اثربخشی مشاوره مبتنی بر توانمندی بر افزایش حس خودارزشمندی زنان مطلقه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران مهر، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره مبتنی بر توانمندی بر افزایش حس خودارزشمندی زنان مطلقه بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش زنان مطلقه مراجعه‌کننده به مرکز مشاوره مهرآور شهر تهران در سال 1400 بود که از بین کسانی که نمره کم‌تری در مقیاس خودارزشمندی کروکر و همکاران (2003) به دست آورده بودند، نمونه‌ای به تعداد 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (10 نفر) و گواه (10 زوج) گمارده شدند. اعضای گروه آزمایش، 10 جلسه 90 دقیقه‌ای مداخله مبتنی بر توانمندی اسمیت (2006) را به صورت گروهی دریافت و اعضای گروه گواه در لیست انتظار قرار گرفتند. هر دو گروه قبل و بعد از آزمایش به مقیاس خودارزشمندی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مشاوره مبتنی بر توانمندی میزان نمرات خودارزشمندی (23/63=F، 001/0=P) و خرده مقیاس‌های حمایت خانواده (31/46=F، 001/0=P)، عشق خدایی (10/32=F، 001/0=P)، شایستگی علمی (58/29=F، 001/0=P)، تقوا و پرهیزکاری (16/6=F، 019/0=P) زنان مطلقه را به طور معنی‌داری افزایش داد و این افزایش در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌ها می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مشاوره مبتنی بر توانمندی خودارزشمندی زنان مطلقه را افزایش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of strength-based counseling on self-worth of divorced women

نویسندگان [English]

  • Kamdin Parsakia 1
  • SeyedAli Darbani 2
1 Department of Counseling and psychology, Iran-Mehr: The Institute for Social Study and Research, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: This study aimed to investigate the effectiveness of strength-based counseling in increasing the sense of self-worth of divorced women. Method: This research was quasi-experimental with a pre-test-post-test design with a control group. This research's statistical population was divorced women referred to Mehravar Counseling Center in Tehran in 2021. Among those who had obtained a lower score on the self-esteem scale of Crocker et al. (2003), a sample of 20 people was randomly selected and assigned to two experimental groups (10 people) and control groups (10 couples). The experimental group members received ten 90-minute sessions of Smith's (2006) strength-based intervention as a group, and the members of the control group were placed on the waiting list. Both groups responded to the self-esteem scale before and after the experiment. Analysis of covariance was used to analyze the data. Results: The results showed that strength-based counseling significantly increased self-esteem scores (F=63.23, P=0.001) and its subscales: family support (F=46.31, P=0.001); Divine Love (F=32.10, P=0.001); Scientific competence (F=29.58, P=0.001); piety and piety (F=6.16, P=0.019). This increase was stable in the follow-up phase. Conclusion: Based on the findings, it can be concluded that counseling based on strength increases the self-worth of divorced women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strength-based counseling
  • self-worth
  • divorced women
بهادری خسروشاهی، جعفر.، و حبیبی کلیبر، رامین. (1395). اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرمایه روان شناختی، خودارزشمندی و بهزیستی اجتماعی سالمندان. نشریه روانشناسی پیری، 2(3): 153-165.
زکی، محمدعلی. (1391). آزمون و اعتباریابی پرسشنامه خودارزشمندی در بین دانش آموزان دختر و پسر دبیرستانهای شهر اصفهان. فصلنامه روش‌ها و مدلهای روان شناختی، 2(7)، 63.
سعادتی، نادره.، و رستمی، مهدی.، و دربانی، سیدعلی. (1395). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) و درمان متمرکز بر شفقت (CFT) در تقویت عزت نفس و سازگاری پس از طلاق زنان. روانشناسی خانواده. 3(2)، 45-58.
سلیمی، سیما. (1394). معنویت، خودشکوفایی و هوش معنوی در محیط کار. فصلنامه هنر مدیریت، 7(6): ٢٧-٣١
محمدی فرود، محدثه. (1393). اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر افزایش تاب‌آوری و ارتقاء احساس ارزشمندی و عزت‌نفس دختران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی سمنان، منتشر نشده.
مرادحاصلی، ترگل.، خلعتبری، جواد. (1399). مقایسه اثربخشی درمان مثبت نگر با درمان متمرکز بر شفقت بر خودارزشمندی، بهزیستی، مسئولیت پذیری و خودمراقبتی بیماران مبتلا به سرطان پستان. مجله مطالعات اسلامی در حوزه سلامت، 4(3)، 39-59.
References
Bahadri Khosrowshahi, Jafar., and Habibi Kaliber, Ramin. (2016). Effectiveness of group reality therapy on psychological capital, self-worth and social well-being of the elderly. Journal of Psychology of Aging, 2(3): 153-165.
Bakir, A. Gentina, E. Gil, L.A. (2020). What shapes adolescents’ attitudes toward luxury brands? The role of self-worth, self-construal, gender and national culture. Journal of Retailing and Consumer Services, 57, 102-106.
Brun, C., & Rapp, R. C. (2001). Strengths-based case management: Individuals' perspectives on strengths and the case manager relationship. Social Work, 46(3), 278-288.
Chung, R. J., Burke, P. J., & Goodman, E. (2010). Firm foundations: Strength-based approaches to adolescent chronic disease. Current Opinion in Pediatrics, 22(4), 389-397.
Crocker, J., Luhtanen, R. K., Cooper, M. L., & Bouvrette, S. (2003). Contingencies of selfworth in college students: Theory and measurement. Journal of Personality and Social Psychology, 85, 894-908.
Laursen, E. (2000). Strength-based Practice with Children in Trouble. Reclaiming Children and Youth. 9.
Mohammadi Froud, Muhaddith. (2014). The effectiveness of life skills training on increasing resilience and enhancing girls' sense of worth and self-esteem. Master's thesis, Semnan Islamic Azad University, unpublished.
Muradtasheti, Tergol., Khalatbari, Javad. (2020). Comparing the effectiveness of positive treatment with compassion-focused treatment on self-worth, well-being, responsibility and self-care of breast cancer patients. Journal of Islamic Studies in Health, 4(3), 39-59.
Proctor, C., Tsukayama, E., Wood, A. M., Maltby, J., Eades, J. F., & Linley, P. A. (2011). Strengths gym: The impact of a character strengths-based intervention on the life satisfaction and well-being of adolescents. The Journal of Positive Psychology, 6(5), 377-388.
Redko, C., Rapp, R. C., Elms, C., Snyder, M., & Carlson, R. G. (2007). Understanding the working alliance between persons with substance abuse problems and strengths-based case managers. Journal of Psychoactive Drugs, 39(3), 241-250.
Saadati, N., Rostami, M., & Darbani, S. A. (2021). Comparing the effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) and Compassion Focused Therapy (CFT) on improving self-esteem and post-divorce adaptation in women. Journal of Family Psychology, 3(2), 45-58.
Salimi, Sima. (2015). Spirituality, self-improvement and spiritual intelligence in the work environment. Art of Management Quarterly, 7(6): 27-31.
Smith E. J. (2006). The Strength-Based Counseling Model. The Counseling Psychologist. 34(1), 13-79.
Xie, H. (2013). Strengths-based approach for mental health recovery. Iranian journal of psychiatry and behavioral sciences, 7(2), 5.
Zaki, Mohammad Ali. (2012). Testing and validation of self-esteem questionnaire among female and male high school students in Isfahan city. Psychological Methods and Models Quarterly, 2(7), 63.