الگوی عشق ورزی در میان سالمندان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی ، واحد تهران مرکزی ، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه علوم اجتماعی، واحد رودهن ، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

3 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوهای عشق ورزی سالمندان ساکن در شهر تهران با استفاده از نظریه زمینه ای است که نظریه داده بنیاد نیز می نامند. روش پژوهش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، کیفی است. جامعه آماری پژوهش را سالمندان 65 سال و بیشتر ساکن در شهر تهران تشکیل می دهند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بوده است و 20 تن نیز براساس اشباع نظری انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات، مصاحبه نیمه ساختار یافته بود و تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شده است. یافته‌ها: براساس تحلیل داده ها، 344 مفهوم اولیه(کدهای باز)، 103کد محوری و 18 کد گزینشی شناسایی شد. نتایج مستخرج از تجزیه و تحلیل مصاحبه های کیفی نشان داد که عوامل علی از 4مقوله اصلی، 36 مقوله فرعی و 137 کد اولیه؛ عوامل زمینه ای از 2 مقوله اصلی، 15 مقوله فرعی، و 50 کد اولیه؛ عوامل مداخله گذار 2 مقوله اصلی، 7 مقوله فرعی و 23 کد اولیه؛ راهبردها از 3 مقوله اصلی، 19 مقوله فرعی و 49 کد اولیه و در نهایت پیامدها حاصل از 7 مقوله اصلی، 26 مقوله فرعی و 85 کد اولیه تشکیل شده اند. نتیجه‌گیری: در مجموع، هفت مدل پارادایمی عشق ورزی از قبیل عشق اجتماعی، عشق مادرانه، عشق در نگاه اول، عشق ازدواجی، عشق همدمی و دوستانه، عشق به خدا و عشق نیازخواه در میان سالمندان ساکن در شهر تهران شناسایی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pattern of making love among the elderly in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mahshid Salari 1
  • Afsaneh Varastefar 2
  • Ali Baghaei Sarabi 3
1 Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Department of Social Sciences, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran
3 Department of Sociology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of the current research is to design lovemaking patterns of the elderly living in Tehran city using the contextual theory, which is also called foundation data theory. Research method: This research is applied in terms of purpose and qualitative in terms of execution method. The statistical population of the research consists of seniors 65 years old and older living in Tehran. The sampling method was purposeful and 20 tons were selected based on theoretical saturation. The data collection tool was a semi-structured interview, and data analysis was done in three stages of open, central, and selective coding. Findings: Based on data analysis, 344 primary concepts (open codes), 103 central codes and 18 selective codes were identified. The results obtained from the analysis of qualitative interviews showed that causal factors from 4 main categories, 36 sub-categories and 137 primary codes; contextual factors of 2 main categories, 15 subcategories, and 50 primary codes; Intervening factors: 2 main categories, 7 subcategories and 23 primary codes; The strategies consist of 3 main categories, 19 sub-categories and 49 primary codes, and finally, the consequences of 7 main categories, 26 sub-categories and 85 primary codes. Conclusion: In total, seven paradigmatic models of love such as social love, maternal love, love at first sight, marital love, companionate and friendly love, love for God, and needy love were identified among the elderly living in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Making love
  • empathic and friendly love
  • foundation data theory
  • elderly
  • needy love
ابراهیمی لویه، عادل.، و میرزایی راجعونی، سلیمان. (1398). جامعه شناسی عشق، تهران: نشر وانیا.
ازکیا، مصطفی.، و پارتازیان، کامبیز. (1396). روش تحقیق کیفی از نظریه تاعمل ، ج2، تهران: کیهان.
اسون، پل- لوران، واژگان فروید. (1386). کرامت موللی، چاپ اول، تهران، نشر نی.
افلاطون (1389) "مجموعه آثار" (چاپ سوم)، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی، انتشارات خوارزمی.
امیری، مجتبی.، جوانی، وجیهه. (1394). دستنامه جامعه شناسی سالمندی: تامل های شخصی در نظریه ها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
آلندی، رنه. (1398). عشق، ترجمه، جلال ستاری، تهران: نشر توس.
باومن، زیگمونت. (1397). عشق سیال: در باب ناپایداری پیوندهای انسانی، مترجم: عرفان ثابتی، تهران: انتشارات ققنوس.
پرویزی، نجابت. (1396). مقایسه سبک های عشق ورزی و تنظیم هیجان در دانشجویان با و بدون نشانگان ضربه عشق. پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
پورمحسنی کلوری، فرشته. (1395)تفاوت‌های جنسیتی در سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیتی در پیش‌بینی در پیش‌بینی سبک‌های عشق‌ورزی دانشجویان،پژوهش‌های علوم شناختی رفتاری (علمی- پژوهشی)، سال ششم (1)، پیاپی (10): 33-17.

