اثربخشی بازی‌ درمانی بر رفتار پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روان‌شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه پرستاری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی بازی‌درمانی بر رفتار پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی ‌بود.‌ روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع طرح‌های کاربردی و نیمه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله‌جویانه شهر بابل در سال 1398 که از بین آن ها 60 نفر به صورت هدفمند انتخاب شدند و با استفاده از روش تصادفی در دو گروه بازی‌درمانی و گروه گواه، هر گروه 30 نفر گماشته شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه مشکلات رفتاری کودک (مرشد و همکاران، 2015) در سه دوره زمانی پیش‌آزمون، پس آزمون و پیگیری به دست آمد. بازی درمانی براساس بسته آموزشی بازی درمانی کنل (2003) در ده جلسه و به مدت 2 ساعت به صورت هفتگی برای گروه آزمایش اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین اثر بخشی بازی ‌درمانی بر بهبود رفتار پرخاشگری (86/38=F، 001/0>p) در کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی تفاوت معناداری وجود دارد. نتیجه-گیری: مطالعه نشان داد که بازی‌درمانی موجب کاهش رفتار پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش‌فعالی شد و می توان از این درمان در جهت بهبود رفتار پرخاشگری کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of play therapy on the aggressive behavior of children with ADHD

نویسندگان [English]

  • Samaneh Panahian Amiri 1
  • Kolsoum Akbar Nataj 2
  • Mohammadkazem Fakhri 3
1 PhD Student, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Assistant Professor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Islamic Azad University, Chalous Branch, Chalous, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

