تاثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک بیماری و رفتارهای ارتقاء سلامت زنان و مردان مبتلا به بیماری قلبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی ‌دکتری، گروه ‌روان‌شناسی، واحد تربت ‌‌جام، دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی، تربت‌ جام، ایران

2 دانشیار، گروه ‌روان‌شناسی، واحد تربت ‌‌جام، دانشگاه ‌آزاد ‌اسلامی، تربت‌ جام، ایران

3 استادیار، گروه روانشناسی، واحد تربت‌جام، دانشگاه آزاد اسلامی، تربت‌جام، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف تاثیردرمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک بیماری و رفتارهای ارتقاء سلامت بیماران قلبی انجام شده است. روش‌ پژوهش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری مورد بررسی شامل بیماران قلبی (کرونری) مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهرستان تایباد در سال 1399 بود. از بین بیماران قلبی (کرونری) نمونه‌ای به حجم 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب و در یک گروه آزمایشی (درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد) و یک گروه گواه به‌صورت تصادفی جایگزین شدند. (15 نفر در هر گروه). داده‌ها با استفاده از پرسشنامه رفتارهای ارتقاء سلامت (والکر و همکاران، 1987) و پرسشنامه کوتاه ادراک بیماری (برادبنت و همکاران، 2009) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار Spss.22 انجام گرفت. یافته‌ها: تاثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک بیماری (48/76=F، 001/0>P) و رفتارهای ارتقاء سلامت (89/10=F، 001/0>P) تأثیر داشته است و این نتیجه تا پایان دوره پیگیری ماندگار بود. نتیجه‌گیری: با توجه به اثربخش بودن درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود بیماران قلبی، این درمان به عنوان شیوه روان‌درمانی انتخابی و مکمل درمان پزشکی در جهت کاهش علائم روان‌شناختی و ارتقای سطح زندگی بیماران قلبی هم‌زمان با دریافت درمان دارویی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Acceptance and Commitment Therapy on Illness Perception and Health Promotion Behaviors of Men and Women with Heart Disease

نویسندگان [English]

  • Nasim Teymoori 1
  • Saeid Teymoori 2
  • Mohammad Hossein Bayazi 3
1 1- Ph.D. Student, Department of Psychology, Torbat-e Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e Jam, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology, Torbat-e-Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e-Jam, Iran
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Torbat-e-Jam Branch, Islamic Azad University, Torbat-e-Jam, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the effect of acceptance and commitment group therapy (ACT) on disease perception and health promotion behaviors of heart patients. Methods: The present research method was quasi-experimental and the research design was pre-test, post-test and follow-up with a control group. The statistical population included coronary heart patients referred to health centers in Taybad in 2020. Among coronary heart disease, a sample of 30 patients was selected by available sampling method and randomly replaced in an experimental group (acceptance and commitment therapy) and a control group. (15 people in each group). Data were obtained using the Health Promotion Behaviors Questionnaire (Walker et al., 1987) and the Disease Perception Questionnaire (Broadbent et al., 2009). Data were analyzed using repeated measures analysis of variance and Spss.22 software. Results: The effect of group therapy based on acceptance and commitment on disease perception (F=76.48, P<0.001) and health promotion behaviors (F=10.89, P<0.001) had an effect. The result was lasting until the end of the follow-up period. Conclusion: Considering the effectiveness of group therapy based on acceptance and commitment on the improvement of heart patients, this treatment can be used as a method of elective psychotherapy and complementary to medical treatment to reduce psychological symptoms and improve the living standards of heart patients while receiving drug therapy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Acceptance and commitment therapy
  • health promotion behaviors
  • disease perception
اعظمی زینال، اکرم.، غفاری، عذرا.، و شرقی، افشان. (1395). اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افسردگی، سلامت جسمانی و سلامت روانی بیماران همودیالیزی. سومین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، تربت حیدریه، دانشگاه تربت حیدریه.
پارسامهر، مهربان.، افشانی، سید. علیرضا.، و نیکو، فاطمه. (1394). ارتباط بین ادراک بیماری و کیفیت زندگی بیماران پس از جراحی بای‌پس عروق کرونری. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 24(122): 317-327.
