مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص‌های معنوی (صبر و بخشش) در زوجین آسیب دیده از روابط فرا زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه روانشناسی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر شاخص‌های معنوی (صبر و بخشش) در زوجین آسیب دیده از روابط فرازناشویی بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع طرح های کاربردی و تجربی میدانی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون و پیگیری همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه زوجین آسیب دیده از روابط فرا زناشویی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1400 بود که از بین آن‌ها، تعداد 60 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در سه گروه زوج درمانی هیجان مدار، زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه گواه (هر گروه 20 نفر) گمارده شد. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه بخشش ری، لویادونو، فلوک، السزیوسکی، هیم و مادیا (2001) و پرسشنامه صبرخرمایی (1388) به دست آمد. درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد براساس بسته مک کی و همکاران (2012) و پروتکل درمان مبتنی بر زوج درمانی هیجان مدار جانسون (2004) در ده جلسه 90 دقیقه‌ای به صورت هفتگی اجرا شدند. گروه گواه، درمانی دریافت نکرد و در لیست انتظار قرار گرفت. در راستای تحلیل استنباطی از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد بین سه گروه زوج درمانی هیجان مدار، زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و گروه گواه بر شاخص‌های معنوی صبر (59/71=F؛ 001/0>P) و بخشش (80/136=F؛ 001/0>P) تفاوت معناداری از نظر آماری وجود دارد و بخشش و صبر در گروه درمان پذیرش و تعهد در پایان پس‌آزمون بالاتر از گروه زوج درمانی هیجان‌مدار و گروه گواه بوده است (01/0>p). نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت از نظر تاثیرگذاری، درمان پذیرش و تعهد بیش‌ترین تاثیر را بر بهبود متغیرهای بخشش و صبر داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of emotion-oriented couple therapy and couple therapy based on acceptance and commitment on spiritual indicators (patience and forgiveness) in couples affected by extramarital relationships

نویسندگان [English]

  • Firoozeh Kayhan 1
  • Mohammad Hassan Ghanifar 2
  • Qasem Ahi 2
1 PhD student, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to compare the effectiveness of emotion-oriented couple therapy and couple therapy based on acceptance and commitment on spiritual indicators (patience and forgiveness) in couples affected by extramarital relationships. Methods: The present study was a pre-test-post-test and follow-up field with applied and experimental designs. The statistical population studied in this study included all couples affected by extramarital affairs who referred to counseling centers in Tehran in 2021, from which 60 people were selected by available sampling method and in three groups. Emotion-based couple therapy, acceptance and commitment-based couple therapy, and a control group (20 people in each group) were assigned. Data were obtained using the Forgiveness Questionnaire Ray, Loyaduno, Flock, Alzieowski, Him and Madia (2001), and the Patience Questionnaire Khormai (2009). Acceptance and commitment therapy based on the McKay et al. (2012) package and the emotion-based couple therapy protocol Johnson (2004) were administered in ten 90-minute sessions weekly. The control group did not receive treatment and was placed on a waiting list. For inferential analysis, repeated measures analysis of variance and SPSS.22 software were used. Results: The results showed that there was a significant difference between the three groups of emotion-oriented couple therapy, couple therapy based on acceptance and commitment and the control group on the spiritual indices of patience (F=71.59, P<0.001) and forgiveness (F= 136.80, P<0.001). There is a statistical opinion and forgiveness and patience in the acceptance and commitment treatment group at the end of the post-test were higher than the excited couple therapy group and the control group (p<0.01). Conclusion: It can be concluded that in terms of effectiveness, acceptance and commitment treatment had the greatest impact on improving the variables of forgiveness and patience.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion-Based Therapy
  • Acceptance and Commitment Therapy
  • Patience
  • Forgiveness
  • Couples
  • Extramarital Relationships
بشرپور، سجاد.، پرزور، پرویز.، و معاضدی، کاظم. (1396). نقش سرسختی روان‌شناختی، صبر و خوش‌بینی اسلامی در پیش‌بینی رضامندی زناشویی پرستاران (با نگرش به منابع اسلامی). سلامت و بهداشت، ۸(۲):۱۹۱-۲۰۳
حامدی، بتول.، شفیع آبادی، عبدالله.، نوابی نژاد، شکوه.، و دلاور، علی. (1392). بررسی اثر بخشی رویکرد درمان هیجان مدار بر افزایش میزان صمیمیت زناشویی و خودکارآمدی زوج‌های دانشجو.‎ فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزش، 3(15): 43- 56.
