-دیویس که از روش‌های چند حسی بوده و شامل تکالیف مبتنی بر بازی‌های جهت‌دار بوده و توسط عچرشاوی (1399)، برای ارتقای مهارت خواندن و کاهش نارساخوانی طراحی و تدوین شده ‌است. یافته‌ها: نتایج نشان داد روش تلفیقی اورتون-دیویس به صورت آموزش از راه دور بر عملکرد کلی خواندن (001/0>P) و درک ‌کلمات (001/0>P) و درک ‌متن (001/0>P) کودکان نارساخوان موثر بود. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت روش تلفیقی اورتون-دیویس به صورت آموزش از راه دور بر عملکرد کلی خواندن و درک‌کلمات و درک‌متن کودکان نارساخوان تاثیر دارد و می‌توان از آن در جهت کاهش مشکلات کودکان نارساخوان استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of combined Orton-Davis method as distance learning on dyslexia of dyslexic female students in elementary school in Tehran in Covid-19 Pandemic Period

نویسندگان [English]

 • Shirin Mohammadi 1
 • Ahmad Baseri 2
 • Alireza Mohammadi Aria 3
1 PhD student, Department of Psychology, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Imam Hossein University, Tehran, Iran
3 Pre-primary education department, research center of social factors affecting health, University of Rehabilitation Sciences and Social Health, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of the present study was to determine the effectiveness of the integrated method of Orton-Davis in the form of distance education on dyslexia of dyslexic female students in elementary school in Tehran. Methods: The research method in this study was semi-experimental and pre-test-post-test design with control group. The statistical population of this study was all the dyslexic primary school girls who attended learning disorders centers in Tehran in 2020-21. To measure the dependent variable of the study, the Nema reading and dyslexia test (Kormi Nouri and Moradi, 2014) was used. In this research, two educational interventions of the integrated Orton-Davis method, which is one of the multi-sensory methods and includes tasks based on directional games, were designed and compiled by Atchershawi (2019) to improve reading skills and reduce dyslexia. Results: The results showed that the combined method of Orton-Davis in the form of distance education on the overall performance of reading (P<0.001) and understanding words (P<0.001) and understanding the text of children (P<0.001). Conclusion: It can be concluded that the combined method of Orton-Davis in the form of distance education has an effect on the overall performance of reading and comprehension of words and text of dyslexic children and it can be used to reduce the problems of dyslexic children.

کلیدواژه‌ها [English]

 • rehabilitation
 • cognition
 • reading
 • understanding
 • children
 • dyslexia
 1. ادیب سرشکی، نرگس.، مرادی، نثار.، یادگاری، فریبا.، کنعانی، زاهد (۱۳۹۵). تاثیر آموزش توجه بر بهبود عملکرد خواندن دانش‌ آموزان نارساخوان.فصلنامه روانشناسی شناختی. ۴ (۴) :۶۱-۷۰.

  بیرامی.، منصور.، هاشمی، تورج.، اسماعیل پور، خلیل.، نعمتی، فاطمه.، خوش اقبال، مرجان. (1400). بررسی اثربخشی توانبخشی شناختی متمرکز بر حافظه فعال در بهبود نشانه‌های اختلال خواندن در دانش‌آموزان دوره ابتدایی. دو فصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری. 9 (17): 16-1.

  دلاور، علی. (١٣٩٦). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: انتشارات رشد.

  رحمت زهی، خدانظر.، حدیثه، حدیثی. (1397). مروری بر عملکرد مغز در نارساخوانی،کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی،خوی،https://civilica.com/doc/823784

  سیف نراقی، مریم.، نادری، عزت‌الله. (1395). نارسایی‌های ویژه در یادگیری و چگونگی تشخیص و روش‌های بازپروری. تهران: انتشارات ارسباران.

  سیف، الهام.، بشرپور، سجاد.، نریمانی، محمد.، حیدری، فاضله. (1400). اثربخشی توان‌بخشی شناختی مبتنی بر کارکردهای اجرایی بر بهبود نارسایی‌های شناختی کودکان مبتلا به نارساخوانی. فصلنامه علمی پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی, 9(3): 101-111.

  عچرشاوی، مجیده.، خلعتبری، جواد.، حسین پور، رضا. (1399). بررسی اثربخشی آموزش مدل تلفیقی دیویس و اورتون بر میزان نارساخوانی در دانش آموزان ابتدایی شهر اهواز. مجله مطالعات ناتوانی. 238:10.

  References

  American Psychiatric Association. (2013). Diagnostics and statistical manual of mental disorders (5th. Ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

  Andresen, A., and Monsrud, M.B. (2022) Assessment of Dyslexia – Why, When, and with What? Scandinavian Journal of Educational Research, 66:6, 1063-1075, DOI: 10.1080/00313831.2021.1958373

  Aravena, S., Tijms, J., Snellings, P., & Van der Molen, M. W. (2016). Predicting responsiveness to intervention in dyslexia using dynamic assessment. Learning and individual differences, 49, 209-215.

  Ashbaugh, A. (2016). Multi-Sensory techniques in spelling instruction: An action research study for students with dyslexia, Master's Thesis. Otterbein University.

