مقایسه‌ی اثربخشی آموزش گذشت مبتنی بر مذهب و درمان بافت‌نگر انصاف محور بر بهبود خشم و گذشت زنان خیانت دیده شهرستان اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه مشاوره، واحد مسجدسلیمان، دانشگاه آزاد اسلامی، مسجدسلیمان، ایران

3 استادیار، گروه مشاوره، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی آموزش گذشت مبتنی بر مذهب و درمان بافت‌نگر انصاف محور بر بهبود خشم و گذشت زنان خیانت دیده شهرستان اهواز بود. روش: طرح این پژوهش، ‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه گواه بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی زنان متأهل خیانت دیده‌ی شهرستان اهواز بود که از این میان 45 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی و برابر به گروه‌های آموزش گذشت مبتنی بر مذهب (آزمایش اول)، درمان بافت‌نگر انصاف محور (آزمایش 2) و گواه گماشته شدند. آزمودنی‌ها به چکلیست نشانه‌های روانی (SCL-90-R) و مقیاس گذشت صفت (بری و همکاران، 2005) پاسخ دادند. هر گروه آزمایش براساس دستورالعمل مربوطه‌ی خود، تعداد جلسات آموزش مرتبط را دریافت کرد در حالی که گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت نکرد. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری، آزمون تعقیبی بانفرانی و 26-SPSS تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج MANCOVA حاکی از وجود تفاوت معنادار بین پس‌آزمون گروه‌ها بود. نتایج آزمون تعقیبی بانفرانی نشان داد که آموزش گذشت مبتنی بر مذهب و درمان بافت‌نگر انصاف محور باعث کاهش خشم (001/0 > p) و افزایش گذشت (001/0 > p) می‌شوند. با این حال، تفاوت معناداری بین دو روش در کاهش خشم (417/0 = p) و افزایش گذشت (405/0 = p) وجود نداشت. نتیجه‌گیری: براساس نتایج، می‌توان برای کمک به کاهش خشم و افزایش گذشت زنان خیانت دیده نسبت به همسرانشان از هر یک از روش‌های آموزش گذشت مبتنی بر مذهب یا درمان بافت‌نگر انصاف‌محور به طور موفقیت‌آمیزی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing effectiveness of the religion-based forgiveness training and the fairness-based contextual therapy on improvement of anger and forgiveness of cheated women in Ahvaz

نویسندگان [English]

  • Masoud Raeisi 1
  • Masoud Shahbazi 2
  • Amin Koraei 3
1 Ph.D. Student, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Masjed Soleiman Branch, Islamic Azad University, Masjed Soleiman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Aim: The current research aimed to compare the effectiveness of the religion-based forgiveness training and the fairness-based contextual therapy on improvement of anger and forgiveness of cheated women in Ahvaz. Method: The research design was experimental with pre- and post-tests and control group. The statistical population of the research included all cheated married women in Ahvaz city among whom 45 were recruited using available sampling method and equally, randomly assigned to either the religion-based forgiveness training (experiment 1), the fairness-based contextual therapy (experiment 2), or control group. The subjects answered the Symptom Checklist (SCL-90-R) and the Trait Forgivingness Scale (Berry, et al., 2005). Each experiment group received he related sessions according to their manuals meanwhile the control group received no intervention at all. The data were analyzed using univariate, multivariate analysis of covariance, Bonferroni post-hoc, and SPSS-26. Results: The MANCOVA results showed statistically significant differences between the posttests. The results of Bonferroni test showed that the religion-based forgiveness training AND the fairness-based contextual therapy decreased the betrayed women’s anger (p < .001) and increased their forgiveness (p < .001). However, there were no significant differences between the two methods in terms of anger (p = .417) and forgiveness (p = .405). Conclusion: According to the results, therapists can use either religion-based forgiveness training or fairness-based contextual therapy to help betrayed women’s anger and forgiveness toward their husbands successfully.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion-based forgiveness training
  • Fairness-based contextual therapy
  • Anger
  • Forgiveness
  • Cheating
احمدی اردکانی، زهرا.، و فاطمی عقدا، نسرین. (1398). رابطه‌ی سبک‌های دلبستگی و رضایت زناشویی با میانجی‌گری بخشش و همدلی: بررسی یک مدل. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 62(4.1): 15-25.