داوری، آزاده(1398). مقایسه دیدگاه شهریار و فروغ فرخزاد در مورد عشق، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی، مرکز پیام نور مشهد، زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات فارسی.

رجبی، غلامرضا؛ عباسی، قدرت الله؛ و خجسته مهر، رضا. (1391). آیا دختران عملگرایانه تر از پسران هستند؟ مقایسه سبک های عشق ورزی در میان دانشجویان، فصلنامه روش ها و مدل های روان شناختی، 2(10)، صص 106-95.
صالحی بابامیری، نوید. (1395). عشق ضد افلاطونی در عشق به معشوقه توسط اندرو مارول، فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، سال سوم، شماره 12، صص 1-5.
صدرالهی، علی. (1395).جامعه شناسی و مبانی بهداشت سالمندی، تهران:نشر جامعه نگر.
صدقی طارمی، علیرضا. (1383). رابطه میان سبک‌های دلبستگی و انواع عشق در دانشجویان متاهل شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران.
صفایی، مهشید. (1390) .در یک مقاله به بررسی جوانان و عشق ؛ تاثیر زمینه اجتماعی در مفهوم پردازی رابطه عاشقانه، مطالعات اجتماعی- روان شناختی زنان، سال 9(2): 81-104.
طباطبایی نیک، مرجان. (1393). پدیدارشناسی عشق در ادیان یونان باستان پنج قرن قبل از میلاد مسیح، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه الهیات و معارف اسلامی، استاد راهنما: بخشعلی قنبری.
عباس نژاد ، حسین و جلالی ، مژگان السادات( 1395). رابطه بین عشق ورزی ورضایت زناشویی، کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد پویا ایران-مالزی.
فرانکن، رابرت لی. (1384). انگیزش و هیجان. ترجمه: حسن شمس‌آباد و غلامرضا محمودی و سوزان امامی پور، تهران: نشر نی.
فروم، اریک. (1395). انسان برای خویشتن، ترجمه : اکبر تبریزی، تهران: ناشر بهجت.
فروم، اریک. (1967). هنر عشق ورزیدن. ترجمه: پوری سلطانی(1397).تهران: انتشارات مروارید.
قاسمی، صدیقه. (1397).  رابطه بین کیفیت زندگی و سبک‌های عشق ورزی با شادکامی در زنان متأهل شهر بندرعباس ، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر لنگه.

قبادی مقدم، نسیم. (1398). تحلیل عشق در داستان‌های معاصر بر اساس نظریه‌ی مثلث عشق استرنبرگ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، مجتمع دانشگاهی ولیعصر (عج) - دانشکده ادبیات و علوم انسانی، زبان و ادبیات فارسی - زبان و ادبیات فارسی.