خجسته مهر، رضا.، شیرالی نیا، خدیجه.، رجبی، غلامرضا.، و بشلیده، کیومرث. (1392). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر کاهش نشانه‌های افسردگی و تنظیم هیجانی زوجین آشفته. مشاوره کاربردی، 3(1): 1-18.‎
سعادتمند، خدیجه.، بساک‌نژاد، سودابه.، و امان‌الهی، عباس. (1396). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت و بخشش زوج‌ها. دوفصلنامه روانشناسی خانواده (نشریه انجمن علمی روانشناسی خانواده ایران)، 4(1): 41-52.‎
سودانی، منصور.، کریمی، جواد.، مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز.، و نیسی، عبدالکاظم. (1391). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر کاهش آسیب‌های ناشی از خیانت همسر.‎ نشریه تحقیقات علوم رفتاری، 10(4): 258-268.
شکری، مریم.، رحمانی، محمدعلی.، ابوالقاسمی، شهنام.، و طیبی، افشین. (1400). تأثیر زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر بخشودگی، خودتنظیمی هیجانی و دلزدگی زناشویی زوجین متقاضی طلاق مراجعه کننده به اورژانس‌های اجتماعی خانواده. مجله سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 5(1): 86-96.
کریم زاده، خیراله.، و سلیمی، مسعود. (1397). اثربخشی زوج‌درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت، بخشش و بهزیستی روانشناختی مطالعه مروری. فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی، 4(1): 29- 41.
گوران سوادکوهی، لادن.، قربان‌نژاد، علی. (1396). اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار بر افزایش تنظیم هیجانی و افسردگی زوجین متقاضی طلاق. فصلنامه تعالی مشاوره و روان‌درمانی، 6(24): 28-39.
وزیرنیا، فاطمه.، کریمی، جواد.، گودرزی، کوروش.، و صادقی، مسعود. (1400). مقایسه اثربخشی زوج درمانی رفتاری تلفیقی و هیجان‌مدار بر سلامت (مولفه خودکارآمدی ناباروری) زوجین نابارور. سبک زندگی اسلامی با محور سلامت، 5(2): 38-49.
References
Askari, Z. (2016). Forgiveness and its relationship with marital satisfaction: a sectional study. The International Journal of Indian Psychology, Volume 3, Issue 3, No. 10, 84.
Beasley, C. C., & Ager, R. (2019). Emotionally Focused Couples Therapy: A Systematic Review of Its Effectiveness over the past 19 Years. Journal of Evidence-Based Social Work, 16(2), 144-159.
Conradi, H. J., Dingemanse, P., Noordhof, A., Finkenauer, C., & Kamphuis, J. H. (2018). Effectiveness of the ‘Hold me Tight’Relationship Enhancement Program in a Self‐referred and a Clinician‐referred Sample: An Emotionally Focused Couples Therapy‐Based Approach. Family process, 57(3), 613-628.
Ghasemi, F., Nia, K. A., & Amiri, H. (2020). Effect of emotion-oriented couple therapy and cognitive-behavioral couple therapy on marital burnout. A comparative study. Arch Pharm Pract1, 104.
Girard, A., & Woolley, S. R. (2017). Using emotionally focused therapy to treat sexual desire discrepancy in couples. Journal of sex & marital therapy, 43(8), 720-735.
Haversath, J., Kliem, S., & Kröger, C. (2017). Measuring Spousal Forgiveness: German Version of the Marital Offence‐Specific Forgiveness Scale (MOFS‐German). Family relations, 66(5), 809-823.
McKinnon, J. M., & Greenberg, L. S. (2017). Vulnerable emotional expression in emotion focused couples therapy: Relating interactional processes to outcome. Journal of marital and family therapy, 43(2), 198-212.
Rodrigues, D., Lopes, D., & Pereira, M. (2017). Sociosexuality, commitment, sexual infidelity, and perceptions of infidelity: Data from the second love web site. The Journal of Sex Research, 54(2), 241-253.
Wiebe, S. A., Johnson, S. M., Lafontaine, M. F., Burgess Moser, M., Dalgleish, T. L., & Tasca, G. A. (2017). Two‐year follow‐up outcomes in emotionally focused couple therapy: An investigation of relationship satisfaction and attachment trajectories. Journal of marital and family therapy, 43(2), 227-244.
Worthington, E. L., Brown, E. M., & McConnell, J. M. (2019). Forgiveness in committed couples: Its synergy with humility, justice, and reconciliation. Religions, 10(1), 13.
Wu, Q., Slesnick, N., & Zhang, J. (2018). Understanding the role of emotion-oriented coping in women's motivation for change. Journal of substance abuse treatment86, 1-8.