  Asif A. Ghazanfar; Charles E. Schroeder (2006). Is neocortex essentially multisensory? , 10(6), 0–285.

  Banikowski, A. K., & Mehring, T. A. (1999). Strategies to enhance memory based on brain-research. Focus on Exceptional Children32(2), 1-16.

  Barbara, C. (2018). Improving reading comprehension in reading and listening settings: The effect of two training programmes focusing on metacognition and working memory. British Journal of Educational Psychology, 84(2), 194-210.

  Bishop, C. W., & Miller, L. M. (2009). A multisensory cortical network for understanding speech in noise. Journal of cognitive neuroscience21(9), 1790-1804.

  Blair, C. (2016). Developmental Science and Executive Function. Current Directions in Psychological Science, 25(1), 3–7.

  Borella, E., & de Ribaupierre, A. (2014). The role of working memory, inhibition, and processing speed in text comprehension in children. Learning and Individual Differences. 34, 86–92.

  Castles, A., Rastle, K., & Nation, K. (2018). Ending the reading wars: Reading acquisition from novice to expert. Psychological Science in the Public Interest, 19(1), 5–51.

  Cristofori, I., Cohen-Zimerman, S., & Grafman, J. (2019). Executive functions. Handbook of clinical neurology163, 197-219.

  Fisher, E. A. (2016). Outcome of implementing multisensory instruction with second grade students who struggle with reading, Ph.D Theses. Rowan University.

  Fitzgerald, C. (2021). The Utilization of Tools and Strategies to Improve Multisensory Teaching during the COVID-19 Pandemic.Caldwell University ProQuest Dissertations Publishing, 2021. 28494646.

  Foy, J. G., & Man, V. A. (2013). Executive function and early reading skills. Reading and Writing, 26, 453–472.

  Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial and Special Education, 7(1), 6–10.

  Hall, C., Dahl-Leonard, K., & Cannon, G. (2022). Observing Two Reading Intervention Programs for Students with Dyslexia. Exceptionality30(2), 109-125.

  Jasmine, J., & Connolly, M. (2015). The Use of Multisensory Approach during Center Time, through Visual, Auditory, and Kinesthetic- Tactile Activities, to Enhance Spelling Accuracy of Second Grade Students.

  Jeyasekaran, J. M. (2015). Effectiveness of visual auditory kinesthetic tactile technique on reading level among children with dyslexia at Helikx open school and Learning Center.

  Joshi, R. M., Dahlgren, M., & Boulware-Gooden, R. (2002). Teaching reading through multi-sensory approach in an inner city school. Annals of dyslexia53(2), 235-251.

  Lonergan, A., Doyle, C., Cassidy, C., Sweeny, M. S., roche, R., boran, L. (2019). A mete-analysis of executive functioning in dyslexia with considerstion of impact of comorbid ADHD.

  Moriguchi, Y., Chevalier, N., & Zelazo, P. D. (2016). Editorial: Development of Executive Function during Childhood. Frontiers in Psychology, 7.

  Rudnick, Amy L. (2021). The Impact of Multisensory Techniques for 2nd Grade Readers Who Struggle to Decode. The William Paterson University of New Jersey ProQuest Dissertations Publishing, 2021. 28545386.

  Shen, C., Jiang, Q., Luo, Y., Long, J., Tai, X., & Liu, S. (2021). Stroop interference in children with developmental dyslexia: An event-related potentials study. Medicine100(25).

  Snowling, M. J. (2019). Dyslexia: A very short introduction. Oxford, UK: Oxford University Press.

  Snowling, M. J., Hulme, C., & Nation, K. (2020). Defining and understanding dyslexia: past, present and future. Oxford Review of Education, 46(4), 501–513.

  Spencer, M., Richmond, M. C., & Cutting, L. E. (2020). Considering the roleof executive function in reading comprehension: A structural equationmodeling approach. Scientific Studies of Reading, 24(3), 179–199.

  Vadasy, P. F., Sanders, E. A., & Cartwright, K. B. (2022). Cognitive flexibility in beginning decoding and encoding. Journal of Education for Students Placed at Risk (JESPAR), 1-27.

  Waterford.org. (2019). Why multisensory learning is an effective strategy for teaching.

  Welsh. J., Nix, R, L., Blair, C., Blairman, K, L., & Nelson, K. (2010). The development of cognitive skills and gains in academic school readiness for children from low-income families. Journal of Educational Psychology. 102(1), 43-53.

  Ylinen, S., Junttila, K., Laasonen, M., Iverson, P., Ahonen, L., & Kujala, T. (2019). Diminished brain responses to second-language words are linked with nativelanguage literacy skills in dyslexia. Neuropsychologia, 122, 105-115.

  1. Ziadat; A. (2021). The Impact of Using VAKT Strategy on Oral Reading and Reading Comprehension Skills of Elementary Students with Dyslexia. International Journal of Learning, Teaching and Educational Research. 20 (2), 121-136.

  Zou, Z., Zhao, W., & Li, M. (2022). The deficit profile of executive function in Chinese children with different types of reading difficulties. Reading and Writing35(3), 565-588

  ***