                                                                                                                            
Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of play therapy on the aggressive behavior of children with ADHD. Methods: The statistical population of this study includes all children with confrontational disobedience disorder in Babol in 2019, from which 60 people were purposefully selected and using a random method in two groups of play therapy and control group, each group was assigned 30 people. Data were obtained using a child behavioral problems questionnaire in three time periods: pre-test, post-test and follow-up. Play therapy was performed in ten sessions for 2 hours weekly for the experimental group. Analysis of variance with repeated measures and SPSS software were used to analyze the data. Results: The results showed that there was a significant difference between the effectiveness of play therapy on improving aggressive behavior (F=38.86, p<0.001) in children with ADHD. Conclusion: The study showed that play therapy reduced the aggressive behavior of children with ADHD and this treatment can be used to improve the aggressive behavior of children with ADHD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • play therapy
  • aggressive behavior
  • children
  • ADHD
دلاوریان، مونا.، و افروز، غلامعلی. (1399). بررسی دقت و حساسیت سیستم غربالگر هوشمند برای پیش بینی کودکان در معرض خطر اختلالات عصبی رشدی (اختلال نقص توجه- بیش فعالی و نارساخوانی). مجله ناتوانی‌های یادگیری، 10(1): 87-109.
ذوالرحیم، رقیه.، و آزموده، معصومه. (1398). تأثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری بر اضطراب اجتماعی و رفتارهای پرخاش‌گرانه کودکان دبستانی. فصلنامه سلامت روان کودک. ۶ (۴) :۲۴۰-۲۳۱.
گله گیریان، صدیقه.، دیره، عزت. (1396). مقایسه تأثیر فراشناخت درمانی و درمان مبتنی بر دلبستگی بر مشکلات رفتاری برون نمود کودکان پرخاش‌گر. فصلنامه سلامت روان کودک. ۴ (۱) :۳۴-۲۴.
مرشد، نرگس.، داوودی، ایران، و بابامیری، محمد. (1394). اثربخشی بازی درمانی گروهی بر علائم لجبازی- نافرمانی کودکان. فصلنامه آموزش و سلامت جامعه، 2(3)، 12-18.
مه­نگار، فرشاد.، و احمدی، احمد. (1399). تأثیر توانبخشی عصبی روان‌شناختی بر عملکرد حافظه بینایی و سازگاری اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 14(3): 1-9.
References
Byrd, A. L., & Manuck, S. B. (2014). MAOA, childhood maltreatment, and antisocial behavior: meta-analysis of a gene-environment interaction. Biological psychiatry75(1), 9-17.
Cortese, S. (2020). Pharmacologic treatment of attention deficit–hyperactivity disorder. New England Journal of Medicine383(11), 1050-1056.
Cortese, S., Adamo, N., Del Giovane, C., Mohr-Jensen, C., Hayes, A. J., Carucci, S., ... & Cipriani, A. (2018). Comparative efficacy and tolerability of medications for attention-deficit hyperactivity disorder in children, adolescents, and adults: a systematic review and network meta-analysis. The Lancet Psychiatry5(9), 727-738.
Davis, T., & Barnes, T. (2021). Would You Like to Play? Using Strategies from Play Therapy to Support Young Children with Aggression. The Alabama Counseling Association Journal, 65.
Demontis, D., Walters, R. K., Martin, J., Mattheisen, M., Als, T. D., Agerbo, E., ... & Neale, B. M. (2019). Discovery of the first genome-wide significant risk loci for attention deficit/hyperactivity disorder. Nature genetics51(1), 63-75.
El-Nagger, N. S., Abo-Elmagd, M. H., & Ahmed, H. I. (2017). Effect of applying play therapy on children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of nursing education and practice7(5), 104.
Grobbel, R., Cooke, K., & Bonet, N. (2017). Ethical use of touch and nurturing-restraint in play therapy with aggressive young children, as illustrated through a reflective supervision session. Touch in Child Counseling and Play Therapy: An Ethical and Clinical Guide. London, UK: Taylor & Francis.
Hassanzadeh, M., Malek, A., Norouzi, S., Amiri, S., Sadeghi-Bazargani, H., Shahriari, F., ... & Small, B. (2021). Psychometric properties of the Persian version of preschool age psychiatric assessment (PAPA) for attention-deficit/hyperactivity disorder: Based on DSM-5. Asian journal of psychiatry58, 102618.
Hejrani-Diarjan, H., Shahriari Ahmadi, M., & Esteki, M. (2020). The Comparison of the Effectiveness of the Behavioral Cognitive Play and Child-parent Interaction Based Play Application on Anger, Anxiety and Emotional Cognitive Regulation in Aggressive Students. International Journal of Behavioral Sciences14(3), 108-115.
Knell, S. M., & Ruma, C. D. (2003). Play therapy with a sexually abused child. Cognitive therapy with children and adolescents: A casebook for clinical practice, 338-368.
Layton, T. J., Barnett, M. L., Hicks, T. R., & Jena, A. B. (2018). Attention deficit–hyperactivity disorder and month of school enrollment. New England Journal of Medicine379(22), 2122-2130.
Meany‐Walen, K. K., Kottman, T., Bullis, Q., & Dillman Taylor, D. (2015). Effects of Adlerian play therapy on children's externalizing behavior. Journal of Counseling & Development93(4), 418-428.
Morshed, N., Davoodi, I., & Babamiri, M. (2022). Effectiveness of group play therapy on symptoms of oppositional defiant among children. Journal of Education and Community Health2(3), 12-18.
Oh, H., & Kim, K. (2019). Effect of a Multi-Sensory Play Therapy Program on the Attention and Learning of Children with ADHD. Journal of The Korean Society of Integrative Medicine7(4), 23-32.
Ray, D. C., Purswell, K., Haas, S., & Aldrete, C. (2017). Child-centered play therapy-research integrity checklist: Development, reliability, and use. International Journal of Play Therapy26(4), 207.
Ritzi, R. M., Ray, D. C., & Schumann, B. R. (2017). Intensive short-term child-centered play therapy and externalizing behaviors in children. International Journal of Play Therapy26(1), 33.
Robinson, A., Simpson, C., & Hott, B. L. (2017). The effects of child-centered play therapy on the behavioral performance of three first grade students with ADHD. International Journal of Play Therapy26(2), 73.
Rostami, R., Mojtahedy, S. H., Heidari, Z., Ranjbari, G., Sadeghi-Firoozabadi, V., & Ahmadi, M. (2017). Investigation of cognitive-behavioral play therapy effectiveness on cognitive functions in aggressive children. International Journal of Educational and Psychological Researches3(3), 186.
Salter, K., Beamish, W., & Davies, M. (2016). The effects of child-centered play therapy (CCPT) on the social and emotional growth of young Australian children with autism. International Journal of Play Therapy25(2), 78.
Swank, J. M., & Smith-Adcock, S. (2018). On-task behavior of children with attention-deficit/hyperactivity disorder: Examining treatment effectiveness of play therapy interventions. International Journal of Play Therapy27(4), 187.