اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش اضطراب و خودشفقت ورزی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان هیجان مدار بر کاهش اضطراب و خودشفقت ورزی نوجوانان 14 تا 19 سال 1400 انجام شد. روش پژوهش: این پژوهش نیمه آزمایشی است و برای جمع‌آوری داده‌ها از طرح پیش‌آزمون-پس آزمون با گروه گواه و مرحله پیگیری استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر 14 تا 19 سال از دبیرستان دخترانه شهید بهشتی شهر تهران تشکیل دادند که از بین آنها، 30 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی در گروه آزمایش (هر گروه 15 نفر) و کنترل (15 نفر) گمارده شدند. گروه آزمایش درمان هیجان مدار 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه اضطراب (بک، 1996) و شفقت خود (نف، 2003) بودند که در دو مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفتند. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات به‌دست‌آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم‌افزار spss24 و با استفاده از واریانس اندازه مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که درمان هیجان مدار باعث کاهش اضطراب (02/21=F، 001/0=P) و افزایش شفقت خود (47/138=F، 001/0=P) در مرحله پس آزمون شده است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجهگیری: بر اساس نتایج این پژوهش، درمان هیجان مدار، مداخله موثری در کاهش اضطراب و افزایش شفقت خود در دانش آموزان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Emotion-Focused Therapy on Reducing Anxiety and Self-Compassion in Adolescents

نویسنده [English]

  • hosein minaei
Master of Family Counseling, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to evaluate the effectiveness of Emotion-Focused Therapy on reducing anxiety and self-compassion in adolescents aged 14 to 19 years 2021. Methods: The method of the present study is quasi-experimental and a pre-test-post-test design with a control group has been used to collect data. The statistical population of the study consisted of all female students aged 14 to 19 years from Shahid Beheshti Girls' High School in Tehran among them, 30 people were selected by available sampling method and randomly assigned to the experimental group (15 people in each group) and control group (15 people). The experimental group Emotion-Focused Therapy underwent 8 sessions of 90 minutes and the control group remained on the waiting list. The instruments used in the present study included the Anxiety Inventory (Beck, 1996) and the Self-Compassion Questionnaire (Nef, 2003), which were used in two stages: pre-test and post-test. The analysis of the information obtained from the questionnaire was performed through spss24 software in two descriptive and inferential sections (analysis of covariance). Results: The results showed that emotion-oriented therapy decreased anxiety (F=21.02, P=0.001) and increased self-compassion (F=138.47, P=0.001) in the post-test phase and this effect in the phase the follow-up was stable. Conclusion: According to the results of this study, emotion- Focused therapy is an effective intervention in reducing anxiety and increasing self-compassion in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Self-compassion
  • Emotion- Focused therapy
اکبری، حبیب اله. (1394). اثربخشی آموزش راهبردهای درمان پردازشی-تجربه ای (هیجان مدار) بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر دبیرستان‌های شهر تهران. مجله روانشناسی تربیتی، 11 (37): 205-187.
خدمتی، نسرین. (1399). بررسی نقش ارضا نیازهای بنیادین روانشناختی و خود شفقت ورزی در پیش‌بینی قلدری دانش آموزان دبیرستانی. نشریه رویش روانشناسی، 9 (2): 72-65.
خسروی، صدالله.، صادقی، مجید.، و یابنده، محمدرضا. (1392). کفایت روان‌سنجی مقیاس شفقت خود. مجله روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، 13 (4): 59-47.
غزنوی خضرآبادی، فاطمه.، و نیکنام، ماندانا. (1398). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار بر سبک دلبستگی و رضایتمندی جنسی زوجین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 26(2): 225-213.
غفاریان، حدیثه.، و خیاطان، فلور. (1397). تأثیر آموزش درمان مبتنی بر شفقت بر خودپنداره و ابراز وجود دانش آموزان دختر دوره اول دبیرستان. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، 71 (11): 36-26.
