مقایسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد بر نظم جویی فرایندی هیجانی در بیماران زن مبتلا به عروق کرونری قلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روانشناسی سلامت، واحد بین‌المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران

2 دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش مقایسه اثربخشی راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد بر نظم جویی فرایندی هیجانی در بیماران کرونری قلبی می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و به روش نیمه آزمایشی بود با طرح پیش-آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری کلیه بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری قلب که در بازه زمانی 15 تیر 1398 الی 15 مهر 1398 در بیمارستان حشمتیه سبزوار بودند که 26 نفر به صورت تصادفی انتخاب و با روش جایگزینی تصادفی به سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) تقسیم شدند. گروه‌های آزمایش تحت آموزش راهبردهای خود تنظیمی هیجانی (9 نفر) براساس بسته آموزشی جان و گروس (2004) و راهبردهای مقابله با درد (8 نفر) براساس بسته آموزشی تورک و گچل (2002) قرار گرفتند و گروه گواه (9 نفر) هیچ آموزشی دریافت نکرد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های نظم جویی هیجان گروس و جان (2003) بود. داده‌ها از طریق آزمون تحلیل واریانس مختلط و با استفاده از نرم افزار SPSS25 تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که آموزش راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد بر ارزیابی مجدد (82/6=F، 003/0=P) و فرونشانگی (33/9=F، 001/0>P) در بیماران کرونری قلبی موثر است. همچنین یافته‌ها نشان داد که هرچند دو روش آموزشی توانستند بر نظم جویی فرایندی هیجانی موثر باشند اما بین میزان اثربخشی آنها تفاوت معنی‌داری وجود نداشت(05/0<p). نتیجه‌گیری: آموزش راهبردهای خودتنظیمی هیجانی و راهبردهای مقابله با درد می‌تواند باعث بهبود ارزیابی مجدد و کاهش فرونشانگی هیجان‌ها در بیماران گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of emotional self-regulation strategies and coping strategies with pain on emotional process regulation in female patients with coronary heart disease

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ebrahimi 1
  • Mohammad Hatami 2
  • Mohammadreza Seirafi 3
1 Department of Health psychology, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, Kharazmi University
3 Assistant Professor, Department of Health Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to compare the effectiveness of emotional self-regulation strategies and pain management strategies on emotional process regulation in coronary heart disease patients. Methods: The present study was applied and quasi-experimental with pre-test design, post-test and follow-up with a control group. Statistical population of all patients with coronary heart disease who were in Sabzevar Heshmatieh Hospital from July 6, 2019 to October 6, 2020. 26 people were randomly selected and randomly divided into three groups (two experimental groups and one control group) were divided. The experimental groups were trained with emotional self-regulation strategies (n=9) based on John and Gross training package (2004) and pain coping strategies (n=8) based on Turk and Gachell educational package (2002) and the control group (n=9) received no training. The research tool was Gross and John (2003) Emotion Regulation Questionnaires. Data were analyzed by mixed analysis of variance using SPSS25 software. Results: The results showed that the training of emotional self-regulation strategies and coping strategies with pain is effective on re-evaluation (F=6.82, P=0.003) and suppression (F=9.33, P<0.001) in patients with coronary heart disease. The results also showed that although the two training methods could be effective in regulating the emotional process, but there was no significant difference between their effectiveness (p>0.05). Conclusion: Teaching emotional self-regulation strategies and coping strategies can improve re-evaluation and reduce emotion suppression in patients.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotion regulation
  • coping strategies
  • coronary heart disease
  • women
ارم، سمیرا.، حسنی، جعفر.، و مرادی، علیرضا. (1395). مقایسه راهبردهای نظم‌جویی فرایندی هیجان در بیماران عروق کرونر قلب، دریافت‌کنندگان دفیبریلاتور داخل قلبی و افراد بهنجار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 24(104): 39-48.