شهابی، عباسعلی.، احتشام­زاده.، پروین، عسگری، پرویز.، و مکوندی، بهنام. (1399). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و تصویرسازی ذهنی هدایت‌شده بر تاب‌آوری بیماران قلبی مراجعه‌کننده به بخش بازتوانی قلب. طب داخلی روز، ۲۶(۳): ۲۹۷-۲۷۶.
فاضلی کبریا، مهناز.، حسن زاده، رمضان.، میرزاییان، بهرام.، و خواجوند خوشلی، افسانه. (1397). اثربخشی گروه درمانی پذیرش و تعهد بر سرمایه‌های روانشناختی در بیماران قلبی و عروقی شهرستان بابل. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ۲۰(۴): ۷۳-۶۸.
کوهی، فاطمه.، صالحی نیا، حمید.، و محمدیان هفشجانی، عبدالله. (1394). روند مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی عروقی در ایران از سال 1385 تا 1389. مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 22(4): 630-638.
مرادی، ن. (1385). کاربرد مدل اعتقاد بهداشتی در بررسی رفتارهای ارتقاء‌دهنده اتخاذ رفتارهای ارتقاء‌دهنده سلامت در بیماران تحت عمل پیوند عروق کرونر در مرکز امام علی (ع) کرمانشاه. پایان نامه دکتری، دانشگاه بقیه الله.
موسوی نسب، سید. نورالدین.، یزدانی چرات، جمشید.، باقری، بابک.، بختی، فاطمه. السادات.، و بختی، سیده. زهرا. (1396). بررسی عوامل موثر در ابتلا به بیماری قلبی عروقی در افراد بالای 53 سال با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 26(144): 50-56.
یاسائی سکه، معصومه.، شفیع‌آبادی، عبدالله.، و فرزاد، ولی‌الله. (1396). مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) با شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی (MBCT) بر اضطراب و افسردگی بیماران همودیالیزی. مجله اصول بهداشت روانی (ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری)، 3(9): 317-324.
References
Broadbent, E., Ellis, C. J., Thomas, J., Gamble, G., & Petrie, K. J. (2009). Further development of an illness perception intervention for myocardial infarction patients: a randomized controlled trial. Journal of psychosomatic research67(1), 17-23.
Chateau-Degat, M. L., Dewailly, É., Louchini, R., Counil, É., Noël, M., Ferland, A., & Egeland, G. M. (2010). Cardiovascular burden and related risk factors among Nunavik (Quebec) Inuit: insights from baseline findings in the circumpolar Inuit health in transition cohort study. Canadian Journal of Cardiology26(6), e190-e196.
Correll, C. U., Sikich, L., Reeves, G., Johnson, J., Keeton, C., Spanos, M., & Riddle, M. A. (2020). Metformin add‐on vs. antipsychotic switch vs. continued antipsychotic treatment plus healthy lifestyle education in overweight or obese youth with severe mental illness: results from the IMPACT trial. World Psychiatry19(1), 69-80.
Fathi Ahmadsaraei, N., Neshat Doost, H. T., Manshaee, G. R., & Nadi, M. A. (2017). The effectiveness of acceptance and commitment therapy on depression among patients with type II diabetes. Iranian Journal of Diabetes and Obesity9(1), 6-13.
Feola, M., Garnero, S., Vallauri, P., Salvatico, L., Vado, A., Leto, L., & Testa, M. (2013). Relationship between cognitive function, depression/anxiety and functional parameters in patients admitted for congestive heart failure. The open cardiovascular medicine journal7, 54.
Firth, J., Solmi, M., Wootton, R. E., Vancampfort, D., Schuch, F. B., Hoare, E., & Stubbs, B. (2020). A meta‐review of “lifestyle psychiatry”: the role of exercise, smoking, diet and sleep in the prevention and treatment of mental disorders. World Psychiatry19(3), 360-380.
Flaxman, P. E., & Bond, F. W. (2010). A randomised worksite comparison of acceptance and commitment therapy and stress inoculation training. Behaviour research and therapy48(8), 816-820.
Fusar‐Poli, P., Solmi, M., Brondino, N., Davies, C., Chae, C., Politi, P., & McGuire, P. (2019). Transdiagnostic psychiatry: a systematic review. World Psychiatry18(2), 192-207.
