مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی هیجانی بر نوروزگرایی و نگرش‌های ناکارآمد در زنان و مردان مبتلا به بیماری قلبی-عروقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران

2 گروه روانشناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

چکیده

هدف: این مطالعه به منظور مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی هیجانی بر نوروزگرایی، نگرش‌های ناکارآمد و سبک زندگی بیماران قلبی-عروقی انجام شده است. روش‌ پژوهش: در این مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و پیگیری با گروه گواه، نمونه‌ها شامل 45 نفر از بیماران قلبی-عروقی بیمارستان‌های دولتی شهرستان بابل بوده، نمونه ها به سه گروه 15 نفره گروه درمان شناختی رفتاری، گروه طرحواره درمانی هیجانی و گروه گواه تقسیم شدند. پروتکل درمان شناختی رفتاری رایت، بسکو و تیز (2006) در 8 جلسه 2 ساعته و طرحواره درمانی هیجانی لیهی و همکاران (2014) طی 12 جلسه هفتگی 2 ساعته اجرا شده و شرکت‌کنندگان با پرسشنامه‌های نوروزگرایی نئو- فرم کوتاه کوستا و مک کری (1985) و نگرش‌های ناکارآمد وایزمن و بک (1978) ارزیابی و مورد مقایسه قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و نرم‌افزار SPSS.22 استفاده شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر نوروزگرایی بیماران، بیشتر از طرحواره درمانی هیجانی بوده (35/78F=، 001/0P<)، اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر نگرش‌های ناکارآمد، بیشتر از درمان شناختی-رفتاری بوده است (89/34F=، 001/0P<). نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که درمان شناختی-رفتاری و طرحواره درمانی هیجانی می‌تواند یک مداخله اثربخش در کاهش نوروزگرایی و نگرش‌های ناکارآمد در بیماران قلبی-عروقی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and emotional schema therapy on neuroticism and dysfunctional attitudes in cardiovascular patients

نویسندگان [English]

  • Zeinab Khodadad Hatkehposhti 1
  • Ramezan Hasanzadeh 2
  • Seyedeh Olia Emadian 2
1 PhD Student, Department of Psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Department of psychology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
چکیده [English]

Aim: This study was performed to compare the effectiveness of cognitive-behavioral therapy and emotional schema therapy on neuroticism، dysfunctional attitudes and lifestyle of cardiovascular patients. Methods: In this quasi-experimental study with a pretest-posttest design and follow-up with a control group، the samples included 45 cardiovascular patients from public hospitals in Babol. The samples were divided into three groups of 15 in the treatment group. Cognitive-behavioral، emotional schema therapy group and control group were divided. Wright، Besco and Sharp (2006) cognitive-behavioral therapy protocol was performed in 8 2-hour sessions and Leahy et al. (2014) emotional therapy schema was performed in 12 2-hour weekly sessions. McCreery (1985) and the dysfunctional attitudes of Weisman and Beck (1978) were evaluated and compared. Analysis of variance with repeated measures and SPSS.22 software were used to analyze the data. Results: The results showed that the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on patients' neuroticism was more than emotional schema therapy (F= 78.35، P<0.001), the effectiveness of emotional schema therapy on dysfunctional attitudes was more than cognitive-behavioral therapy was (F=34.89، P<0.001). Conclusion: The results of this study showed that cognitive-behavioral therapy and emotional schema therapy can be an effective intervention in reducing neuroticism and dysfunctional attitudes in cardiovascular patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive-behavioral therapy
  • emotional schema therapy
  • neuroticism
  • dysfunctional attitudes
بیاضی، محمدحسین. (1391). اثربخشی مداخله شناختی رفتاری گروهی کوتاه مدت بر افسردگی، اضطراب و تنش بیماران کرونری قلب مزمن: یک آزمایه کنترل شده تصادفی. مجله اصول بهداشت روانی، 14(54): 21-110.
حصار، سید اسلام.، نیکدل، فریبرز.، و خرامین، شیرعلی. (1391). اثربخشی آموزش تکنیک‌های شناختی-رفتاری بر استرس، اضطراب، افسردگی و تعلل دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان بهمئی. ارمغان دانش، ۱۹(۱۲): ۱۱۱۷-۱۱۰۵.
سنگانی، علی.،  و دشت­بزرگی، زهرا. (1397). اثربخشی طرح‌واره‌‌درمانی بر سلامت روانی، نشخوار ذهنی و احساس تنهایی زنان مطلقه. مجله دستاوردهای روانشناختی، 4 (25): 216-201.
علیرضائی­مطلق، محمد.، و اسدی، زهرا. (1388). تأثیر رفتار درمانی شناختی در کاهش اضطراب دختران نوجوان با اختلال اضطراب فراگیر. پژوهش در حیطه کودکان استثنائی، 9(1): 34-25.
فروزنده، نسرین.، دل­آرام، مرضیه.، فروزنده، معصومه.، و درخشنده، سمیه. (1392). بررسی وضعیت سلامت روان بیماران قلبی-روقی و تعیین برخی عوامل موثر بر آن در بیماران بستری در بخش­های CCU و قلب بیمارستان هاجر شهرکرد. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 2(2): 18-25.
کوری، جرالد. (1387). نظریه و کاربست مشاوره و روان‌درمانی. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: نشر ارسباران. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: 2008).
محمد بیگی، علی.، بختیاری، مریم.، محمد خانی، شهرام.، و صادقی، زهره (1391). بررسی رابطه بین طرح‌واره‌های ناکار آمد با اهمال‌کاری و سلامت روان دانشجویان پزشکی و غیرپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ۲۲(۹۷): ۳۴-۲۶.
محمودیان دستنائی، طاهره.، نشاط­دوست، حمیدطاهر.، امیری، شعله.، و منشئی، غلامرضا. (1395). مقایسه اثربخشی طرح‌واره‌‌درمانی و درمان شناختی-رفتاری بر تعدیل طرح‌واره‌­های ناسازگار اولیه در بیماران بی‌اشتهایی عصبی با توجه به پیوند والدین. فصلنامه پژوهش­های کاربردی روانشناختی، 3(7): 164-147.
نجفی ندا. (1393). تعیین میزان اثربخشی آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی-رفتاری برکاهش نگرش‌های ناکارآمد و میزان استرس درنوجوانان مبتلا به بیماری کرونری قلبی. مجله علوم پزشکی رازی، 21(۱۲۸): ۱۷-۸.
هاشمی، نظام.، غیورباغبانی، سیدمرتضی.، خدیوی، غلامرضا.، هاشمیان نژاد، فریده.، و عاشوری، جمال. (1395). اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرح‌واره‌‌درمانی بر شادکامی و سلامت روان دانشجویان پرستاری. مجله بالینی پرستاری و مامایی، 4(3): 12-22.
یوسفی، علیرضا.، و خیام­نکوئی، زهره. (1389). مبانی آموزش های شناختی–رفتاری وکاربرد آن در بهبود بیماری‌های مزمن. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی (ویژه نامه توسعه آموزش)، 10(5): 800-792.
 
