بررسی تأثیر لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در کاهش خشونت‌های اجتماعی و خانواده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حقوق، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 گروه مطالعات زنان، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف: یکی از موضوعات مهم حقوق بشـری، مسئله خشـونت علیه زنان اسـت. بـا عنایت به این که مقابله با همه‌ی اشکال خشـونت دارای اهمیت است، اما ارتکاب خشـونت خانگی بـه دلیل شـیوع بسـیار در کشـورهای جهان و بـه دلیـل آسیب‌های جـدی جسمی و روحی کـه بر زنـان دارد، بـه عنوان مهم‌ترین مصداق خشـونت، محور توجـه دولت‌ها و اعمـال راهکارهایـی در دو حوزه داخلـی و بین‌المللی شـده اسـت. خشونت در واقع شامل هر نوع خشونت جسمی، روانی و جنسی و غیره در حوزه خانواده و جامعه می‌شود؛ از این رو هدف پژوهش بررسی تأثیر لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در کاهش خشونت‌های اجتماعی و خانواده بود. روش پژوهش: مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته‌ها: نتایج مقاله بر این امر دلالت دارد در صورت تصویب و اجرای لایحه صیانت کرامت و تأمین امنیت زنان به‌واسطه‌ی تدابیری همچون تأسیس صندوق حمایت از زنان، واحد ویژه امنیت بانوان در کلانتری‌ها، جرم انگاری خون بس، استفاده از ظرفیت برخی دستگاه‌ها و نهادها برای تأمین امنیت زنان در لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان، جرم انگاری برای هر نوع خشونتی در لایحه،... می‌تواند در کاهش خشونت‌ها در خانواده مؤثر و مفید باشد. نتیجه‌گیری: در صورت تصویب نهایی لایحه حفظ کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت در مجلس اگر فرد محکوم نتواند دیه زن خشونت دیده را بدهد، صندوقی پیش‌بینی شده تا خسارات زنان پرداخت شود، در این لایحه نوآوری‌های خاصی مانند جرم انگاری برای برخی رفتارها که تاکنون جرم انگاری نشده بود وجود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of the protection, dignity and security of women bill in reducing social and family violence

نویسندگان [English]

  • Saeed Namdar 1
  • anahita seifi 2
  • Iraj Goldouzian 3
1 Department of Law, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
2 Department of Women's Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Department of Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: One of the important issues of human rights is the issue of violence against women. Due to the fact that dealing with all forms of violence is important, but domestic violence is the most important example of violence, the focus of governments and actions due to its prevalence in the countries of the world and due to the serious physical and mental harm it causes to women. There are solutions in both domestic and international fields. Violence actually includes any kind of physical, mental, sexual violence, etc. in the family and society, Investigating the effect of the protection, dignity and security of women bill in reducing social and family violence. Methods: The method of this article is descriptive. Results: The results of the article indicate this, in case of the approval and implementation of the bill for the protection of dignity and ensuring the safety of women through measures such as the establishment of a women's protection fund, a special unit for women's security in police stations, the criminalization of blood, and the use of the capacity of some agencies. And the institutions to ensure the safety of women in the bill for preserving the dignity and ensuring the safety of women, criminalizing any type of violence in the bill,... can be effective and useful in reducing violence in the family. In case of the final approval of the bill for preserving the dignity and ensuring the security of women against violence in the parliament. Conclusion: the convicted person cannot pay the ransom of the victimized woman, a fund is foreseen to pay the damages of the women. In this bill, certain innovations are introduced such as criminalization of certain behaviors that have been criminalized so far. It didn't seem to exist.

کلیدواژه‌ها [English]

  • women
  • security
  • domestic violence
  • government intervention
  • women's dignity protection bill
استادهاشم، فاطمه. (1401). سیاست کیفری ایران در خصوص خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر قتل نفس. فقه جزای تطبیقی، 2(2): 63-74.
اسحاقی، محمد .(1388). مجازات فرزند کشی از دیدگاه قرآن. مجله پژوهش دینی، 18: 33-50
اعزازی، شهلا، (1381) خشونت خانوادگی، زنان کتک خورده، انتشارات سالن، تهران.
خاقانی اصفهانی، مهدی. (1399). ظرفیت سنجی لایحه قضایی «تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» در تحکیم حق سلامت کودکان. پژوهش‌نامه زنان، 11(33): 91-109.
رهگشای، حمیده، (1395)،"نقش مداخله دولت در خشونت خانگی علیه زنان از منظر حقوق بشر"، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، 4: 149-121.
سلیمانی، ابوذر.، دل پیشه، علی.، احمدی، علیرضا.، خادمی، ناهید.، جعفری نیا، بهزاد.، و سایه میری، کوروش.(1394). بررسی میزان شیوع خشونت علیه زنان باردار در ایران :مطالعه‌ی مرور نظام‌مند و فرا تحلیل. مجله پرستاری و مامایی. ۱۳ (۱۱): ۹۸۶-۹۷۳.

شاه جهان پور، سعید. (1396). نقش فرهنگ در پیشگیری از جرم. قانون یار، 4(1): 12-24

شریفی، الهام.، فتحی، سروش.، محمدی قره قانی، محمدعلی.، و سفیری، خدیجه. (1401). تحلیل محتوای کیفی مصوبات مجلس شورای اسلامی با محوریت زنان در بازه زمانی بیست ساله (1376 تا 1396). فصلنامه علمی- پژوهشی زن و جامعه، 13(50): 67-84
محمدی اصل، عباس، (1390) جنسیت و خشونت، انتشارات گل آذین.
میلانی، علیرضا. (1400). چالش های کیفری لایحه صیانت، کرامت وتامین امنیت بانوان در برابر خشونت. پژوهشنامه فقهی حقوقی زنان و خانواده، 15(25): 67-91.
یوسفی اشکوری، حسن، (1377) تفکر و خشونت، نشر کیان.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین.، و هاشم بیگی، حمید، (1377) دانشنامه جرم شناس، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1383) تقریرات درس جرم شناسی، تنظیم محمدکاظم تقدیر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
 
References
Khaerul Umam Noer, Siti Chadijah, Endang Rudiatin,There is no trustable data: the state and data accuracy of violence against women in Indonesia.Heliyon journal, 7, 12,2021,e08552,https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08552.
Sonia Minchella, Aurora De Leo, Daniela Orazi, Lucia Mitello, Irene Terrenato, Roberto Latina, Violence against women: An observational study in an Italian emergency department, Applied Nursing Research, Volume 58, 2021, 151411,
***