Green, M. F., Horan, W. P., & Lee, J. (2019). Nonsocial and social cognition in schizophrenia: current evidence and future directions. World Psychiatry18(2), 146-161.
Habibi Sola Aqeel, Nikpour Soghari, Rezaei Mahboubeh, Haghani Hamid (2007). Evaluation of health-promoting behaviors on the level of daily life activities and daily life activities with tools in the elderly West of Tehran. Elderly. 2(5):339-332.
Halmo, R., Galuszka, J., Langova, K., & Galuszkova, D. (2015). Self care in patients with chronic heart failure. Pilot study-self care includes problems. Biomedical Papers159(1), 124-130.
Hayes, S. C., Levin, M. E., Plumb-Vilardaga, J., Villatte, J. L., & Pistorello, J. (2013). Acceptance and commitment therapy and contextual behavioral science: Examining the progress of a distinctive model of behavioral and cognitive therapy. Behavior therapy44(2), 180-198.
Hayes, S., Luoma, J., Bond, F., Masuda, A., & Lillis, J. (2006). Behaviour research and therapy. Behaviour Research and Therapy44, 1-25.
Hosseini, M., Vasli, P., Rashidi, S., & Shahsavari, S. (2016). Correlation between inner strength and health-promoting behaviors in women with heart failure. Electronic Physician8(8), 2810.
Jacob, L., Tully, M. A., Barnett, Y., Lopez-Sanchez, G. F., Butler, L., Schuch, F., & Smith, L. (2020). The relationship between physical activity and mental health in a sample of the UK public: A cross-sectional study during the implementation of COVID-19 social distancing measures. Mental health and physical activity19, 100345.
Lee, T. W., Ko, I. S., & Lee, K. J. (2006). Health promotion behaviors and quality of life among community-dwelling elderly in Korea: A cross-sectional survey. International journal of nursing studies43(3), 293-300.
Leventhal, H., Benyamini, Y., Brownlee, S., Diefenbach, M., Leventhal, E. A., Patrick-Miller, L., & Robitaille, C. (1997). Illness representations: theoretical foundations. Perceptions of health and illness2, 19-46.
Luke, A. A., Huang, K., Lindley, K. J., Carter, E. B., & Joynt Maddox, K. E. (2021). Severe Maternal Morbidity, Race, and Rurality: Trends Using the National Inpatient Sample, 2012–2017. Journal of Women's Health30(6), 837-847.
Mehta, L. S., Warnes, C. A., Bradley, E., Burton, T., Economy, K., Mehran, R., & American Heart Association Council on Clinical Cardiology; Council on Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology; Council on Cardiovascular and Stroke Nursing; and Stroke Council. (2020). Cardiovascular considerations in caring for pregnant patients: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation141(23), e884-e903.
Mickevičienė, A., Vanagas, G., Jievaltas, M., & Ulys, A. (2013). Does illness perception explain quality of life of patients with prostate cancer?. Medicina49(5), 38.
Otto, C. M., Nishimura, R. A., Bonow, R. O., Carabello, B. A., Erwin III, J. P., Gentile, F., & Toly, C. (2021). 2020 ACC/AHA guideline for the management of patients with valvular heart disease: executive summary: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Journal of the American College of Cardiology77(4), 450-500.
Sharma, G., Lindley, K., & Grodzinsky, A. (2020). Cardio-obstetrics: developing a niche in maternal cardiovascular health. Journal of the American College of Cardiology75(11), 1355-1359.
Taqdasi Mohsen, Gilasi, Hamidreza (2009). Quality of public and private life of patients with ischemic heart disease in Kashan. Nursing research. 3(8):46-39.
Tork, A., & Sajjadian, I. (2020). The effect of acceptance and commitment based therapy on psychological distress and negative automatic thoughts in mothers of children with cerebral palsy. Quarterly Journal of Child Mental Health6(4), 156-167.
Trompetter, H. R., Lamers, S. M. A., Westerhof, G. J., Fledderus, M., & Bohlmeijer, E. T. (2017). Both positive mental health and psychopathology should be monitored in psychotherapy: Confirmation for the dual-factor model in acceptance and commitment therapy. Behaviour research and therapy91, 58-63.