آسایش، محمدحسن.، فرحبخش، کیومرث.، دلاور، علی.، و سلیمی بجستانی، حسین. (1397). تجارب ‌و ‌واکنش‌های‌ شناختی ‌زنان ‌آسیب‌دیده ‌از ‌بیوفایی‌ همسر‌: یک‌ مطالعه ‌پدیدارشناسی. مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 7(2): 188-203.
انیسی، جعفر.، اسکندری، محسن.، بهمن آبادی، سمیه.، نوحی، سیما.، و تولایی، عباس. (1393). هنجاریابی چلکلیست نشانه‌های اختلالات روانی (scl-90-r) در کارکنان یک واحد نظامی. روانشناسی نظامی، 5(17): 57-67.
ایمانزاده، وحیده.، محب، نعیمه.، عبدی، رضا.، و هنرمندعظیمی، مرتضی. (1400). شناسایی عوامل مؤثر بر طلاق و ارائۀ مدلی برای پیش‌بینی طلاق با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم. فصل‌نامه پژوهش‌های کاربردی روانشناختی، 12(2): 247-263.
خجسته­مهر، رضا.، احمدی قوزلوجه، احمد.، سودانی، منصور.، و شیرالی­نیا، خدیجه. (1394). اثربخشی درمان بافت نگر انصاف محور بر صمیمیت عاطفی و کیفیت زناشویی زوجین. روانشناسی کاربردی، 2(34): 79-96.
دهقانی، مصطفی.، اصلانی، خالد.، امان­الهی، عباس.، و رجبی، غلامرضا. (1398). اثربخشی زوج‌درمانی متمرکز بر هیجان مبتنی بر مدل درمان آسیب دل‌بستگی بر بخشش در زن‌های آسیب‌دیده از خیانت زناشویی. مشاوره و روان درمانی خانواده، 9(1): 143-160.
رحیمی، علی.، و آئین جمشید، محمدعلی. (1398). بررسی رابطه رضایت زناشویی و انگیزه خیانت در زوجین. سومین کنفرانس دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامعه شناسی ایران، تهران.
زارعی، محمد.، نظری، علی محمد.، و زهراکار، کیانوش. (1399). بررسی رابطۀ بخشش و جهت‌گیری مذهبی با تعارض زناشویی. پژوهش در دین و سلامت، 6(2): 87-99.
سلطانی­زاده، محمد.، و باجلانی، پریسا. (1399). پیش‌بینی نگرش به خیانت زناشویی بر اساس اختلال عملکرد جنسی، صمیمیت و رضایت جنسی در زنان و مردان متأهل شهر اصفهان در سال ۱۳۹۶. مجله علوم پزشکی زانکو، ۲۱(۶۸): 32-46.
صمدی کاشان، سحر.، پورقناد، محدثه.، و زمانی زارچی محمد صادق. (1398). خیانت زناشویی: کاوشی در دیدگاه‌ها، عوامل و پیامدها. رویش روان شناسی، ۸(۴): ۱۶۵-۱۷۶.
کرایی، امین. (1387). بررسی مدل پیشنهادی برخی پیشایندها و پیامدهای گذشت در ازدواج. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره، دانشگاه شهید چمران اهواز.
معتمدی، عبدالله.، اعظمی، یوسف.، رستمی، مسعود.، و جلالوند، محمد. (1399). کیفیت زندگی در بازنشستگی: نقش ویژگی‌های شخصیتی، راهبردهای مقابله‌ای و نگرش مذهبی. روان‌شناسی پیری، 6(3): 217-205.
نادی، الهه.، سعیدپور، فریبا.، و بلند، حسن. (1398). بررسی اثربخشی گروه درمانی به شیوه شناختی ـ رفتاری مذهب محور بر افزایش امید به زندگی و شادکامی در زنان نابارور. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 3(3).
ناصری فدافن، ملکه.، نوحی، شهناز.، و آقایی، حکیمه. (1397). اثربخشی آموزش مدیریت خشم با رویکرد شناختی رفتاری بر کیفیت رابطه زناشویی و اضطراب اخلاقی مردان سوء مصرف‌کننده مواد. روان‌شناسی کاربردی، 12: 63-82.
References
Agu, S. A., & Nwankwo, B. E. (2019).nfluence of religious commitment, intentionality in marriage and forgiveness on marital satisfaction among married couples. IFE Psychology: An International Journal, 27(2): 121-133.