References
Crozier, A. J., Mosewich, A. D., & Ferguson, L. J. (2019). The company we keep: Exploring the relationship between perceived teammate self-compassion and athlete self-compassion. Psychology of Sport and Exercise, 40, 152-155.‏
Dillon, A., Timulak, L., & Greenberg, L. S. (2018). Transforming core emotional pain in a course of emotion-focused therapy for depression: A case study. Psychotherapy Research, 28(3), 406-422.‏
Dyrenforth, P. S., Kashy, D. A., Donnellan, M. B., & Lucas, R. E. (2010). Predicting relationship and life satisfaction from personality in nationally representative samples from three countries: the relative importance of actor, partner, and similarity effects. Journal of personality and social psychology, 99(4), 690.‏
Elliott, R., & Shahar, B. (2017). Emotion-focused therapy for social anxiety (EFT-SA). Person-Centered & Experiential Psychotherapies, 16(2), 140-158.‏
Golpour, R., Abolghasemi, A., Ahadi, B., & Narimani, M. (2014). Comparison of effectiveness of cognitive self-compassion training and emotion-focused therapy on physical and mental health in depressed students. Journal of School Psychology, 3(2), 153-169.‏
Greenman, P. S., & Johnson, S. M. (2013). Process research on emotionally focused therapy (EFT) for couples: Linking theory to practice. Family Process, 52(1), 46-61.‏
Halamová, J., Koróniová, J., Kanovský, M., Túniyová, M. K., & Kupeli, N. (2019). Psychological and physiological effects of emotion focused training for self-compassion and self-protection. Research in Psychotherapy: Psychopathology, Process and Outcome.‏
Keles, B., McCrae, N., & Grealish, A. (2020). A systematic review: the influence of social media on depression, anxiety and psychological distress in adolescents. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 79-93.‏
Koróniová, J., Halamová, J., & Taňkošová, N. (2020). Level of self-criticism and changes in imagery among participants attending Emotion Focused Training for Self-Compassion and Self-Protection. Ceskoslovenska Psychologie, 64(5).‏
Leigh, E., & Clark, D. M. (2018). Understanding social anxiety disorder in adolescents and improving treatment outcomes: Applying the cognitive model of Clark and Wells (1995). Clinical child and family psychology review, 21(3), 388-414.‏
Lynch, H., McDonagh, C., & Hennessy, E. (2021). Social anxiety and depression stigma among adolescents. Journal of Affective Disorders, 281, 744-750.‏
Neff, K. D. (2016). The self-compassion scale is a valid and theoretically coherent measure of self-compassion. Mindfulness, 7(1), 264-274.‏
Neff, K. D., Whittaker, T. A., & Karl, A. (2017). Examining the factor structure of the Self-Compassion Scale in four distinct populations: Is the use of a total scale score justified?. Journal of Personality Assessment, 99(6), 596-607.‏
O'Brien, K., O'Keeffe, N., Cullen, H., Durcan, A., Timulak, L., & McElvaney, J. (2019). Emotion-focused perspective on generalized anxiety disorder: A qualitative analysis of clients’ in-session presentations. Psychotherapy research, 29(4), 524-540.‏
Racine, N., McArthur, B. A., Cooke, J. E., Eirich, R., Zhu, J., & Madigan, S. (2021). Global prevalence of depressive and anxiety symptoms in children and adolescents during COVID-19: a meta-analysis. JAMA pediatrics, 175(11), 1142-1150.‏
Shahar, B. (2014). Emotion‐focused therapy for the treatment of social anxiety: An overview of the model and a case description. Clinical Psychology & Psychotherapy, 21(6), 536-547.‏
Timulak, L., & McElvaney, J. (2016). Emotion-focused therapy for generalized anxiety disorder: An overview of the model. Journal of Contemporary Psychotherapy, 46(1), 41-52.‏
Timulak, L., McElvaney, J., Keogh, D., Martin, E., Clare, P., Chepukova, E., & Greenberg, L. S. (2017). Emotion-focused therapy for generalized anxiety disorder: An exploratory study. Psychotherapy, 54(4), 361.‏
Williams, A. L., Craske, M. G., Mineka, S., & Zinbarg, R. E. (2021). Neuroticism and the longitudinal trajectories of anxiety and depressive symptoms in older adolescents. Journal of abnormal psychology, 130(2), 126.‏
Yang, X., Zhou, Z., Liu, Q., & Fan, C. (2019). Mobile phone addiction and adolescents’ anxiety and depression: The moderating role of mindfulness. Journal of child and family studies, 28(3), 822-830.‏
Yang, Y., Zhang, M., & Kou, Y. (2016). Self-compassion and life satisfaction: The mediating role of hope. Personality and Individual Differences, 98, 91-95.‏
Zwack, J., & Greenberg, L. (2020). Where Are the Emotions? How Emotion-Focused Therapy Could Inspire Systemic Practice. In Systemic Research in Individual, Couple, and Family Therapy and Counseling (pp. 249-264). Springer, Cham.‏