اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر پردازش‌های هیجانی دختران دارای اختلال اضطراب اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر پردازش‌های هیجانی در دختران دارای اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس‌آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی دانشجویان دختر 26 تا 18 ساله مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان (11271 نفر) در سال تحصیلی 98-1397 بودند. در این مرحله پرسشنامه هراس اجتماعی کانور و همکاران (2000) بر روی تمامی دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند اجرا شد. جلسات درمان پذیرش و تعهد برای اختلال اضطراب اجتماعی هیز (2004) در 10 جلسه گروهی 2 ساعته اجرا شد اما گروه گواه در لیست انتظار باقی ماند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار spss استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد بر بهبود سرکوبی (80/10=F، 003/0=P)، تجربه هیجانی ناخوشایند (86/12=F، 001/0>P)، نشانه‌های هیجانی پردازش (95/16=F، 001/0>P)، اجتناب (65/19=F، 001/0>P) و کنترل هیجانی (23/21=F، 001/0>P) آزمودنی‌های گروه آزمایش موثر بود. نتیجه‌گیری: می‌توان نتیجه گرفت درمان پذیرش و تعهد بر پردازش‌های هیجانی در دختران دارای اختلال اضطراب اجتماعی موثر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of acceptance and commitment therapy on emotional processing in female students with social anxiety disorder

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Daryaye Lal 1
  • Bahman Akbari 2
1 Ph.D. student, Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Professor, Department of Psychology, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on emotional processes in girls with social anxiety disorder. Methods: The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design and follow-up with a control group. The statistical population of the present study included all 26 to 18 years old female undergraduate students of Guilan University (11271 people) in the academic year 1397-98. At this stage, the Social Panic Questionnaire (SPIN) of Connor et al. (2000) was administered to all undergraduate female students of Guilan University who were selected using random sampling method. Acceptance and commitment therapy sessions for social anxiety disorder (Hayes, 2004) were conducted in 10 2-hour group sessions, but the control group remained on the waiting list. Analysis of variance with repeated measures and SPSS software were used to analyze the data. Results: The results showed that acceptance and commitment therapy on the improvement of repression (F=10.80, P=0.003), unpleasant emotional experience (F=12.86, P<0.001), emotional symptoms Processing (F=16.95, P<0.001), avoidance (F=19.65, P<0.001) and emotional control (F= 21.23, P<0.001) of the experimental group subjects It was effective. Conclusion: It can be concluded that acceptance and commitment therapy was effective on emotional processes in girls with social anxiety disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and Commitment
  • Emotional Processing
  • Social Anxiety
شیخان، ریحانه.، محمدخانی، شهرام.، و حسن‌آبادی، حمیدرضا. (2013). اثر آموزش گروهی تکنیک آموزش توجه بر اضطراب، توجه معطوف به خود و فرانگرانی‌های نوجوانان دارای اضطراب اجتماعی. مجله روان‌شناسی شناختی، 1(1): 45-33.
عابدی، محمدرضا.، و ایزدی، مرضیه. (1391). درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. تهران: جنگل و کاوشیار.
علیلو، مجیدمحمود.، و حمیدی، صمد.، و شیروانی، امیر. (1390). راهنمای گام به گام درمان شناختی رفتاری فوبی اجتماعی. تهران: مرکز انتشارات جهاد دانشگاهی. 
قاسم‌پور، عبدالله.، و فلاح، علیرضا. (1393). اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجانی بر علائم ترس از ارزیابی مثبت نوجوانان پسر مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی. سلامت جامعه، 8(4): 67-59.
کاویانی، حسین.، جواهری، فروزان.، بحیرایی، هادی. (1384). اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش افکار خود آیند منفی، نگرش ناکارآمد، افسردگی و اضطراب. مجله تازه‌های علوم شناختی، 2(1):50-37.
گنجی، مهدی. (1395). آسیب شناسی روانی بر اساس DSM – 5. تهران: نشر ساوالان.         
عباسی، فروغ.؛ مرادی منش، فردین.، نادری، فرح.، و بختیارپور، سعید. (1400). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر استرس ادراک شده و ادراک از بیماری در افراد مبتلا به آسم. فصلنامه روانشناسی سلامت، 10(37): 7-20.