تایلور، شلی ای. (1398). روانشناسی سلامت. ترجمه: مژگان بدیعی اول، میترا رفیعی‌شفیق و زهرا سیدزاده، ناشر: فرا انگیزش.
حکاک، سیده منصور.، کاکاوند، علیرضا.، و جوادی، حمیدرضا .(1397). نقش میانجی تنظیم هیجان در وضعیت اجتماعی- اقتصادی کودکی- نوجوانی و ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی در میانسالی: تحلیل مسیر. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 22(4): 73-63.
نوری زاده میرآبادی، مریم.، خواستاری، سهیلا.، شیرمردی، سارا.، بامداد، سارا.، و خسروی فارسانی، آتوسا. (1396). اثربخشی مداخله مبتنی بر تنظیم هیجان بر راهبردهای نظم‌دهی شناختی هیجانی و ناگویی هیجانی در بیماران مبتلا به نارسایی عروق کرونر قلب. مجله پیشرفت‌های نوین در علوم رفتاری، 2(10): 1-13.
نیک دانش، میثم.، دوازده امامی، محمدحسن.، قیداری، محمداسماعیل.، بختیاری، مریم.، و محمدی، ابوالفضل. (1396). تنظیم هیجانی، ذهن‌آگاهی و اضطراب وجودی در افراد مبتلا به بیماری‌های کرونری قلب: یک مطالعه تطبیقی. مجله پزشکی ارومیه، 28(6): 248- 293.
References
Appleton, A. A., Buka, S. L., Loucks, E. B., Gilman, S. E., & Kubzansky, L. D. (2013). Divergent associations of adaptive and maladaptive emotion regulation strategies with inflammation. Health Psychology, 32(7), 748.
Davidson, K. W., Mostofsky, E., & Whang, W. (2010). Don't worry, be happy: positive affect and reduced 10-year incident coronary heart disease: the Canadian Nova Scotia Health Survey. European heart journal, 31(9), 1065-1070.
Denollet, J., Gidron, Y., Vrints, C. J., & Conraads, V. M. (2010). Anger, suppressed anger, and risk of adverse events in patients with coronary artery disease. The American journal of cardiology, 105(11), 1555-1560.
Gross, J. J., & Levenson, R. W. (1997). Hiding feelings: the acute effects of inhibiting negative and positive emotion. Journal of abnormal psychology, 106(1), 95.
Gross, J. J. (2013). Emotion regulation: taking stock and moving forward. Emotion, 13(3), 359.
John, O. P., & Gross, J. J. (2004). Healthy and unhealthy emotion regulation: Personality processes, individual differences, and life span development. Journal of personality, 72(6), 1301-1334.
Kubzansky, L. D., & Thurston, R. C. (2007). Emotional vitality and incident coronary heart disease: benefits of healthy psychological functioning. Archives of general psychiatry, 64(12), 1393-1401.
McDermott, M. J., Tull, M. T., Gratz, K. L., Daughters, S. B., & Lejuez, C. W. (2009). The role of anxiety sensitivity and difficulties in emotion regulation in posttraumatic stress disorder among crack/cocaine dependent patients in residential substance abuse treatment. Journal of anxiety disorders, 23(5), 591-599.
Messay, B. (2017). The Relationship Between Emotion Regulation Strategy Use and Cardiovascular Disease Risk Among Mothers of Children Diagnosed with Cancer: The Role of Distress and Inflammation Levels (Doctoral dissertation, University of Pittsburgh).
Nelis D, Quoidbach J, Hansenne M, Mikolajczak M. (2011). Measuring individual differences in emotion regulation: the emotion regulation profile-revised (ERP-R). Psychol Belgica, 51: 49-91.
Wu, Y., Zhu, B., Chen, Z., Duan, J., Luo, A., Yang, L., & Yang, C. (2021). New insights into the comorbidity of coronary heart disease and depression. Current problems in cardiology, 46(3), 100413