محمدپور، احمد. (1392). روش تحقیق کیفی، ضد روش 1: منطق و طرح در روش شناسی کیفی، ج1.تهران: جامعه شناسان.
محمودی، غلامرضا.، گلشنی، فاطمه.، و نوروزیان، مهتاب. (1393). مقایسه سبک های دلبستگی و سبک های عشق ورزی در والدین دارای کودک عقب مانده ذهنی و والدین دارای کودک عادی، فصلنامه تحقیقات روان شناختی، 6(21)، 78-66.
مزارعی، سما. (1397) . نقش ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های عشق ورزی در پیش‌بینی خیانت زناشویی زوجین شهر شیراز، پایان نامه کارشناسی ارشد،  دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
هدایتی دانا، سوسن.، و صابری، هائیده .(1393). پیش بینی رضایت زناشویی براساس سبک های عشق ورزی (صمیمیت، میل و تعهد) و اضطراب، فصلنامه خانواده پژوهی، سال 10(40)، ص 511-527.
هوشنگی، حسین؛ امین ناجی، محمدهادی؛ جمشیدی راد، محمدصادق؛ موسایی پور، محبوبه. (1393). اهمیت  و جایگاه عشق بین همسران در سبک زندگی اسلامی- قرآنی، فصلنامه مطالعات قرآن و حدیث، دانشگاه امام صادق، دوره 7 (14): 117-143.
یوسفی، ناصر.، شلیده، کیومرث.، عیسی نژاد، امید.، اعتمادی، عذرا.، و شیر بیگی، ناصر. (1390). رابطه سبک های عشق ورزی، کیفیت زناشویی در میان افراد متاهل، دو فصلنامه مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، سال اول(1): 36-91.
Aron, A., & Aron, E.N. (1986).Love and the Expansion of Self: Understanding attraction and satisfaction. New York: Hemisphere.
Arslan, Emel, Ari, Ramazan. (2010). Analysis of ego Identity Process of Adolescents in Terms of Attachment styles and gender, Procedia-social and Behavioral Sciences,Vol.2(2): 744-750.
Charmaz, Kathy. (2006). Grounding Grounded Theory: A Practical Guide Through Qualitative Analsis, London: SAGE Publications Ltd.
Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Grounded Theory Research: Procedures, Canons and Evaluative Criteria, Qualitative Sociology, 13: 3-21.
Creswell, J.W. & Miller, D.L. (2000).Determining Validity in Qualitative Inquiry. Theory into Practice, 39(3), 124-130.   
Fowler, Ana Carolina. (2007). Human ArchitectureJournal of the Sociology of Self-Knowledge V, 2, Spring 2007, 61-72.
Giddens, Anthony. (1992). The Transformation of Intimacy Sexuality, Love & Eroticism in Modern Societies, Stanford, California: Stanford University Press.
Honari, Bahare, Saremi, Ali Akbar. (2015).The STUDY OF Relationship between Attachment Styles and Obsessive Love Style, Procedia-social and Behavioral Sciences, Vol.165(6):152-159.
Isinsubalat, Melahat, Horardaoglu, Selim. (2011). The Relationship Between Forms & Durations of Relationship & Attachment Styles of Couples, Procedia-Social & Behavioral Sciences, Vol.30: 2567-2574.
Knox, David and Caroline Schacht. (2010). Choices in Relationships: An Introduction to Marriage and the Family, Tenth Edition, Wadsworth, Cengage Learning.
Neto, F. (2007). Love styles: A cross cultural study. J. British Indian, & portguses collige students, Journal. J comparative family studies; 38 (2): 23-258.
Neto, F. (2015).Revisiting Correlates of Socio-Sexuality for Men and Women: The Role of Love Relationships and Individual Differences, Vol.83:106-110.
Ratner, Carl (2000). A Cultural Psychological Analysis of Emotions, Culture Psychology, 6(5).
Sirota, Theodora. (2009). Adult Attachment Style Dimensions in Women Who Have Gay & Bosexual Fathers, Archives of Psychiatric Nursing, Vol.23 (4):289-297.
Skinner, J.Edwards, A.Corbett, B. (2014).Research methods for sport management: Routledge.
Sternberg, R.J. (1987).Liking Versus Loving: A Comparative Evaluation of Theories, Psychological Bulletin, 102, 331-345.  
Tagay, Ozlem, Karatas, Zeynep. (2012). an Investigation of Attachment Styles of College Students, Procedia-Social & Behavioral Sciences, and Vol.47:745-750.
Wolf, Zane Robinson. (2019). Professional Love in Palliative Nursing: An Exceptional Quality or an Occupational Burden, International Journal for Human Caring, Vol 12(3).
Woll, Stanley B. (1989). Personality & Relationship Correlates of Loving Styles, Journal of Research in Personality, Vol.23 (4): 480-5.