مقایسه علم باوری، گرایش‌های دینی و سرمایه اجتماعی در دو حوزه (دانشگاهیان – حوزویان) در دوران کرونا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جامعه شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

2 استادیار گروه جامعه شناسی، واحد آشتیان، دانشگاه آزاد اسلامی، آشتیان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه علم باوری ، میزان گرایش‌های دینی و سرمایه اجتماعی در دو حوزه (دانشگاهیان – حوزویان) در دوران کرونا در شهر تهران در سال 1399بود. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و طرح پژوهش توصیفی از نوع مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل تمام دانشجویان دانشگاه صداوسیما (756نفر ) و حوزه علمیه (350 نفر) بودند که مجموعاً از کل دانشجویان دانشگاه تعداد 175 نفر و از حوزویان 110 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ‌شد؛ داده‌های به دست آمد بر اساس آزمون تی مستقل، یومن ویتنی، تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین باور به علم ، سرمایه اجتماعی و گرایشات دینی در دو حوزه (دانشگاهیان – حوزویان) تفاوت معناداری وجود دارد (05/0=P) به این صورت که میزان علم باوری و سرمایه اجتماعی در دانشگاهیان بالاتر از حوزویان و میزان گرایشات دینی در حوزویان بیشتر از دانشگاهیان بود (05/0=P). نتیجه‌گیری: با توجه تفاوت معنادار حوزویان و دانشگاهیان درعلم باوری، میزان گرایش‌های دینی و سرمایه اجتماعی در بحران و تعامل سازنده علم و دین نتیجه گیری می شود که علم و دین در بحران های اجتماعی میتوانند تعاملی موثر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Scientism, Religious Tendencies, and Social Capital in Two Fields (University- Seminary Students) during the COVID-19 Era

نویسندگان [English]

  • Mojgan Ghafarzadeh namazi 1
  • Mohamadhosein Assadi davodi 2
  • Ali Roshanaei 2
1 Ph.D student of Department of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sociology, Ashtian Branch, Islamic Azad University, Ashtian, Iran
چکیده [English]

Aim: The present research aimed to compare scientism, the levels of religious tendencies, and social capital in two fields (university- seminary students) in Tehran during the COVID-19 era in 2019. Methods: The research was applied in terms of purpose and had a descriptive-comparative design. The statistical population consisted of all students at IRIB University (n=756) and the Islamic Seminary of Qom (n=350), among whom 175 university students and 110 seminary students were selected as the samples using the convenience sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data, and the obtained data were analyzed based on the independent t-test, and Mann-Whitney U test. Results: There was a significant difference between the two fields (university- seminary students) in terms of scientism (t=5.41, P<0.01), social capital (t=-9.62, P<0.01), and religious tendencies (t=7.93, P<0.01) in a way that the levels of scientism and social capital were higher in university students than in seminary students and the level of religious tendencies was higher in seminary students than university students (P=0.05). Conclusion: Given the significant difference between seminary and university students in scientism, the levels of religious tendencies, and social capital in the crisis, and the constructive interaction between science and religion, it is concluded that science and religion can have an effective interaction in social crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientism
  • Religious tendencies
  • Social capital
  • COVID-19 era
سوری، آذر.(1397). چهره وبر واقع‌گرا و کل‌گرا: حلقه مفقوده تصویر رایج از روش فهم تفسیری، جامعه، فرهنگ و رسانه، 7(28)، 36-11.
رفیعی، ملکه.، ملکی، امیر.، زاهدی، محمد جواد.، ارشاد، فرهنگ.(1399). تحلیل و واکاوی گونه های روابط علم و دین، اسلام و مطالعات اجتماعی، 8(29)، 152-125.
رسولی، رویا.، سلطانی،سمیه.(1391). مقایسه و بررسی رابطه جهتگیری مذهبی و عمل به باورهای دینی با سازگاری زناشویی در طلاب و دانشجویان، خانواده پژوهی، 8(4)، 439-427.
گیدنز، آنتونى. (1388 .(امیل دورکیم (مترجم: یوسف اباذری). انتشارات خوارزمى.
صالحی عمران، ابراهیم .(1393). آموزش عالی و سرمایة اجتماعی، پژوهشنامة توسعة فرهنگی ،2(10)، 77-57
هات، جان. اف. (1385 .(علم و دین، از تعـارض تـاگفتگـو (متـرجم: بتـول نجفـى). تهـران:انتشارات طه
موحد،مجید.، حمیدی زاده، احسان. (1398) رابطه دینداری و علم‌گرایی زنان در شهر شیراز، جامعه شناسی زنان دانشگاه آزاد واحد مرودشت،1(16)، 57-31.
مصباحی جمشید، پرستو.، و سرمدی، محمد رضا.(1399). بررسی نقش علم گرایی در زوال معنویت با رویکرد انسان شناسانه، اندیشه های  نوین تربیتی، 16(1)، 240-217.
مهدوی‌کنی، مهدی. (1387). دین و سبک زندگی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
مرجائی،سید هادی.(1399). سرمایة اجتماعی دانشگاهی: مقایسة دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در ایران و هند، مطالعات و تحقیقات اجتماعی  در  ایران،2(3)، 769-749.
References
Bruun, H.H. (2017), Weber on Rickert: From Value Relation to Ideal Type, Max Weber Studies, Vol. 1, No. 2, pp. 138-160.
Dillon, M. (2011).Pierre, Bourdieu, Religion and cultural production. Cultural Studies;١(٤); ٤١١-٤٢٩
Farnoosh G, Alishiri G, Zijoud SRH, Dorostkar R,Farahani AJ(2019). Understanding the 2019-novelCoronavirus (2019-nCoV) and Coronavirus Disease(COVID-19) Based on Available Evidence-ANarrative Review. Journal of Military Medicine. 2020; 22(1):1-11.
Gölgeci, I. & Kuivalainen, O. (2020) Does social capital matter for supply chain resilience? The role of absorptive capacity and marketing-supply chain management alignment, Industrial Marketing Management, Vol.84, pp.63-74.
Li S, Wang Y, Xue J, Zhao N, Zhu T.(2020). The Impactof COVID-19 Epidemic Declaration onPsychological Consequences: A Study on ActiveWeibo Users. 2020;17(6).
Mayunga, J. S. (2017) Understanding and applying the concept of community disaster resilience: a capital-based approach, Summer academy for social vulnerability and resilience building, Vol.1, No.1, pp.1-16.
Parry J.(2020). China coronavirus: cases surge as official admits human to human transmission. BritishMedical Journal Publishing Group; doi:10.1136/bmj.m236
Organization WH. WHO(2005). checklist for influenzapandemic preparedness planning. World Health Organization.
Straub, A. M. & Gray, B. J. & Ritchie, L. A. & Gill, D. A. (2020) Cultivating disaster resilience in rural Oklahoma: Community disenfranchisement and relational aspects of social capital, Journal of Rural Studies, Vol.73, pp.105-113.
Tippens, J. A. (2019) Urban Congolese refugees’ social capital and community resilience during a period of political violence in Kenya: a qualitative study, Journal of Immigrant & Refugee Studies, Vol.18, No.1, pp.42-59.