 
References
Burns، J. W.، Van Dyke، B. P.، Newman، A. K.، Morais، C. A.، & Thorn، B. E. (2020). Cognitive behavioral therapy (CBT) and pain education for people with chronic pain: Tests of treatment mechanisms. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 88(11), 1008.
Clark، M.، & Hampson، S. E. (2003). Implementing a cognitive behavioral therapy intervention to improve lifestyle self-management in patients with type 2 diabetes. End couns, 42, 245-56.
Cully، J. A.، Paukert، A.، Falco، J.، & Stanley، M. (2009). Cognitive-behavioral therapy: innovations for cardiopulmonary patients with depression and anxiety. Cognitive and Behavioral Practice, 16(4), 394-407.
Feng، L.، Li، L.، Liu، W.، Yang، J.، Wang، Q.، Shi، L.، & Luo، M. (2019). Prevalence of depression in myocardial infarction: a PRISMA-compliant meta-analysis. Medicine, 98(8), 22-34.
Hadaegh, F., Harati, H., Ghanbarian, A., & Azizi, F. (2009). Prevalence of coronary heart disease among Tehran adults: Tehran Lipid and Glucose Study. EMHJ-Eastern Mediterranean Health Journal, 15 (1), 157-166, 2009.
Kahneman، D.، & Frederick، S. (2005). A model of heuristic judgment. Cambridge University Press.
Kim، J. M.، Stewart، R.، Lee، Y. S.، Lee، H. J.، Kim، M. C.، Kim، J. W.،... & Yoon، J. S. (2018). Effect of escitalopram vs placebo treatment for depression on long-term cardiac outcomes in patients with acute coronary syndrome: a randomized clinical trial. JAMA, 320(4), 350-357.
Leahy، R. L.، Holland، S. J.، & McGinn، L. K. (2011). Treatment plans and interventions for depression and anxiety disorders. Guilford press.
Leahy، R. L.، Tirch، D. D.، & Melwani، P. S. (2012). Processes underlying depression: Risk aversion، emotional schemas، and psychological flexibility. International Journal of Cognitive Therapy, 5(4), 362-379.
Leahy، R. L.، Wupperman، P.، Edwards، E.، Shivaji، S.، & Molina، N. (2019). Metacognition and emotional schemas: Effects on depression and anxiety. International Journal of Cognitive Therapy, 12(1), 25-37.
Mamurov، B.، Mamanazarov، A.، Abdullaev، K.، Davronov، I.، Davronov، N.، & Kobiljonov، K. (2020). Acmeological Approach to the Formation of Healthy Lifestyle Among University Students. In III International Scientific Congress Society of Ambient.
Mone، P.، Gambardella، J.، Pansini، A.، Martinelli، G.، Minicucci، F.، Mauro، C.، & Santulli، G. (2022). Cognitive dysfunction correlates with physical impairment in frail patients with acute myocardial infarction. Aging clinical and experimental research, 34(1), 49-53.
Najafi، N. (2015). The effectiveness of cognitive-behavioral stress management training on the reduction of dysfunctional attitudes and stress in adolescent with coronary heart disease. Razi Journal of Medical Sciences, 21(128), 8-17.
Okasha، T. A. (2019). Major trends of Psychosomatic Medicine in North Africa and Middle East. In Global Psychosomatic Medicine and Consultation-Liaison Psychiatry (pp. 147-161). Springer, Cham.
Panahifar، S.، Yousefi، N.، & Amani، A. (2014). The Effectiveness of Schema-Based Couple Therapy on Early Maladaptive Schemata Adjustment and the Increase of Divorce Applicants Adaptability. Kuwait Chapter of the Arabian Journal of Business and Management Review, 3(9), 339.
Shelley، Y.، & Huff، S. (2003). Assessment of cardio vascular. Phipps M، Neigh B. Medical surgical nursing. 7th ed. London: Mosby, 305-317.
Vasa، R. A.، & Roy، A. K. (Eds.). (2014). Pediatric anxiety disorders: A clinical guide. Springer Science & Business Media.