بررسی تجارب زیسته خشونت خانوادگی در خانواده های نسل قدیم (زوجین بیشتر از50 سال) شهر ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف : هدف تحقیق حاضر بررسی تجارب زیسته خشونت در خانواده های نسل قدیم (زوجین بیشتر از50 سال) می باشد. روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع کیفی می باشد. حجم نمونه تحقیق، ترکیبی از چهارگروه پنج نفره (شامل 1 نفر مشاور، 1 نفر مددکار و 3 نفر از آسیب دیدگان از خشونت) است که روی هم رفته 20 نفر می باشد. روش نمونه گیری تحقیق، هدفدار وبه صورت گلوله برفی بوده است. ابزارگردآوری اطلاعات نیز مصاحبه ای نیمه ساختاریافته با سوالاتی محدود بوده است. یافته‌‌ها : طبق یافته های تحقیق؛ گونه های خشونت درخانواده های نسل قدیم شهر ایلام شامل خشونت مردان علیه زنان، خشونت زنان علیه مردان، خشونت والدین علیه فرزندان، خشونت اعضاء علیه سالمندان و خشونت اعضا نسبت به هم می باشد. همچنین؛ تکنیک های خشونت در نسل قدیم شهر ایلام عبارتند از: تکنیک های فیزیکی (کتک زدن جسمانی، کشیدن مو، شکستن اعضا، سوزاندن یا بریدن اعضا)، تکنیک های روانی (تهمت خیانت زدن، تهمت کم کاری زدن، تهدید به کتک، تهدید به طلاق)، خشونت کلامی (فحش به خود شخص، فحش به خانواده وی)، تکنیک های اقتصادی (نفقه ندادن، پول توجیبی ندادن، تهدید به محرومیت از ارث). نتیجه‌‌گیری : قدرت طلبی مردان، اعتیاد مردان، بیکاری مردان، فقر اقتصادی، مداخلات اطرافیان، جواز تاریخی برای خشونت مردان، ضعف حمایت از آسیب دیدگان و ساختار سنتی مرد سالار بر خشونت خانوادگی در خانواده های نسل قدیم (بیشتر از50 سال) شهر ایلام موثر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the lived experiences f violence in families of the older generation (couples over 50 years old)

نویسندگان [English]

  • Azadi Allah Nouri 1
  • roza karam pour 2
  • zahra ghasemi 2
1 PhD student, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: The purpose of this research is to examine the lived experiences of violence in families of the older generation (couples over 50 years old). Method: The current research method is qualitative. The size of the research sample is a combination of four groups of five people (including 1 counselor, 1 worker and 3 victims of violence), which totals 20 people. The sampling method of the research was targeted and in the form of snowball. The data collection tool was a semi-structured interview with limited questions. Results: According to the research findings; Types of violence in the families of the old generation of Ilam city include men's violence against women, women's violence against men, parents' violence against children, members' violence against the elderly, and members' violence against each other. also; The techniques of violence in the old generation of Ilam city include: physical techniques (physical beating, pulling hair, breaking limbs, burning or cutting limbs), psychological techniques (slander of betrayal, slander of underperformance, threats to beat, threats to Divorce), verbal violence (obscenity against the person, swearing at his family), economic techniques (not giving alimony, not giving money, threatening to deprive of inheritance). Conclusion: Men's power-seeking, men's addiction, men's unemployment, economic poverty, interference from those around them, historical permission for men's violence, weak support for the injured and the traditional patriarchal structure on family violence in the families of the old generation (more than 50 years) of the city. Ilam is effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • family violence
  • types of violence
  • techniques of violence
  • old generation
اعزازی، شهلا. (1380). خشونت خانوادگی، زنان کتک خورده. تهران: انتشارات سالی.
ریترز، جرج. (1383). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی، چاپ هفتم، تهران: انتشارات علمی.
ضمیران، علیرضا. (1387). بررسی همسر آزاری در زنان شـوهردار شهرستان آباده. مجله پزشکی قانونی، 10(3)، 159-146.
کرسول، جان. دبلیو. (1387). روش تحقیق تلفیقی. ترجمه عباس زارعی و محسن نیازی، تهران: انتشارات ثامن الحجج.
کریمی، صالح الدین.، محققی کمال، سیدحسین.، قائد امینی هارونی، غلامرضا.، احمدی، سینا.، و جرجران شوشتری، زهرا. (1394). بررسی اکولوژیک خشونت علیه کودکان در استانهای ایران: یک تحلیل خوشه‌ای. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 25(2)، 29-10
محسنی، منوچهر. (1385). بررسی آگاهی‌ها، نگرش‌ها و رفتارهای اجتماعی- فرهنگی در ایران. تهران: انتشارات دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.
References
Alves, E. M, (2019). Sociocultural causes of family violence: A theoretical comment. Journal of Family Violence, 1(4), 609-623.
Johnson, R. B., Anthony, J. O., Lisa, A. T. (2007). Toward a definition of mixed methods research, Journal of mixed methods research,1(2), 112-133.
Kabiri, A., Saadati, M., & Noruzi, V, (2018), Sociological analysis of factors affecting domestic violence case study: Married women in Urmia. Quarterly Journal of Women and Society, 9(4), 295-320.
Kalmuss, D., O’leary, K.D., (1984). The intergenerational transmission of marital aggression, Journal of marriage and the family, 16(1), 11-19.
Morris, M, (1996). Deviance and Control, London: Hatchinson.
Saunders, D. J., Eliot.M.)1989). Who this First and who Hurts most? Evidence for the Greater Victimization of Women in Intimate Relationships, American Society of Criminology, Reno, NV. 6(2), 105-122.
Sharabteyan, M. H., Danesh, P., Tavafi, P. (2017). Sociological analysis of domestic violence against women and its impact on the sense of security Case study 18 women 54 years in miyaneh, Strategic Research on Social Problems in Iran University of Isfahan, 6(1), 47-72.
World Health Organization. (1996). Violence: a public health priority, Geneva, World Health Organization Global Consultation on Violence and Health, document WHO.
Zamaniemoghadam, M., Hasanvandi, S., (2019). A Qualitative Study of Domestic Violence Against Housewives in Khorramabad, Quarterly Journal of Women and Society, 10(3), 145-170.
Zavala, E., (2007). Non physical intimate partner violence emotional abuse and controlling behavior against women [Thesis]. El Paso, TX: The University of Texas at EI Paso.