Berry, J. W., Worthington, E. L., Jr., O'Connor, L. E., Parrott, L., & Wade, N. G. (2005). Forgivingness, vengeful rumination, and affective traits. Journal of Personality, 73(1): 183-25.
Buss, D. M., & Abrams, M. (2017). Jealousy, infidelity, and the difficulty of diagnosing pathology: A CBT approach to coping with sexual betrayal and the green-eyed monster. Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy, 35(2): 150-172.
Cornish, M. A., Hanks, M. A., & Gubash Black, S. M. (2020). Self-forgiving processes in therapy for romantic relationship infidelity: An evidence-based case study. Psychotherapy, 57(3): 352–365.
Enright, R. D., & Fitzgibbons, R. P. (2000). Helping clients forgive: An empirical guide for resolving anger and restoring hope. Washington, DC: American Psychological Association.
Fahimdanesh, F., Noferesti, A., & Tavakol, K. (2020). Self-compassion and forgiveness: Major predictors of marital satisfaction in young couples. The American Journal of Family Therapy, 48(3): 221-234.
Goldenberg, I., & Goldenberg, H. (2004). Family therapy: An overview (6th ed.). Monterey, CA: Brooks/Cole.
Hackathorn, J., & Ashdown, B. K. (2020). The webs we weave: Predicting infidelity motivations and extradyadic relationship satisfaction. The Journal of Sex Research, online published.
Hargrave, T. D., & Pfitzer, F. (2003). The new contextual therapy: Guiding the power of give and take. New York, Brunner-Routledge.
Jampolsky, G. G. (1999). Forgiveness: The greatest healer of all. Hillsboro, OR: Beyond Words Publishing.
Kaleta, K., & Mróz, J. (2020). The relationship between basic hope and depression: Forgiveness as a mediator. Psychiatric Quarterly, 91: 877–886.
Lievaart, M., Huijding, J., Van der Veen, F. M., Hovens, J. E., & Franken, I. H. A. (2017). The impact of angry rumination on anger-primed cognitive control. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 54: 135-142.
Lyness. K. P (2003). Extending Emotionally Focused Therapy for Couples to the Contextual Realm, Journal of Couple & Relationship Therapy: Innovations in Clinical and Educational Interventions, 2(4): 19-32.
McCullough, M. E., Worthington, E. L., & Rachal, K. C. (1997). Interpersonal forgiving in close relationships. Journal of Personality and Social Psychology, 73: 321-336.
Pargament, K. I., & Brant, C. R. (1998). Religion and coping. In H. G.
Koenig (Ed.) Handbook of religion and mental health (pp. 111–128). San Diego, CA: Academic Press.
Poloma, M. M., & Gallup, G. H., Jr. (1991). Varieties of prayer: A survey
report.
Philadelphia: Trinity Press International.
Puhalla, A. A., Kulper, D. A., Fahlgren, M. K., & McCloskey, M. S. (2020). The relationship between resting heart rate variability, hostility, and in vivo aggression among young adults. Journal of Aggression, Maltreatment & Trauma, 29(2): 206-222.
Rye, M. S., & Pargament, K. I. (2002). Forgiveness and romantic relationships in college: Can it heal the wounded heart? Journal of clinical Psychology, 58: 419-441.
Rye, M. S., Pargament, K. I., Pan, W., Yingling, D, W., Shogren, K, A., & Ito, M. (2005). Can group interventions facilitate forgiveness of an ex-spouse? A randomized clinical trial. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(5): 880-892.
Sprecher, S. (2001). Equity and social exchange in dating couples: Associations with satisfaction, commitment, and stability. Journal of Marriage and Family, 63(3): 599-613.
Sungur, M. Z. (2021) Infidelity: is it possible to rebuild trust following infidelity? International Congress of Cognitive Psychotherapy içinde. Roma: Erickson.
Tsypes, A., Jozef Angus, D., Martin, S., Kemkes, K., & Harmon-Jones, E. (2019). Trait anger and the reward positivity. Personality and Individual Differences, 144: 24-30.
Warach, B., & Josephs, L. (2021). The aftershocks of infidelity: A review of infidelity-based attachment trauma. Sexual and Relationship Therapy, 36: 68-90.
Xu, F., Kellermanns, F. W., Jin, L., & Xi, J. (2020). Family support as social exchange in entrepreneurship: Its moderating impact on entrepreneurial stressors-well-being relationships. Journal of Business Research, 120: 59-73.