 منیرپور، نادر.، خوسفی، هلن.، و یعقوبی، حمید. (1390). مشاوره همسالان و همسالان مشاور. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی شهید بهشتی.
هوفمان، استفان.، و اتو، میشل. (1390). درمانهای شناختی- رفتاری برای اختلال اضطراب اجتماعی. ترجمه مسعود چینی فروشان. تهران: نشر ارجمند.
اعراب شیبانی، خدیجه.، و سیدآبادی، سمیرا. (1400). اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک بیماری و نشخوار فکری در بیماران مبتلا به سرطان رکتوم. پژوهش پرستاری، 16(4): 40-49.
References
Alkozei, A., Cooper, P. J., & Creswell, C. (2014). Emotional reasoning and anxiety sensitivity: Associations with social anxiety disorder in childhood. Journal of affective disorders152, 219-228.
Andrews, G., Henderson, S., & Hall, W. (2001). Prevalence, comorbidity, disability and service utilisation: overview of the Australian National Mental Health Survey. The British Journal of Psychiatry178(2), 145-153.
Bögels, S. M., Alden, L., Beidel, D. C., Clark, L. A., Pine, D. S., Stein, M. B., & Voncken, M. (2010). Social anxiety disorder: questions and answers for the DSM‐V. Depression and anxiety27(2), 168-189.
Brown, K. W., & Ryan, R. M. (2013). The benefits of being present: Acceptance and Commitment Training and Its role in psychological wellbeing.
Davoudi, M., Taheri, A. A., & Foroughi, A. (2021). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Depression, Anxiety and Cessation in Marijuana Use Disorder: A Randomized Clinical Trial. International Journal of Behavioral Sciences15(3), 194-200.
Goldin, P. R., Lee, I., Ziv, M., Jazaieri, H., Heimberg, R. G., & Gross, J. J. (2014). Trajectories of change in emotion regulation and social anxiety during cognitive-behavioral therapy for social anxiety disorder. Behaviour research and therapy56, 7-15.
Graham, C. D., Gouick, J., Krahé, C., & Gillanders, D. (2016). A systematic review of the use of Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in chronic disease and long-term conditions. Clinical psychology review46, 46-58.
Hayes, S. C., Pistorello, J., & Levin, M. E. (2012). Acceptance and commitment therapy as a unified model of behavior change. The Counseling Psychologist40(7), 976-1002.
Heimberg, R. G., Brozovich, F. A., & Rapee, R. M. (2010). A cognitive behavioral model of social anxiety disorder: Update and extension. In Social anxiety (pp. 395-422). Academic Press.
Heydari, M., Masafi, S., Jafari, M., Saadat, S. H., & Shahyad, S. (2018). Effectiveness of acceptance and commitment therapy on anxiety and depression of Razi Psychiatric Center staff. Open access Macedonian journal of medical sciences6(2), 410.
Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of general psychiatry62(6), 593-602.
Keyvani, E., & Bolghan-Abadi, M. (2021). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on improving self-concept, depression, and anxiety in obese women. International Archives of Health Sciences8(2), 79.
Mohammadian, S., Asgari, P., Makvandi, B., & Naderi, F. (2021). Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Anxiety, Cognitive Avoidance and Empathy among Couples Visiting Counseling Centers in Ahvaz City. Journal of Research and Health11(6), 5-5.
Rheingold, A. A., Herbert, J. D., & Franklin, M. E. (2003). Cognitive bias in adolescents with social anxiety disorder. Cognitive therapy and Research27(6), 639-655.
Taheri, A. A., Foroughi, A. A., Mohammadian, Y., Ahmadi, S. M., Heshmati, K., Hezarkhani, L. A., & Parvizifard, A. A. (2020). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on pain acceptance and pain perception in patients with painful diabetic neuropathy: a randomized controlled trial. Diabetes Therapy11(8), 1695-1708.
Zahedi, Z., Azizi, A., Rahmani, S., Zarein, F., & Ranjbar, M. (2021). Compare the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and Cognitive-Behavioral Therapy on Marital Satisfaction. Family Counseling and Psychotherapy10(2), 75-100.